Servicios - 452538-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bydgoszcz: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-452538

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 162-394925)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Dirección postal: Jagiellońska 42
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Código postal: 85-097
País: Polonia
Persona de contacto: Edyta Czerniejewska
Correo electrónico: edyta.czerniejewska@psgaz.pl
Teléfono: +48 523285230
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.psgaz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c i n/c oraz SRP ś/c Q = 1 600,00 m3/h w m. Nowe – 2 części

Número de referencia: 2020/W800/WP-002746
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany) lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), a także pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Część nr 1

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c i n/c w m. Nowe”;

zakres rzeczowy:

a) gazociąg ś/c dn 160 PE L= ok. 40 m;

b) gazociąg n/c dn 225 PE L= ok. 140 m.

Część nr 2

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej ś/c o przepustowości Q = 1 600,00 m3/h, w miejscowości Nowe”;

zakres rzeczowy:

a) stacja Q = 1 600 m3/h II stopnia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-394925

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne, zawodowe, tj.:

— Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, które odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, poparte referencjami wystawionymi przez zlecającego, potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością,

— Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, posiadane uprawnienia, muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą projektanta wskaże osobę spełniającą ten warunek w wykazie, o którym mowa w punkcie 8.2.1 SIWZ

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne, zawodowe, tj.:

— projektant musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, które odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, poparte referencjami wystawionymi przez zlecającego, potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością,

— Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, posiadane uprawnienia, muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą projektanta wskaże osobę spełniającą ten warunek w wykazie, o którym mowa w punkcie 8.2.1 SIWZ.

VII.2)Otras informaciones adicionales: