Suministros - 452583-2020

Mostrar versión reducida

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Impresos infalsificables

2020/S 187-452583

Anuncio de licitación

Suministros

Directiva 2009/81/CE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Número de identificación fiscal: AK08073
Dirección postal: Széchenyi utca 2.
Localidad: Budapest
Código postal: 1054
País: Hungría
Persona de contacto: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
A la atención de: dr. Jónás Lucia Eszter
Correo electrónico: jonas@witzrt.hu
Teléfono: +36 14125603
Fax: +36 14125819

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: www.nav.gov.hu

Dirección del perfil de comprador: www.nav.gov.hu

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.3)Principal(es) actividad(es)
Economía y Hacienda
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes/entidades adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Öntapadós zárjegy beszerzés 2021-2022. évekre
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Magyarország (a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) meghatározott, zárjeggyel kapcsolatos ellenőrzéseket végző Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (KAVIG) illetékességi területének megfelelően)

Código NUTS HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU2 DUNÁNTÚL,HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador

Duración del acuerdo marco

Duración en años: 2

Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el período de vigencia del acuerdo marco

Valor estimado IVA excluido: 123 875 000,00 HUF
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):
Egyes dohánygyártmányok mint jövedéki termékek MAGYARORSZÁGi szabadforgalomba bocsátásához szükséges zárjegy előállítása és átadása a magyar adó- és vámhatóság részére a 2021–2022. évekre, a vonatkozó jogszabályi és biztonsági előírásoknak megfelelően, nettó 123 875 000 forint keretösszeg erejéig a műszaki leírásban részletezett választék szerint.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

22450000 Impresos infalsificables

II.1.7)Información sobre la subcontratación
El licitador debe indicar cualquier cambio que se produzca al nivel de los subcontratistas durante la ejecución del contrato
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
Keretösszeg a 2021 és 2022 évekre: nettó 123 875 000 forint. A keretösszegből beszerzésre kerülő választékot és a várható mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza.
Részvételre jelentkező feladata a zárjegy tervezésére is kiterjed, amely a vonatkozó jogszabályokban rögzített előírások alapulvételével és a műszaki mellékletben meghatározott további minimum követelmények figyelembe vételével történik.
Kiegészítés a felhívás II.1.4) és II.3) pontjához: Felek a Szerződést a hatályba lépésétől (de legkorábban 2021. január 1. napjától) a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik.
Bővebb információt a beszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: no
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
comienzo 1.1.2021. ejecución 31.12.2022

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
Kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
A kifizetés több részletben (megrendelési egységenként történő részszámlázás útján) történik, a számlák teljesítésigazolás ellenében, megrendelésenként kerülnek kiállításra.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.1.4)Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato, en particular por lo que respecta a la seguridad del suministro y la seguridad de la información:
— A termékek feleljenek meg az NGM rendeletben, a Műszaki leírásban, valamint az illetékes Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleményében foglalt követelményeknek,
— A beszerzési dokumentációban található műszaki leírás példálózó jelleggel említi azon lehetséges biztonsági elemeket, amelyek közül legalább egy érzékelhetőt, egy félig rejtettet és egy rejtettet kell, hogy tartalmazzon a zárjegy. Ezek kombinációjából összesen öt darab eredetiséget igazoló elem kell, hogy szerepeljen a zárjegyen, amelyeket a részvételre jelentkezőnek részletesen ismertetnie kell, kitérve ebben azok fizikai jellemzőire, megjelenésére is,
— A zárjegy előállításához szükséges alapanyagok, különösen a biztonsági papír, valamint az alkalmazott védelmi elemek tárolása, illetve a gyártás és a termékek megszemélyesítése (egyedi azonosítással történő ellátása) kizárólag Magyarország területén történhet,
— A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbtv.) 122. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszerzési eljárásban kizárólag az a gazdasági szereplő vehet részt, aki érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal (TBT-vel) rendelkezik – ide nem értve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt –, tekintettel arra, hogy jelen eljárás „Bizalmas!” minősítési szintű adatokat érint,
— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Mavtv. 13. § (4) bekezdésére,
— Ajánlatkérő a fentiekkel kapcsolatban felhívja a figyelmet a Mavtv. 16. § (4) bekezdésében foglaltakra,
— Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a minősített adattal kapcsolatos valamennyi személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételt teljesíti, különös tekintettel az ajánlatkérővel kötendő szerződés részét képező Projekt Biztonsági Utasításban foglaltakra,
— Ajánlatkérő által átvett – tulajdonába került– zárjegyek tárolása és nyilvántartása a Központi értéktárban történik. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötelessége, hogy a zárjegyeket azok elszállításáig letéteményesként őrizze az értékcikkek tárolására vonatkozó szabályok szerinti felelősséggel, a nála kialakított és működtetett legmagasabb szintű vagyonvédelmi rendszert alkalmazva,
— A titoktartásra és a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre valamint a minősített adatok védelmére és a biztonsági feltételekre a Mavtv., a Vbtv., a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet, az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, továbbá a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók,
— Az ajánlatkérő által megadott követelmények jogszabályi változásoktól függően módosulhatnak.
III.1.5)Información sobre la acreditación de seguridad:
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal

Criterios relativos a la situación personal de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión), incluidos los requisitos relativos a la inscripción en registros profesionales o mercantiles

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: 1.) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (illetve az eljárás második szakaszában: ajánlattevő sem) az, aki a Vbtv. 45. § (1)-(2) valamint a 128. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
— a részvételi jelentkezéshez csatolt megfelelő nyilatkozattal, a Vbtv. 46. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint, illetve igazolások.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a következő igazolásokat és nyilatkozatokat köteles elfogadni:
— a részvételi felhívás feladásának napját követően kelt, illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy
— az illetékes bíróság vagy hatóság által kibocsátott olyan, ezzel egyenértékű okiratot, amely igazolja a kizáró okok fenn nem állását, vagy
— ha az adott állam illetékes bírósága vagy hatósága nem bocsát ki a fentiek szerinti kivonatot vagy okiratot, vagy azok nem terjednek ki a fent hivatkozott esetek mindegyikére, a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy
— ha ilyen nyilatkozat nem tehető az érintett országban, a részvételre jelentkező által bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozatot
— ha Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező (illetve az eljárás második szakaszában: ajánlattevő) esetén a kizáró ok fenn nem állása az ajánlatkérő számára ingyenesen elérhető, közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásból is megállapítható, a kizáró ok fenn nem állását az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adatok alapján.
2.) Fentieken túl az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt a részvételre jelentkezőt, aki a Vbtv. 129. § (1)-(5) bekezdésének hatálya alá esik.
Igazolási mód:
— a részvételi jelentkezéshez csatolt megfelelő nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy részvételre jelentkező nem tartozik a Vbtv. 129. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá.
3.) A Mavtv. 16. § (1) bekezdése, valamint a Vbtv. 122. § (1) bekezdése alapján a „Bizalmas!” minősítési szintű adatokra tekintettel a beszerzési eljárásban kizárólag az a gazdasági szereplő vehet részt, aki érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal (TBT-vel) rendelkezik. A Vbtv. 129. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő kizárja a részvételre jelentkezőt, ha nem rendelkezik megfelelő szintű TBT-vel, vagy ha azt tőle a beszerzési eljárás alatt visszavonják.
Igazolási mód:
— a részvételi jelentkezéshez csatolt érvényes és megfelelő szintű TBT-ről készült másolattal.

Criterios relativos a la situación personal de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo), incluidos los requisitos relativos a la inscripción en registros profesionales o mercantiles

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: 1.) Az eljárásban nem lehet alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező (illetve az eljárás második szakaszában: ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában az, aki a Vbtv. 45. § (1)-(2) valamint a 128. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
— a részvételi jelentkezéshez csatolt megfelelő nyilatkozattal, a Vbtv. 46. § (4)-(5) és 51. § (8) bekezdésében foglaltak szerint, illetve igazolások.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a következő igazolásokat és nyilatkozatokat köteles elfogadni:
— a részvételi felhívás feladásának napját követően kelt, illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy
— az illetékes bíróság vagy hatóság által kibocsátott olyan, ezzel egyenértékű okiratot, amely igazolja a kizáró okok fenn nem állását, vagy
— ha az adott állam illetékes bírósága vagy hatósága nem bocsát ki a fentiek szerinti kivonatot vagy okiratot, vagy azok nem terjednek ki a fent hivatkozott esetek mindegyikére, a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy
— ha ilyen nyilatkozat nem tehető az érintett országban, a részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet által bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozatot
— ha Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező (illetve az eljárás második szakaszában: ajánlattevő) esetén a kizáró ok fenn nem állása az ajánlatkérő számára ingyenesen elérhető, közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásból is megállapítható, a kizáró ok fenn nem állását az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adatok alapján.
2.) Fentieken túl az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan alvállalkozót, aki a Vbtv. 129. § (2)-(3) bekezdésének hatálya alá esik.
Igazolási mód:
— a részvételi jelentkezéshez csatolt megfelelő nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy részvételre jelentkező alvállalkozója nem tartozik a Vbtv. 129. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá.
III.2.2)Capacidad económica y financiera

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: P1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó igazolás az alábbi tartalommal:
— számlanyitás dátuma,
— számlaszám(ok) megjelölése,
— számláján/számláin a részvételi felhívás feladását megelőző 12 hónapban (attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, vagy mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás (Vbtv. 48. § (1) bekezdés a) pont).
Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a cégkivonatban szereplő pénzintézet(ek)en kívül vezet-e más pénzintézetnél is számlát.
Sorbaállítás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Pénzügyi és gazdasági szempontok alapján alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az igazolások alapján:
P1. a részvételi felhívás feladását megelőző 12 hónapban bármely pénzügyi intézménynél vezetett (a részvételi határidő napján fennálló) számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. (Vbtv. 50. § (4) bekezdés).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Vbtv. 50. § (5)-(8) bekezdéseiben előírtak szerint.

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo)

III.2.3)Capacidad técnica o profesional

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
M1. A részvételi felhívás feladását megelőző 5 (öt) év legjelentősebb szállításainak ismertetése az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal.
A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a szerződés tárgya,
— mennyisége, vagy az ellenszolgáltatás nettó összege,
— a teljesítés helye és ideje (a teljesített szállítások időpontját év, hónap, nap, vagy olyan részletességgel igazolva, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szállítás a vizsgált időtartam alatt történt),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint
— arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt-e, továbbá
— a referenciát adó személy nevének és elérhetőségének megadásával (Vbtv. 49. § (1) bekezdés a) pont).
Ajánlatkérő a referenciák teljesítésének időpontja tekintetében a tényleges teljesítést vizsgálja, azaz a szerződéskötés időpontjától függetlenül a referenciaként bemutatott szállítások időpontjának kell a vizsgált időszakra esnie.
A Vbtv. 49. § (4) bekezdése alapján a referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Vbtv. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, az általa kiadott igazolással, vagy
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező nyilatkozatával.
M2. A beszerzési dokumentáció műszaki mellékletében fajtánként meghatározott mintapéldányok, valamint termékleírás benyújtása (Vbtv. 49. § (1) bekezdés d) pont).
A mintapéldányokat 2 példányban, 2 külön kötetben kérjük benyújtani!
— Töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék öntapadós zárjegy / 20 x 44,
— Töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék öntapadós zárjegy / 16 x 32,
— Töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék öntapadós zárjegy / 12 x 32.
A Műszaki leírásban fajtánként meghatározott (minimum) minőségi, biztonsági követelményeknek megfelelő mintapéldányok közül ajánlatkérő bevizsgálásra megküld (fajtánként) 1 példányt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének.
A termékleírásokat – valamennyi termékre vonatkozóan – olyan részletezettséggel kell elkészíteni, hogy abból egyértelmű módon megállapítható legyen, hogy a beszerzés tárgya szerinti valamennyi termék megfelel a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényben, valamint az NGM rendelet 21. mellékletében meghatározott minőségi követelményeknek, egyúttal a műszaki leírásban részletezett valamennyi minőségi, védelmi, biztonsági feltételnek.
M3. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Vbtv. 49. § (1) bekezdés c) pont).
Az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:
— a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz
— felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata
A bemutatott szakembereknek nyilatkozniuk kell, hogy a szerződés teljesítése során a megjelölt feladat ellátására rendelkezésre állnak majd.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse
M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik a beszerzés tárgyával szakmai és technológiai szempontból azonos, vagy azzal egyenértékű előállítású, azaz
— biztonsági papíron
— egyedi sorszámmal,
— egyedi grafikai elemekkel,
— speciális festékkel ellátott
— öntapadós
— igazolvány és/vagy bélyeg és/vagy bérlet és/vagy utalvány előállítása tárgyú.
Befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkára vonatkozó referenciával, melyeknek a vizsgált 5 év alatt teljesített összmennyisége legalább 3 000 000 db vagy összértéke legalább nettó 60 000 000 Ft.
A referencia több – de legfeljebb 3 – szerződéssel is teljesíthető.
Ajánlatkérő az 1 szerződés alapján teljesített szállítás mennyisége vagy értéke vonatkozásában nem határoz meg előírást.
Ajánlatkérő referenciaként a folyamatban lévő szerződés alapján teljesített, azonban az előírt referenciára vonatkozóan befejezett (teljesítésigazolás kiállításával igazolt) szállítás bemutatását is elfogadja.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben
— a benyújtott mintapéldányok nem felelnek meg az ajánlatkérő által ellenőrzött (szín, méret, adattartalomra vonatkozó) követelményeknek,
— a termékleírás nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott minimum követelményeknek,
— a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleménye alapján a mintapéldányok nem felelnek meg a műszaki leírásban, egyúttal az NGM rendeletben foglalt minimum feltételeknek,
— a bemutatott mintapéldány(ok) nem tartalmazzák a műszaki mellékletben említett biztonsági elemeket az előírt mértékben, vagy azok pontos és kimerítő ismertetésére a benyújtott részvételi jelentkezésben nem kerül sor.
M3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem tud bemutatni legalább 2 fő olyan, a feladat megvalósítását szakmailag irányító szakembert, akik jelen beszerzés tárgya szerinti feladatok (biztonsági nyomtatványok tervezése és/vagy gyártása) végrehajtásához szükséges felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
Ha a részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Vbtv. 49. (5) bekezdés).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. (Vbtv. 50. § (4) bekezdés).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Vbtv. 50. § (5)-(8) bekezdéseiben előírtak szerint.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy teljesítésre való alkalmasságukat a Vbtv. 130. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint is köteles ellenőrizni!

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo)

III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Restringido acelerado
Justificación de la elección del procedimiento acelerado A Vbtv. 92. § (1)-(2) bekezdésében foglalt határidők nem lennének betarthatóak, tekintettel arra, hogy jelen beszerzés tárgyát képező töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, füst nélküli dohánytermék esetén alkalmazandó zárjegyre vonatkozó rendelkezések 2020. július 30. napján kerültek kihirdetésre a Magyar Közlöny 2020. évi 178. számában (7/2020. (VII. 30.) PM rendelet). A jogszabály alapján 2021. január 1-jén lépnek hatályba a töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék és füst nélküli dohánytermék esetén alkalmazható – 21. melléklet 6. pontja szerinti – zárjegyre vonatkozó rendelkezések, mely időponttól kezdve a NAV-nak rendelkezésre kell állnia a rendeletben meghatározott típusú és méretű zárjegyeknek is. Mindezek figyelembevételével Ajánlatkérő nem tudná betartani a Vbtv. 70. § (1)-(2) bekezdésében foglalt határidőket.
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
El precio más bajo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
KIK-11940/2020
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
8.10.2020 - 12:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
30.10.2020
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
húngaro.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Periodicidad estimada para la publicación de futuros anuncios: 2022.
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional:

1. A részvételi jelentkezés elkészítéséhez szükséges műszaki leírást is tartalmazó beszerzési dokumentáció térítésmentesen átvehető (kizárólag személyesen) a részvételi felhívás közzétételét követően, a jelentkezési határidő lejártáig (munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig, illetve a jelentkezési határidő lejártának napján 8:00-tól a jelentkezési határidő lejártáig) a NAV KI Közbeszerzési Főosztályán (1132 Budapest, Váci út 48/C-D. VII. emelet 701. szoba). A dokumentáció átvételének feltétele az előzetes regisztráció, melynek keretében az alábbi adatokat kell megküldeni a ki.kozb@nav.gov.hu e-mail-címre vagy a dokumentáció személyes átvételének helyén benyújtani: 1/ Név; 2/ Cím; 3/ Adószám; 4/ Cégjegyzékszám; 5/ Kapcsolattartó neve; 6/ Telefonszám; 7/ Fax-szám (ha van); 8/ E-mail-cím. Az elektronikus levél tárgy mezőjében az eljárás megnevezését kérjük feltüntetni. Elektronikus úton ajánlatkérő – regisztrációt követően – kizárólag a részvételi jelentkezési dokumentáció nyilatkozatmintáit küldi meg a gazdasági szereplők részére.

2. A Vbtv. 34. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvétele a részvételi jelentkezés feltétele (Ajánlatkérő rögzíti, hogy kizárólag a nyilatkozatminták kézhezvétele nem tekinthető a dokumentáció átvételének).
3. A részvételi jelentkezéseket cégszerűen aláírva, 1 eredeti papír alapú példányban, írásban és zártan, a részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül (+1 példányt elektronikus adathordozón, a papír alapú jelentkezéshez roncsolásmentesen el nem választható módon – pl. külön zárt borítékban, tűzőkapoccsal – mellékelve) kell benyújtani, a jelentkezési határidő lejártáig. A papír alapú példányt nem bontható kötésben, lehetőleg folyamatos oldalszámozással és lehetőleg tartalomjegyzékkel, az elektronikus adathordozóval együtt zárt borítékban „Öntapadós zárjegy beszerzés a 2021–2022. évekre” valamint „Határidő előtt felbontani tilos!” feliratoknak továbbá a részvételi határidőnek a borítékon való feltüntetésével kell ellátni. A papír alapú és az elektronikus részvételi jelentkezés eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapú részvételi jelentkezés tartalmát tekinti mérvadónak. Az elektronikus adathordozón benyújtott példány tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható ’pdf’ formátumban kell elkészíteni. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus formában benyújtott példány a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik, azzal a kitétellel, hogy a zárjegyek elektronikus másolatai sem szerepelhetnek a benyújtott adathordozón.
4. A részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
5. Az átvett dokumentáció másra át nem ruházható, közzé nem tehető.
6. A Mavtv. 16. § (1) bekezdése, valamint a Vbtv. 122. § (1) bekezdése alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételre jelentkező vagy a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a Vbtv. 3. § 32. pontja szerinti kiemelt alvállalkozó nem rendelkezik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott érvényes és megfelelő szintű Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal (TBT-vel). Egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány nem használható fel. Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén külön-külön és a kiemelt alvállalkozónak is szükséges a tanúsítvány megléte. A részvételre jelentkező(k)nek valamint a megnevezett kiemelt alvállalkozó(k)nak a TBT másolatát a jelentkezéshez csatolniuk szükséges, a meg nem nevezett alvállalkozó(k) tekintetében részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítésében részt vevő és minősített adatot felhasználó/kezelő valamennyi gazdasági szereplő a TBT érvényességét a szerződés teljesítése során folyamatosan fenntartja.
7. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha részvételre jelentkező nem nyilatkozik arról, hogy biztosítja az ajánlatkérő számára a szerződésben előírt feltételek, követelmények teljesítését, a zárjegy előállításához használt alapanyagok tárolását (biztonsági védelemmel ellátott értéktárban), felhasználását, a gyártási műveleteket valamint, hogy a készletezést, raktározást, átadást folyamatosan ellenőrizhesse, illetve ennek érdekében nem biztosítja az előállítás, tárolás céljára szolgáló helyiségekbe, telephelyre való bejutást.
8. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia. A VBTV. 51. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a részvételi jelentkezésben ajánlat nem tehető!
9. Részvételre jelentkező vállalja, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyekért teljes felelősséggel tartozik. Erről a tényről a részvételi jelentkezésben nyilatkozni szükséges.
10. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot (hiteles cégkivonat egyszerű másolatát), amennyiben a cégadatok a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat (céginformációs szolgálat) honlapján nem megismerhetők. Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett részvételre jelentkező számára a cégkivonat másolati példányának benyújtása minden esetben kötelező!
11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolatban, illetve a változásbejegyzési nyilatkozatot. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozatot szükséges csatolni.
12. A részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges az eljárásban cégjegyzésre jogosult személyek, valamint a részvételi jelentkezésben kötelezettséget vállaló személy(ek)nek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy aláírás mintáját/mintáit egyszerű másolatban, a részvételi jelentkezésben megjelölt, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában is. Amennyiben meghatalmazott jár el az eljárás során, úgy a meghatalmazást is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is (vagy: ha a meghatalmazás a meghatalmazott aláírását nem tartalmazza, az aláírás hitelességét igazolni szükséges).
13. Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében meg kell neveznie azt a személyt, aki a beszerzési eljárással kapcsolatos minősített adat védelméért és a biztonsági intézkedésekért felelős.
14. Részvételre jelentkező vállalja, hogy a beszerzési eljárás során tudomására jutó – minősített adatot érintő vagy tartalmazó – információkat nem hozza olyan személyek tudomására, akik nem rendelkeznek az adott beszerzési eljárás során nemzetbiztonsági szakvéleménnyel. Erről a tényről a részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell.
15. Részvételre jelentkező biztosítja a rendelkezésre bocsátott minősített adatok védelmét. Erről a tényről a részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell.
16. Részvételre jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan biztosítja ajánlatkérő részére a szakmai és a minősített adatok védelmére vonatkozó ellenőrzés lehetőségét. Erről a tényről a részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell.
17. Részvételre jelentkező kötelezettséget vállal, hogy a beszerzéssel kapcsolatos adatokat az ajánlatkérő írásos engedélye nélkül más célra, mint a szerződés eredeti célja nem használja fel. Erről a tényről a részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell.
18. A szerződés teljesítése során ajánlatkérőnek jogában áll megvizsgálni, hogy a legyártott termékek megfelelnek-e a műszaki dokumentációban, valamint az illetékes nemzetbiztonsági szakhatóság által készített jegyzőkönyvben foglalt előírásoknak, követelményeknek. E vizsgálatok a szállítás előtt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél telephelyén végezhetők el, melyről az ajánlatkérő írásban értesítést küld. Fentiek tudomásul vételéről a részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell.
19. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a részvételi felhívás feladásának napján érvényes hivatalos MNB (Magyar Nemzeti Bank) deviza árfolyam alapján számítja át Magyar Forintra.
20. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű felelős (vagy hiteles) fordítása is benyújtandó egyszerű másolatban. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást a részvételre jelentkező cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért a részvételre jelentkező felelősséget vállal. Részvételre jelentkező cégszerű képviseletére jogosult személyének/személyeinek a részvételi jelentkezésben külön nyilatkoznia/nyilatkozniuk kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért a részvételre jelentkező felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag bármikor ellenőriztesse.
21. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a teljesítésbe bevont, minősített adatot felhasználó dolgozók érvényes nemzetbiztonsági szakvéleményének vagy személyi biztonsági tanúsítványának másolatát.
22. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben az adat- és titokvédelemre vonatkozóan nyilatkoznia kell, hogy a jogi védelem alatt álló adatot, vámtitkot tartalmazó feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakember az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja és egyben vállalja, hogy az eljárás, valamint a szerződés teljesítése során megismert adatokat nem hozza harmadik személy tudomására (kivéve: jogszabályban előírt esetek).
23. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek önállóan, vagy más szervezet (személy) kapacitására (is) támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben részvételre jelentkező él a Vbtv. 50. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel, abban az esetben – a Vbtv. 50. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – jelentkezéséhez csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (kivéve: az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, amely kezesként felel az ajánlatkérőt a későbbi nyertes ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért).
24. Amennyiben minősített adat alvállalkozó részére átadásra kerül, a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell, hogy:
a) a részvételre jelentkező és az alvállalkozó vállalja, hogy megfelelően biztosítják az összes, birtokukban lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után tudomásukra jutó minősített adatok védelmét a vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel és igazgatási rendelkezésekkel összhangban;
b) részvételre jelentkező vállalja, hogy az a) pontban előírt kötelezettségvállalást az alvállalkozói szerződés megkötésével egyidejűleg megszerzi a szerződés teljesítése során általa alkalmazott többi alvállalkozótól;
c) részvételre jelentkező elegendő adatot szolgáltat az alvállalkozóról, amely az ajánlatkérő számára lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az alvállalkozó rendelkezik a szükséges erőforrásokkal mindazon minősített adat védelméhez, amelyhez hozzáfér, illetve amely az alvállalkozásban elvégzett teljesítés során keletkezik;
d) részvételre jelentkező köteles az alvállalkozói szerződések megkötése előtt az új alvállalkozókkal kapcsolatban átadni a c) pontban megkövetelt információkat.
25. A részvételre jelentkező, az eljárásba alvállalkozóként bevonni kívánt, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani hozzájáruló nyilatkozatát a kizáró okok ellenőrzése során az ajánlatkérő tudomására jutó, a kizáró okokkal összefüggő adatok kezeléséhez (Vbtv. 128. § (5) bekezdés).
26. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni, hogy a beszerzésnek mely részét/részeit kívánja alvállalkozásba adni, illetve ezen rész/ részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat (Vbtv. 51. § (6) bekezdés).
27. Ha a részvételre jelentkező az ajánlattételi szakaszban nem nyújt be ajánlatot, köteles az ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidőig visszaküldeni az ajánlattételi felhívással kapcsolatos összes iratot. A kizárt, az érvénytelen vagy a nem nyertes ajánlatot benyújtó ajánlattevő az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a beszerzéssel kapcsolatos összes iratot az ajánlatkérőnek visszaküldeni. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését követő harminc napon belül a beszerzéssel kapcsolatos minősített adatot tartalmazó valamennyi iratot köteles visszaküldeni az ajánlatkérő részére, és ezzel egyidejűleg az említett adatok elektronikus adatbázisaiból való törlését is kezdeményezi (Vbtv. 129. § (7) bekezdés).
28. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételre jelentkező átláthatósági nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
29. Részvételre jelentkező tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő foglalkoztatottjaitól ajánlatkérő a NAV informatikai biztonságáról szóló 2039/2020/VEZ számú szabályzatában (a továbbiakban: IBSZ) foglaltak alapján titoktartási nyilatkozat megtételét kívánja meg. A titoktartási nyilatkozat megtétele előtt ajánlatkérő ismerteti a nyertesként szerződő fél érintett foglalkoztatottjaival az IBSZ-ben, a NAV 2019/2016/VEZ számú Őrzésbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: ŐBSZ) illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2068/2018/VEZ számú szabályzatban (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) foglaltakat. A későbbi szerződő fél köteles a szerződés teljesítésében részt vevő foglalkoztatottjai büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a NAV kérésére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.
30. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés aláírásával elismeri, hogy az IBSZ-t, az ŐBSZ-t valamint az Adatvédelmi Szabályzatot kivonatolva megkapta, azok tartalmát megismerte.
31. Egyéb szolgáltatások telephelyen kötelező követelményei (a felsorolt tevékenységek ellenértékét a vételár tartalmazza).
— Technikai eszközök működtetéséhez és a munkavégzéshez szükséges feltételek (telefon/faxvonal, elektronikus kommunikáció) biztosítása,
— Elhelyezési feltételek (irodabútorral ellátott iroda, kommunális helyiség) biztosítása 2-3 fő részére,
— A NAV használatában lévő szolgálati gépjármű részére parkolási lehetőség biztosítása őrzött telephelyen,
— Ügyfélváró biztosítása 5-20 fő részére,
— Nagy mennyiségű zárjegy kiszolgálására alkalmas, elkülönített – tehergépjárművek rakodására is alkalmas – terület biztosítása,
— Minőséghibás zárjegyek biztonságos megsemmisítése,
— Selejt és fel nem használt hulladék biztonságos megsemmisítése,
— Elkülönített tárolás biztosítása a megsemmisítésig,
— A NAV által az ügyféltől visszavett zárjegyek tárolása a megsemmisítésig, és biztonságos megsemmisítésük,
— Szakvélemény nyújtása konkrét hatósági eljárásban,
— Anyagmozgatás és más raktári műveletek biztosítása,
— Az esetleges jogszabály módosítási javaslatok előkészítése során szakértői, tanácsadói szolgáltatás nyújtása, új típusú minták tervezése, gyártása a NAV felkérésére.
32. Minősített adat: ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a részvételi határidő lejárta után valamennyi benyújtott termékleírás „Bizalmas!” szintű minősítését kezdeményezi.
33. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Vbtv. 56. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
34. A részvételi szakasz írásbeli összegezése megküldésének tervezett dátuma: 2020. október 30.
35. Az ajánlatételi szakasz írásbeli összegezése megküldésének tervezett dátuma: 2020. november 18.
36. Szerződéskötés tervezett dátuma: 2020. december 1.
37. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
38. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételi jelentkezések benyújtásának helyszínén beléptető rendszer működik: a belépés időigénye akár 15-20 perc is lehet
39. A Vbtv. 132. § értelmében a részvételi jelentkezések felbontásánál csak Ajánlatkérő ill. az általa meghívott személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezésekről külön-külön jegyzőkönyvet készít. Minden részvételi jelentkező részére kizárólag a saját részvételi jelentkezéséről készült jegyzőkönyv kerül megküldésre.
40. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Vbtv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadók.
41. A Vbtv. 52. § rendelkezéseinek megfelelően a részvételre jelentkező jelentkezésében elkülönített módon elhelyezett, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §. szerinti üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna (korlátozások: Vbtv. 52. § (2)-(3) bekezdés).
42. Részvételre jelentkezők kötelesek a biztonsági elemek bevizsgálásához alkalmas eszközt benyújtani a részvételi jelentkezésük keretében.
43. Ajánlatkérő a keretmegállapodás második felében a beszerzési igényeit közvetlen megrendelés útján valósítja meg.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Dirección Internet: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: A jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 – eljárást lezáró jogsértő döntés esetében 10 – napon belül. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. Ld. még: Vbtv. 142. § (1)-(8)
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Dirección Internet: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22.9.2020