Suministros - 452586-2020

Mostrar versión reducida

25/09/2020    S187

България-София: Резервни части за огнестрелно оръжие и боеприпаси

2020/S 187-452586

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Доставки

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи
На вниманието на: Росен Монов
Адрес за електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29824466
Факс: +359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mvr.bg/dussd

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп

Електронен достъп до информация: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/16ba91e2-032a-4565-a366-380b1a970157/dostavka-na-boepripasi-trinaiset-op

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Обществен ред и безопасност
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Доставка на боеприпаси“ по 13 обособени позиции, както следва:
— обособена позиция № 1 „Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм FMJ“,
— обособена позиция № 2 „Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм СТОП“,
— обособена позиция № 3 „Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм FMJ“,
— обособена позиция № 4 „Доставка на боеприпас, кал.223Rem (5,56х45 мм)“,
— обособена позиция № 5 „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51мм) Diamond Line“,
— обособена позиция № 6 „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) Tactical“,
— обособена позиция № 7 „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) AP“,
— обособена позиция № 8 „Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) Target“,
— обособена позиция № 9 „Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) AP“,
— обособена позиция № 10 „Доставка на боеприпас, кал.50BMG (12,7х99 мм) Training SX“,
— обособена позиция № 11 „Доставка на боеприпас, кал. 50BMG (12,7х99 мм) HC SX“,
— обособена позиция № 12 „Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКК“,
— обособена позиция № 13 „Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКС“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централен оръжеен склад на МВР.
При изпълнение на обществената поръчката е необходимо стриктно спазване на разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обектите по чл. 14, ал. 2, т. 4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Доставка на боеприпаси“ по 13 обособени позиции, както следва:
— обособена позиция № 1 „Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм FMJ“,
— обособена позиция № 2 „Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм СТОП“,
— обособена позиция № 3 „Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм FMJ“,
— обособена позиция № 4 „Доставка на боеприпас, кал.223Rem (5,56х45 мм)“,
— обособена позиция № 5 „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51мм) Diamond Line“,
— обособена позиция № 6 „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) Tactical“,
— обособена позиция № 7 „Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) AP“,
— обособена позиция № 8 „Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) Target“,
— обособена позиция № 9 „Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) AP“,
— обособена позиция № 10 „Доставка на боеприпас, кал.50BMG (12,7х99 мм) Training SX“,
— обособена позиция № 11 „Доставка на боеприпас, кал. 50BMG (12,7х99 мм) HC SX“,
— обособена позиция № 12 „Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКК“,
— обособена позиция № 13 „Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКС“.
Поръчката включва доставка на различни по вид, калибър, действие, предназначение и количества боеприпаси. Техническите параметри на боеприпасите са описани в техническите им спецификации.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

35340000 Резервни части за огнестрелно оръжие и боеприпаси

II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
Ограничена
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 020-045340 от 29.1.2020

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785р-22555а Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм FMJ (обособена позиция № 1)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 8
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: KM Trade D.O.O
Национален регистрационен номер: 4218204070008
Пощенски адрес: ул. Чаршийска бб
Град: Високо
Пощенски код: 71300
Държава: България
Адрес за електронна поща: info@kmtrade.ba
Телефон: +387 33774940
Факс: +387 33774944

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 4 500 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22555б Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм „FMJ“ (обособена позиция № 1)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 8
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ПАНОВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103785856
Пощенски адрес: район Владислав Варненчик, ул. „Ян Хунияди“ № 31, ет. 3, офис 306
Град: Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Адрес за електронна поща: panow@abv.bg
Телефон: +359 52601547
Факс: +359 52601547

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 4 500 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22555в Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм „FMJ“ (обособена позиция № 1)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 8
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ЗАРИМЕКС ООД
Национален регистрационен номер: 121535135
Пощенски адрес: район Студентски, ж.к. Дървеница, бул. „Андрей Ляпчев“ № 7, партер, магазин 5
Град: София
Пощенски код: 1756
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@zarimex.eu
Телефон: +359 28741080
Факс: +359 28764428

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 4 500 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22555г Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм „FMJ“ (обособена позиция № 1)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 8
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: АйЕсДи БГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204920934
Пощенски адрес: район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 54, ет. 6, ап. 24
Град: София
Пощенски код: 1404
Държава: България
Адрес за електронна поща: ivo.milanov@isd-bg.com
Телефон: +359 29835014
Факс: +359 29831469

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 4 500 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22555д Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х18 мм „FMJ“ (обособена позиция № 1)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 8
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 4 500 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22559а Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм „FMJ“ (обособена позиция № 3)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 7
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: KM TRADE D.O.O
Национален регистрационен номер: 4218204070008
Пощенски адрес: ул. Чаршийска бб
Град: Високо
Пощенски код: 71300
Държава: България
Адрес за електронна поща: info@kmtrade.ba
Телефон: +387 33774940
Факс: +387 33774944

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 1 200 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22559б Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм „FMJ“ (обособена позиция № 3)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 7
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ПАНОВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103785856
Пощенски адрес: район Владислав Варненчик, ул. „Ян Хунияди“ № 31, ет. 3, офис 306
Град: Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Адрес за електронна поща: panow@abv.bg
Телефон: +359 52601547
Факс: +359 52601547

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 1 200 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22559в Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм „FMJ“ (обособена позиция № 3)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 7
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: АйЕсДи БГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204920934
Пощенски адрес: район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 54, ет. 6, ап. 24
Град: София
Пощенски код: 1404
Държава: България
Адрес за електронна поща: ivo.milanov@isd-bg.com
Телефон: +359 29835014
Факс: +359 29831469

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 1 200 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22559г Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм „FMJ“ (обособена позиция № 3)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 7
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ЗАРИМЕКС ООД
Национален регистрационен номер: 121535135
Пощенски адрес: район Студентски, ж.к. Дървеница, бул. „Андрей Ляпчев“ № 7
Град: София
Пощенски код: 1756
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@zarimex.eu
Телефон: +359 28741080
Факс: +359 28764428

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 1 200 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22559д Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 9х19 мм „FMJ“ (обособена позиция № 3)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 7
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 1 200 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22101а Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал.223Rem (5,56х45 мм) (обособена позиция № 4)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 405 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22101б Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал.223Rem (5,56х45 мм) (обособена позиция № 4)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: АйЕсДи БГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204920934
Пощенски адрес: район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 54, ет. 6, ап. 24
Град: София
Пощенски код: 1404
Държава: България
Адрес за електронна поща: ivo.milanov@isd-bg.com
Телефон: +359 29835014
Факс: +359 29831469

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 405 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22098а Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51мм) „Diamond Line“ (обособена позиция № 5)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 2
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ЗАРИМЕКС ООД
Национален регистрационен номер: 121535135
Пощенски адрес: район Студентски, ж.к. Дървеница, бул. „Андрей Ляпчев“ № 7, партер, магазин 5
Град: София
Пощенски код: 1756
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@zarimex.eu
Телефон: +359 28741080
Факс: +359 28764428

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 249 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22098б Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51мм) „Diamond Line“ (обособена позиция № 5)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 2
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 249 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22099 Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 308Win (7,62x51 мм) „Tactical“ (обособена позиция № 6)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 22 080 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22100 Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) „Target“ (обособена позиция № 8)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 53 550 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22103 Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 338LM (8,6x70 мм) „AP“ (обособена позиция № 9)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 18 960 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22102 Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал.50BMG (12,7х99 мм) „Training SX“ (обособена позиция № 10)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 10
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 51 200 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22106 Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 50BMG (12,7х99 мм) „HC SX“ (обособена позиция № 11)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД
Национален регистрационен номер: 121611743
Пощенски адрес: район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Шипченски проход“ № 46, бл. 43, вх. В, ет. 3
Град: София
Пощенски код: 1584
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@vipguns.com
Телефон: +359 29712257
Факс: +359 29712257

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 46 800 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22105а Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКК (обособена позиция № 12)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ПАНОВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103785856
Пощенски адрес: район Владислав Варненчик, ул. „Ян Хунияди“ № 31, ет. 3, офис 306
Град: Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Адрес за електронна поща: panow@abv.bg
Телефон: +359 52601547
Факс: +359 52601547

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 24 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22105б Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКК (обособена позиция № 12)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: АйЕсДи БГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204920934
Пощенски адрес: район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 54, ет. 6, ап. 24
Град: София
Пощенски код: 1404
Държава: България
Адрес за електронна поща: ivo.milanov@isd-bg.com
Телефон: +359 29835014
Факс: +359 29831469

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 24 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22105в Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКК (обособена позиция № 12)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ЗАРИМЕКС ООД
Национален регистрационен номер: 121535135
Пощенски адрес: район Студентски, ж.к. Дървеница, бул. „Андрей Ляпчев“ № 7, партер, магазин 5
Град: София
Пощенски код: 1756
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@zarimex.eu
Телефон: +359 28741080
Факс: +359 28764428

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 24 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22107а Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКС (обособена позиция № 13)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ПАНОВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103785856
Пощенски адрес: район Владислав Варненчик, ул. „Ян Хунияди“ № 31, ет. 3, офис 306
Град: Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Адрес за електронна поща: panow@abv.bg
Телефон: +359 52601547
Факс: +359 52601547

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 24 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22107б Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКС (обособена позиция № 13)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: АйЕсДи БГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204920934
Пощенски адрес: район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 54, ет. 6, ап. 24
Град: София
Пощенски код: 1404
Държава: България
Адрес за електронна поща: ivo.milanov@isd-bg.com
Телефон: +359 29835014
Факс: +359 29831469

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 24 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 5785р-22107в Заглавие на обособената позиция: Доставка на боеприпас, кал. 12 ПКС (обособена позиция № 13)
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
30.7.2020
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ЗАРИМЕКС ООД
Национален регистрационен номер: 121535135
Пощенски адрес: район Студентски, ж.к. Дървеница, бул. „Андрей Ляпчев“ № 7, партер, магазин 5
Град: София
Пощенски код: 1756
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@zarimex.eu
Телефон: +359 28741080
Факс: +359 28764428

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 24 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 0 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 48
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21.9.2020