Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 452588-2020

Mostrar versión reducida

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Instrumentos ópticos especializados

2020/S 187-452588

Anuncio de adjudicación de contrato para los contratos en el ámbito de la defensa y la seguridad

Suministros

Directiva 2009/81/CE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Skarb Państwa, Inspektorat Uzbrojenia
Dirección postal: ul. Królewska 1/7
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-909 (00-065)
País: Polonia
Correo electrónico: iu.suzbr@mon.gov.pl
Teléfono: +48 261873357
Fax: +48 261873444

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador/de la entidad adjudicadora: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: jednostka budżetowa
I.3)Principal(es) actividad(es)
Defensa
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Dostawa artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR)
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Adquisición

Código NUTS PL POLSKA

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR).
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

38636000 Instrumentos ópticos especializados - FB01

II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 35 460 000,00 PLN
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 23,00

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
Negociado sin publicación de un anuncio de contrato
Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
Directiva 2009/81/CE
1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación en el DOUE según lo dispuesto en el artículo 28 de la Directiva 2009/81/CE
Todas las ofertas presentadas en respuesta a un procedimiento abierto, un procedimiento restringido o un diálogo competitivo presentaban irregularidades o eran inaceptables. Solo los licitadores que cumplían los criterios de selección cualitativa fueron incluidos en las negociaciones: no
Los periodos previstos para el procedimiento restringido y el procedimiento negociado con publicación previa de un anuncio de licitación son incompatibles con la urgencia resultante de una crisis: no
Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para el poder adjudicador/la entidad adjudicadora y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva pertinente: no
El contrato se refiere a servicios de investigación y desarrollo distintos de los mencionados en el artículo 13 de la Directiva 2009/81/CE: no
Los productos de que se trate se fabrican únicamente con fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo en las condiciones que se establecen en la Directiva: no
Se solicitan obras/suministros/servicios suplementarios con arreglo a las condiciones estrictas establecidas en la Directiva: sí
Se trata de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas: no
Obras/servicios nuevos, que consisten en una repetición de obras/servicios existentes y se solicitan con arreglo a las condiciones estrictas establecidas en la Directiva: no
Contrato relacionado con el suministro de servicios de transporte aéreo y marítimo para las fuerzas armadas de un Estado miembro, desplegadas o que se desplegarán en el exterior, con arreglo a las condiciones estrictas establecidas en la Directiva: no
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów, do których ma zastosowanie art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej „ustawą”, ponieważ wyroby te:
— spełniają definicję sprzętu wojskowego określoną w art. 2 pkt 8a ustawy, tj. są wyposażeniem specjalnie zaprojektowanym do potrzeb wojskowych i przeznaczonym do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne,
— ujęte są we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, przyjętym przez Radę dnia 17 lutego 2020 r. (sprzęt objęty wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego), który uaktualnia i zastępuje wspólny wykaz uzbrojenia UE przyjęty przez Radę dnia 18 lutego 2019 r. (Dz.U. UE C. nr 85, s. 1 z dnia 13.3.2020) pod pozycją ML5 lit. b pkt 1 – „systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji lub śledzenia celów”.
Powyższe argumenty wypełniają przesłanki zawarte w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz obligują do zastosowania w postępowaniu trybu określonego w art. 131h ust. 1 ustawy. Zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR) realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę Griffin Group S.A. Defence Sp. k., których celem jest częściowe wznowienie dostaw. Wykonawca posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej APDR i nie udzielił innym podmiotom licencji na ich produkcję. Przedmiotowe dostawy będą realizowane na rzecz pododdziałów rozpoznania wzrokowego artylerii (sekcji wysuniętych obserwatorów), a ponadto posłużą do doposażenia artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR), wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych RAK. APDR są w pełni kompatybilne ze zautomatyzowanym zestawem kierowania ogniem „Topaz”. Ich konfiguracja umożliwia transmisję danych w trybie automatycznym i nieautomatycznym (poprzez specjalnie opracowane interfejsy) do zautomatyzowanych systemów rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem wykorzystywanych w wojskach rakietowych i artylerii, w sieci radiowej i przewodowej. Powyższy efekt został uzyskany w wyniku ścisłej współpracy dostawcy APDR z dostawcą ZZKO „Topaz”. Zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co spowodowałoby niekompatybilność oraz nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu. Doprowadziłoby to do sytuacji, w której SZ RP eksploatowałyby różne rodzaje SpW (posiadające różne parametry techniczne, powodujące niekompatybilność z pozyskanymi wcześniej), co może spowodować brak niezbędnej dla potrzeb zamawiającego unifikacji wyrobów. Zakłócenie transmisji danych, spowodowane niekompatybilnością sprzętową, mogłyby spowodować brak właściwego i bezpiecznego działania systemów rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem. Skomplikowałoby to funkcjonowanie istniejącego już podsystemu wsparcia technicznego, wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla nowego rodzaju SpW. Ponadto, wymusiłoby konieczność zmiany w procesie szkolenia pododdziałów, a także spowodowałoby utrudnienia w zabezpieczeniu logistycznym oraz ich użytkowaniu. Powyższe wiązałoby się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych na stworzenie nowych systemów logistycznych i szkoleniowych, co ze względu na istnienie takich systemów w odniesieniu do APDR, przy docelowej normie eksploatacji wynoszącej 24 lata, nie jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Powyższe argumenty uzasadniają udzielenie zamówienia Griffin Group S.A. Defence Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4, z uwzględnieniem zapisów ust. 7 pkt 1 i w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy.
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
IU/101/VI-165/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2020
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Número de anuncio en el DOUE: 2020/S 175-423824 de 9.9.2020

Apartado V: Adjudicación del contrato

Contrato Nº: IU/101/VI-165/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2020-2021/352 Denominación: Dostawa artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR)
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
22.9.2020
V.2)Información sobre las ofertas
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: Griffin Group S.A. Defence sp. k.
Dirección postal: al. Armii Ludowej 26
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-609

V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 35 365 853,66 PLN
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 35 460 000,00 PLN
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 23,00
V.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)Información adicional:
W sekcji V.4:
— jako „początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia” została podana szacunkowa wartość zamówienia dotycząca części objętej niniejszym postępowaniem,
— jako „całkowita końcowa wartość zamówienia” została podana wartość brutto zawartej umowy.
W sekcji V.1 – jako „data decyzji o udzieleniu zamówienia” została podana data zawarcia umowy.
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección Internet: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Odwołania wnosi się w terminach wynikających z działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
22.9.2020