Suministros - 452588-2020

Mostrar versión reducida

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Specjalistyczne przyrządy optyczne

2020/S 187-452588

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa, Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 (00-065)
Państwo: Polska
E-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873357
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR)
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38636000 Specjalistyczne przyrządy optyczne - FB01

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 35 460 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2009/81/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie
Pilnej konieczności wynikającej z sytuacji kryzysowej nie da się pogodzić z terminami przewidzianymi dla procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia o zamówieniu: nie
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca (podmiot zamawiający) nie mogła (nie mógł) przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi we właściwej dyrektywie: nie
Zamówienie dotyczy usług badawczych i rozwojowych innych niż te, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2009/18/WE: nie
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: tak
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Zamówienie związane ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla sił zbrojnych państwa członkowskiego uczestniczącego lub mającego uczestniczyć w misji zagranicznej, zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów, do których ma zastosowanie art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej „ustawą”, ponieważ wyroby te:
— spełniają definicję sprzętu wojskowego określoną w art. 2 pkt 8a ustawy, tj. są wyposażeniem specjalnie zaprojektowanym do potrzeb wojskowych i przeznaczonym do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne,
— ujęte są we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, przyjętym przez Radę dnia 17 lutego 2020 r. (sprzęt objęty wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego), który uaktualnia i zastępuje wspólny wykaz uzbrojenia UE przyjęty przez Radę dnia 18 lutego 2019 r. (Dz.U. UE C. nr 85, s. 1 z dnia 13.3.2020) pod pozycją ML5 lit. b pkt 1 – „systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji lub śledzenia celów”.
Powyższe argumenty wypełniają przesłanki zawarte w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz obligują do zastosowania w postępowaniu trybu określonego w art. 131h ust. 1 ustawy. Zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR) realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę Griffin Group S.A. Defence Sp. k., których celem jest częściowe wznowienie dostaw. Wykonawca posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej APDR i nie udzielił innym podmiotom licencji na ich produkcję. Przedmiotowe dostawy będą realizowane na rzecz pododdziałów rozpoznania wzrokowego artylerii (sekcji wysuniętych obserwatorów), a ponadto posłużą do doposażenia artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR), wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych RAK. APDR są w pełni kompatybilne ze zautomatyzowanym zestawem kierowania ogniem „Topaz”. Ich konfiguracja umożliwia transmisję danych w trybie automatycznym i nieautomatycznym (poprzez specjalnie opracowane interfejsy) do zautomatyzowanych systemów rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem wykorzystywanych w wojskach rakietowych i artylerii, w sieci radiowej i przewodowej. Powyższy efekt został uzyskany w wyniku ścisłej współpracy dostawcy APDR z dostawcą ZZKO „Topaz”. Zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co spowodowałoby niekompatybilność oraz nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu. Doprowadziłoby to do sytuacji, w której SZ RP eksploatowałyby różne rodzaje SpW (posiadające różne parametry techniczne, powodujące niekompatybilność z pozyskanymi wcześniej), co może spowodować brak niezbędnej dla potrzeb zamawiającego unifikacji wyrobów. Zakłócenie transmisji danych, spowodowane niekompatybilnością sprzętową, mogłyby spowodować brak właściwego i bezpiecznego działania systemów rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem. Skomplikowałoby to funkcjonowanie istniejącego już podsystemu wsparcia technicznego, wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla nowego rodzaju SpW. Ponadto, wymusiłoby konieczność zmiany w procesie szkolenia pododdziałów, a także spowodowałoby utrudnienia w zabezpieczeniu logistycznym oraz ich użytkowaniu. Powyższe wiązałoby się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych na stworzenie nowych systemów logistycznych i szkoleniowych, co ze względu na istnienie takich systemów w odniesieniu do APDR, przy docelowej normie eksploatacji wynoszącej 24 lata, nie jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Powyższe argumenty uzasadniają udzielenie zamówienia Griffin Group S.A. Defence Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4, z uwzględnieniem zapisów ust. 7 pkt 1 i w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IU/101/VI-165/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2020
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2020/S 175-423824 z dnia 9.9.2020

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IU/101/VI-165/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2020-2021/352 Nazwa: Dostawa artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.9.2020
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Griffin Group S.A. Defence sp. k.
Adres pocztowy: al. Armii Ludowej 26
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-609

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 35 365 853,66 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 35 460 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
W sekcji V.4:
— jako „początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia” została podana szacunkowa wartość zamówienia dotycząca części objętej niniejszym postępowaniem,
— jako „całkowita końcowa wartość zamówienia” została podana wartość brutto zawartej umowy.
W sekcji V.1 – jako „data decyzji o udzieleniu zamówienia” została podana data zawarcia umowy.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się w terminach wynikających z działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2020