Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 452602-2017

14/11/2017    S218

Letland-Riga: Diensten inzake technische bijstand op het gebied van human resources en taalopleidingsdiensten

2017/S 218-452602

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BEREC Office
Postadres: Z. A. Meierovica bulv. 14, 2nd floor
Plaats: Riga
NUTS-code: LV006 Rīga
Postcode: 1050
Land: Letland
Contactpersoon: Procurement Team
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://berec.europa.eu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3051
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: BEREC Office
Postadres: Z. A. Meierovica Bulvaris 14, 2nd floor
Plaats: Riga
Postcode: 1050
Land: Letland
Contactpersoon: Procurement Team
E-mail: procurement@berec.europa.eu
NUTS-code: LV006 Rīga
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://berec.europa.eu/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake technische bijstand op het gebied van human resources en taalopleidingsdiensten.

Referentienummer: BEREC/2017/07/OT.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van technische bijstand op het gebied van human resources en van taalopleidingsdiensten aan het BEREC-kantoor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Technische bijstand op het gebied van human resources

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79621000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV006 Rīga
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van het BEREC-kantoor.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische bijstand op het gebied van human resources, met inbegrip van de relevante aanvullende administratieve bijstand die betrekking heeft op de activiteiten op het gebied van human resources van het BEREC-kantoor om te voldoen aan de jaarlijkse en meerjarige doelstellingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

tot driemaal automatisch verlengbaar. De maximale looptijd mag niet langer duren dan 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Taalopleidingsdiensten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80580000 Geven van taalcursussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV006 Rīga
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van het BEREC-kantoor of die van de contractant op verzoek van het BEREC-kantoor.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De taalopleidingsdiensten moeten in 3 verschillende pakketten worden aangeboden op basis van hun formats op grond van de doelgroep, tijd, frequentie, locatie, beoogde doelstellingen en resultaten.

— Pakket I: groepstaalopleiding in de kantoren van het BEREC-kantoor.

— Pakket II: een-op-een- of twee-op-eentaalopleiding in de kantoren van het BEREC-kantoor of in de kantoren van de contractant op verzoek van het BEREC-kantoor.

— Pakket III: aanvullende taaldiensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

tot driemaal automatisch verlengbaar. De maximale looptijd mag niet langer duren dan 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/11/2017