Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 452730-2021

08/09/2021    S174

Μάλτα-Βαλέτα: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και υπηρεσιών καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων για τις εγκαταστάσεις της EASO στη Μάλτα, την Κύπρο και την Ιταλία

2021/S 174-452730

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 146-384528)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Ταχ. διεύθυνση: MRS 1917
Πόλη: Valetta
Κωδικός NUTS: MT Malta
Ταχ. κωδικός: MRS 1917
Χώρα: ΜΑΛΤΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: EASO Contracts
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contracts@easo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.easo.europa.eu/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και υπηρεσιών καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων για τις εγκαταστάσεις της EASO στη Μάλτα, την Κύπρο και την Ιταλία

Αριθμός αναφοράς: EASO/2021/893
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90900000 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (αναθέτουσα αρχή), επιθυμεί να συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και υπηρεσιών καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων για τα γραφεία της στη Μάλτα, την Κύπρο και την Ιταλία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/09/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 146-384528

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αριθμός τμήματος: 1, 2, 3
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 10/09/2021
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 28/09/2021
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αριθμός τμήματος: 1, 2, 3
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 13/09/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 29/09/2021
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: