Usługi - 452751-2015

Wyświetl widok skrócony

23/12/2015    S248    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Nowy Targ: Usługi udzielania kredytu

2015/S 248-452751

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
Osoba do kontaktów: mgr inż. Krzysztof Iskra
34-400 Nowy Targ
Polska
Tel.: +48 182611244
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
Faks: +48 182662312

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nowytarg.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Udzielnie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nowy Targ.

Kod NUTS PL,PL215

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielnie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ kwota kredytu – do 8 000 000,00 PLN (do ośmiu milionów zł),
Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w zamówieniu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i uwzględnienia przez Kredytodawcę przy naliczaniu kosztów kredytu faktycznej kwoty uruchomionego kredytu,
2/ kredyt będzie uruchomiony jednorazowo nie później niż do 30.12.2015,
3/ okres kredytowania:
od daty uruchomienia kredytu do 31.12.2024,
4/ spłata kapitału nastąpi w następujących ratach:
a) 31.12.2017 – 200.000 PLN
b) 31.12.2018 – 200.000 PLN
c) 31.12.2019 – 800.000 PLN
d) 31.12.2020 – 800.000 PLN
e) 31.12.2021 – 800.000 PLN
f) 31.12.2022 – 1.500.000 PLN
g) 31.12.2023 – 1.700.000 PLN
h) 31.12.2024 – 2.000.000 PLN
5/ zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów i kwot spłat kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów i uwzględnienia przy naliczaniu kosztów faktycznej kwoty spłaty, jednak całkowita spłata kredytu nie może nastąpić później niż do dnia 31.12.2024 r.,
6/ naliczanie odsetek w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca na podstawie not odsetkowych przesyłanych przez kredytodawcę najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności odsetek, w przypadku nie dochowania tego terminu, płatność odsetek ulega odpowiednio przesunięciu, odsetki za miesiąc grudzień 2015r płatne wraz z odsetkami za miesiąc styczeń 2016r,
7/ odsetki naliczane mają być w oparciu o faktyczną ilość dni kalendarzowych zadłużenia pozostającego do spłaty przyjmując bazę 365 dni w roku,
8/ przy obliczaniu odsetek od kredytu należy przyjąć następujące założenia: do okresu naliczania odsetek należy przyjmować saldo zadłużenia powstałe po wypłacie raty kredytu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem, że w dniu wypłaty raty kredytu odsetki nalicza się od zwiększonego salda zadłużenia w związku z wypłatą tego dnia (kolejnej) transzy kredytu, analogicznie w przypadku spłat rat kredytu, do naliczania dopłat należy przyjmować aktualne saldo zadłużenia w danym miesiącu z zastrzeżeniem, że w dniu spłaty kolejnej raty kredytu odsetki nalicza się od zmniejszonego salda zadłużenia w związku ze spłatą tego dnia raty kredytu,
6/ oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 1M ustalona comiesięcznie jako średnie arytmetyczne stawki WIBOR 1M z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim dniem poprzedniego miesiąca kalendarzowego plus marża banku,
10/ zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej od udzielonego kredytu,
11/ zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 i nast. ustawy Prawo bankowe.
12/ wykonawca do oferty winien załączyć projekt umowy. Zamawiający zaakceptuje treść umowy kredytowej stosowanej w swej działalności przez kredytodawcę pod warunkiem, że będzie ona zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
13/ zamawiający wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, opinia ta po wpłynięciu do siedziby zamawiającego zostanie niezwłocznie dołączona do materiałów przetargowych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 351 077,67 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 99
2. Termin zapłaty odestek naliczanych na ostatni dzień każdego miesiąca. Waga 1
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP.271.18.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 204-370937 z dnia 21.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Udzielnie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie
al. Pokoju 78
31-564 Kraków
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 490 763,51 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 351 077,67 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zmówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.12.2015