Roboty budowlane - 452804-2017

14/11/2017    S218    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2017/S 218-452804

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 197-404109)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Podwale 30
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 50-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kielczyk
E-mail: kielczyk@prokuratura.wroclaw.pl
Tel.: +48 713718114
Faks: +48 713718152

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wroclaw.po.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 197-404109

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 PLN.

2) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000 PLN.

Powinno być:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN.

2) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000 PLN.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

(4) co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie dróg publicznych, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w nadzorowaniu lub kierowaniu robót polegających na realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg lokalnych (Kierownik robót).

Powinno być:

(4) co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie dróg publicznych, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w nadzorowaniu lub kierowaniu robót polegających na realizacji inwestycji drogowych minimum w zakresie dróg lokalnych (Kierownik robót).

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/01/2018
Powinno być:
Data: 27/01/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/11/2017
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: