С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 45285-2022

28/01/2022    S20

Иcпaния-Аликанте: Предоставяне на услуги, свързани с входящи, изходящи, картови и електронни плащания за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

2022/S 020-045285

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Национален регистрационен номер: V-03965324
Пощенски адрес: Avenida de Europa 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9986
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9986
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги, свързани с входящи, изходящи, картови и електронни плащания за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Референтен номер: AO/014/21
II.1.2)Основен CPV код
66110000 Услуги в областта на банковото дело
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата процедура е сключване на до 3 единични рамкови договора (FWC) за предоставяне на услуги, свързани с предстоящите плащания, получени от Службата като част от таксите, начислявани до дружества, до 3 единични рамкови договора за предоставяне на услуги, свързани с текущи плащания, поръчани от Службата за прехвърляне на задълженията и до два многостранни каскадни рамкови договора за предоставяне на платежни услуги, които позволяват достъп до и обработване на плащания чрез интегриране на електронни методи за плащане на едно място.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на услуги, свързани с входящи банкови плащания

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66110000 Услуги в областта на банковото дело
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Операциите на Службата са изцяло финансирани от таксите, платени от нейните потребители за регистриране на техните търговски марки и дизайни. Тези такси могат да бъдат платени само в евро, тъй като никоя друга валута не е позволена от Регламента за търговски марки на Европейския съюз. Понастоящем Службата работи с две банки и съответните номера на банковите сметки са включени във всички негови формуляри за документация и публикувани в интернет.

Входящите такси за плащане могат да бъдат направени под формата на банкови трансфери от банките на потребителите, разположени в целия свят на една от двете налични банкови сметки. Потребителите на Службата могат също да плащат своите такси чрез дебитна или кредитна карта по време на онлайн процеса за попълване на търговски марки, проектиране или подновяване на търговска марка на ЕС или регистриран проект на Общността.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 025 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на услуги, свързани с текущи плащания, предоставяне на дебитни и кредитни карти и издаване на удостоверения и банкови гаранции

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66110000 Услуги в областта на банковото дело
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Възлагащите плащания са извършени от Службата с трансфер, а именно до доставчиците и членовете на персонала в рамките на зона SEPA и по света, или в евро или външна валута.

Освен това се правят някои изходящи плащания, за да се възстановят такси поради надплащане от потребителите или като се следва резултата от процедурите по възражение.

Службата също така изисква други услуги, свързани с изходящи плащания, като например:

— предоставяне на дебитни и кредитни карти, които ще се използват за покупки и теглене на пари в световен мащаб;

— издаване на разнообразни удостоверения, банкови гаранции, директни дебитни услуги и обмен на документи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 025 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на картови и електронни платежни услуги

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66172000 Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Службата има нужда от плащания, които позволяват достъпа до и обработването на плащания чрез интегриране на методи за електронно плащане на едно място, включително технологична подкрепа и обработка и предаване до Службата за събиране на плащания.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

За обособени позиции 1 и 2, уставът на счетоводителя предвижда поне на всеки пет години счетоводителят да стартира повторно конкурсен търг между финансовите институции, в които могат да бъдат отворени сметки.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/03/2022
Местно време: 13:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2022
Местно време: 11:00
Място:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ИСПАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да изпрати до 2-ма представители. Службата трябва да бъде информирана по електронна поща на procurement@euipo.europa.eu за имената и номерата на документите за самоличност на посетителите преди 4.3.2022 г.

Службата си запазва правото да организира отварянето чрез видеоконферентна връзка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, посочени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този срок и да публикува удължаването на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка за това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/01/2022