Supplies - 452886-2018

16/10/2018    S199

Polska-Katowice: Przewody rurowe

2018/S 199-452886

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 180-408862)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Tel.: +48 7572917
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do kolejek -Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy 295-22-03)

Numer referencyjny: 701801551
II.1.2)Główny kod CPV
44164200 Przewody rurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części zamiennych do kolejek Grupy SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy 295-22-03

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 180-408862

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 07:45
Powinno być:
Data: 25/10/2018
Czas lokalny: 07:45
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/12/2018
Powinno być:
Data: 23/12/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 25/10/2018
Czas lokalny: 08:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: