Byggentreprenader - 453049-2020

Submission deadline has been amended by:  474037-2020
28/09/2020    S188

Sverige-SUNDBYBERG: Markanläggning

2020/S 188-453049

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sundbybergs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0175
Postadress: Östra Madenvägen 4
Ort: SUNDBYBERG
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 172 92
Land: Sverige
Kontaktperson: Cecilia Tennfors
E-post: cecilia.tennfors@sundbyberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sundbyberg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhzutvtjm&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhzutvtjm&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

90654 Gator mm - etapp 4 (mark och ledningsarbeten)

Referensnummer: STN-0021-2020 UVD
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45236000 Markanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Arbetena inom denna entreprenadupphandling omfattar i huvudsak:

• Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar

• Ledningsförläggning VA

• Bergssprängning

• Markarbeten för övriga ledningar

• Tillfällig dagvattendamm

• Markförstärkning

Beställaren har option att tilläggsbeställa, se handling Entreprenadkontrakt § 1. Omfattning i detalj framgår av förtecknat förfrågningsunderlag i Handlingsförteckning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111211 Sprängning
45112000 Grävning och schaktning
45112310 Utfyllnad
45231113 Omläggning av rörledningar
45232411 Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45332200 VA-arbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sundbyberg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Arbetena inom denna entreprenadupphandling omfattar i huvudsak:

• Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar

• Ledningsförläggning VA

• Bergssprängning

• Markarbeten för övriga ledningar

• Tillfällig dagvattendamm

• Markförstärkning

Beställaren har option att tilläggsbeställa, se handling Entreprenadkontrakt § 1. Omfattning i detalj framgår av förtecknat förfrågningsunderlag i Handlingsförteckning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/11/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/11/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/09/2020