Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 453163-2022

19/08/2022    S159

Hrvatska-Šibenik: Goriva

2022/S 159-453163

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRADSKI PARKING d.o.o., ŠIBENIK
Nacionalni registracijski broj: 87342329948
Poštanska adresa: DRAGA 14
Mjesto: ŠIBENIK
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anita Skorin
E-pošta: anita.skorin@gradski-parking.hr
Telefon: +385 22200770
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gradski-parking.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Ostalo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA GORIVA

Referentni broj: E-MV-4-22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09100000 Goriva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

NABAVA EURODIESEL BS I EUROSUPER 95 GORIVA

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 750 010.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09100000 Goriva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
II.2.4)Opis nabave:

NABAVA GORIVA

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: BROJ DOSTUPNIH BENZINSKIH POSTAJA / Ponder: 10 BODOVA
Kriterij troška - Naziv: CIJENA / Ponder: 90 BODOVA
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 093-253897
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

NABAVA GORIVA

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/07/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: INA - Industrija nafte d.d.
Nacionalni registracijski broj: 27759560625
Poštanska adresa: Avenija V. Holjevca 10
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Telefon: +385 16450528
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 800 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 750 010.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/08/2022