Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 453301-2015

Vis forkortet udgave

24/12/2015    S249

Belgien-Bruxelles: Udskiftning af lavtydende kedler og andre forbedringer i bygningen på adressen rue de la Loi 84-86, 1040 Bruxelles

2015/S 249-453301

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: CSM 1 05/43
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb
Mailadresse: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1226

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udskiftning af lavtydende kedler og andre forbedringer i bygningen på adressen rue de la Loi 84-86, 1040 Bruxelles.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Bruxelles, Belgien.

NUTS-kode BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udskiftning af kedler i bygningen på adressen rue de la Loi 84-86, 1040 Bruxelles, da de eksisterende installationer er gamle og bruger for meget energi.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

44620000 Radiatorer, kedler og dele til centralvarmeanlæg, 44621200 Kedler, 44621220 Kedler til centralvarmeanlæg, 45331110 Installation af kedler

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 500 000 og 600 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling efter 30 dage som fastsat i bestemmelserne i kontraktudkastet vedlagt udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hver enkelt deltager i sammenslutningen skal opfylde ikke-udelukkelseskriterierne. Sammenslutningen skal som helhed opfylde udvælgelseskriterierne (se punkt III.2.2 og III.2.3), og de forskellige gruppemedlemmer vil hæfte solidarisk for udførelsen af kontrakten.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiveren skal vedlægge identifikationsoplysninger (se bilag I.1 til udbudsmaterialet) og samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.2 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I til udbudsmaterialet.
Tilbudsgiveren skal vedlægge dokumentation med navn på det land, hvor vedkommende er etableret eller har sit hovedkontor som påkrævet af lovgivningen i det land, hvor vedkommende er etableret.

Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: Den valgte tilbudsgiver skal, idet der ellers er risiko for udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for erklæringen på tro og love inden underskrivelse af kontrakten:
— en straffeattest af nyere dato eller i mangel heraf et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af et kompetent retligt eller administrativt organ i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, har indstillet sin erhvervsvirksomhed, ikke er genstand for procedurer af denne art eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i nationale love og reguleringer
— en straffeattest af nyere dato eller i mangel heraf et tilsvarende dokument af nyere dato udstedt af et kompetent retligt eller administrativt organ i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiveren ikke er straffet for en lovovertrædelse vedrørende vedkommendes faglige hæderlighed ved en retskraftig dom og ikke har været genstand for en retskraftig dom for bedrageri, korruption, involvering i en kriminel organisation eller for en hvilken som helst anden ulovlig aktivitet, som er skadelig for Den Europæiske Unions økonomiske interesser
— certifikat af nyere dato udstedt af en behørig enhed i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, der erklærer, at vedkommende har levet op til sine forpligtelser i forhold til betaling af bidrag til social sikkerhed
— certifikat af nyere dato udstedt af en behørig enhed i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, hvoraf det fremgår, at vedkommende har levet op til sine forpligtelser i forhold til betaling af skat (direkte beskatning og moms) i overensstemmelse med juridiske bestemmelser i det pågældende land.
Hvis der i det pågældende land ikke udstedes sådanne dokumenter eller certifikater, kan de erstattes af en tro og love-erklæring eller, i mangel heraf, en højtidelig erklæring afgivet af tilbudsgiveren over for et retligt eller administrativt organ, en notar eller et kompetent fagligt organ i det pågældende land.
NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt støttedokumenter og oplysninger i tilfælde af, at de tildeles kontrakten.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiverne skal fremlægge:
— opgørelse over vedkommendes specifikke årlige omsætning på området for installering, udskiftning og/eller vedligeholdelse af varmeinstallationer i de seneste 3 regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig, specifik, årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på 2 500 000 EUR.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgivere skal:
fremlægge en liste med referencer vedrørende installeringen af højtydende kedler i de seneste 3 år (udførelsesår, etageareal, værdi, varighed, oplysninger om modtagerne af de udførte arbejder, dele i underentreprise med navne og oplysninger på underkontrahenterne). Kommissionen forbeholder sig ret til at spørge modtagerne af de angivne arbejder om, hvor tilfredse de var med tilbudsgiverens udførelse af tjenesteydelserne.
Godtgøre, at vedkommende har den autorisation, der giver adgang til offentlige kontrakter vedrørende centralvarmeinstallationer (klasse 4 — kategori D17).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at blive valgt skal tilbudsgiverne fremlægge bevis for mindst 1 projekt i en bygning med udnyttet etageareal på mindst 7 000 m2.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
OIB.DR.2/PO/2015/083/690.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
10.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 15.2.2016 - 10:00

Sted:

Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles (OIB), CSM 1-Bygningen, cours Saint-Michel 1 (indgang via rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Ved budåbningen kan der deltage 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver (pas eller id-kort skal forevises). Tilbudsgivere med ønske om at deltage skal skriftligt underrette afdeling OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb (jf. kontaktoplysninger anført i punkt I.1) senest 2 hverdage inden budåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1226 Interesserede parter opfordres til at tilmelde sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på dette websted.

Webstedet vil blive opdateret jævnligt, og det er tilbudsgivernes ansvar at konsultere webstedet for opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.
Yderligere oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, betingelser for deltagelse, minimumskrav til kapacitetsniveau, samlet anslået omfang af kontraktværdi osv., kan findes i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på det førnævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. OIB er »EMAS«-certificeret siden 2005 og anvender en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.
2) Der vil blive foranstaltet et obligatorisk besøg på stedet i overensstemmelse med betingelserne i opfordringen til afgivelse af bud.

3) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB, se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

4) Afhængigt af datoen for underskrivelsen skal arbejderne udføres i løbet af sommerperioden (medio juni 2016 til medio september 2016 eller medio juni 2017 til medio september 2017). Kontrakten anslås at løbe i op til 36 måneder (inklusive endelig overtagelse).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15.12.2015