Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 453301-2015

Visa förkortad version

24/12/2015    S249

Belgien-Bryssel: Utbyte av varmvattenberedare med låg prestanda samt andra förbättringar av byggnaden belägen på rue de la Loi 84–86, 1040 Bryssel

2015/S 249-453301

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: OIB.DR.2 – ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1226

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Utbyte av varmvattenberedare med låg prestanda samt andra förbättringar av byggnaden belägen på rue de la Loi 84–86, 1040 Bryssel
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Utförande
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Bryssel, Belgien.

NUTS-kod BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Utbyte av varmvattenberedare med låg prestanda samt andra förbättringar av byggnaden belägen på rue de la Loi 84–86, 1040 Bryssel, eftersom de befintliga anläggningarna är gamla och förbrukar för mycket energi.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

44620000 Värmeledningselement och centralvärmepannor samt delar, 44621200 Värmepannor, 44621220 Centralvärmepannor, 45331110 Installation av varmvattenberedare

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 500 000 och 600 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 36 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Betalning inom 30 dagar i enlighet med de villkor som anges i det kontraktsutkast som bifogas till förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Varje enskild gruppmedlem ska uppfylla de kriterier som gäller för att inte uteslutas. Gruppen som helhet ska uppfylla uttagningskriterierna (se punkterna III.2.2 och III.2.3) och de olika gruppmedlemmarna kommer att vara solidariskt ansvariga för utförandet av kontraktet.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivaren ska bifoga identifikationsuppgifter (se bilaga I.1 till förfrågningsunderlaget) samt alla de handlingar och all den information som erfordras i punkt III.2 ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som räknas upp i bilaga I till förfrågningsunderlaget.
Anbudsgivaren ska bifoga styrkande handlingar med namnet på det land där denne har sitt huvudkontor eller hemvist, i enlighet med lagstiftningen i dennes bosättningsland.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som publiceras på följande webbplats, i sin helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Observera: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att undvika uteslutning, lämna in följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet:
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i bosättningslandet, vilken visar att personen i fråga inte är i konkurs eller likvidation, inte är föremål för tvångsförvaltning, inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, inte har avbrutit sin näringsverksamhet, inte är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter och inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, vilken visar att personen i fråga inte har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom och att denne inte i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt (direkta skatter och moms) i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga.
I de fall sådana handlingar eller intyg inte utfärdas i landet i fråga kan de ersättas av ett edsvuret intyg eller, om det inte går, en försäkran på heder och samvete som anbudsgivaren har avgett inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarius publicus eller en behörig branschorganisation i landet i fråga.
Observera: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild medlem.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:
— Uppgift om specifik årsomsättning för de senaste 3 räkenskapsåren inom området installation, utbyte och/eller underhåll av värmeanläggningar.
Eventuella minimistandardnivåer: För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren lämna bevis på en genomsnittlig specifik årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren på 2 500 000 EUR.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Anbudsgivare ska:
Tillhandahålla en förteckning över referenser som rör installationen av varmvattenberedare med hög prestanda under de senaste 3 åren (utförandeår, yta, värde, varaktighet, kontaktuppgifter för mottagarna av det utförda arbetet, delar som lagts ut på underleverantörer med namn och kontaktuppgifter till underleverantörerna). Kommissionen förbehåller sig rätten att fråga mottagarna av de arbeten som anges hur nöjda de var med de tjänster som den sökande tillhandahöll.
Bevisa att tillstånd innehas genom vilket åtkomst ges till offentliga kontrakt med anknytning till centralvärmeanläggningar (klass 4 – kategori D17).
Eventuella minimistandardnivåer:

För att kunna bli utvald ska anbudsgivaren tillhandahålla bevis på minst 1 projekt i en byggnad med en användbar yta på minst 7 000 m2.

III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
OIB.DR.2/PO/2015/083/690.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
10.2.2016 - 17:30
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 15.2.2016 - 10:00

Plats:

Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel, CSM 1-byggnaden, cours Saint-Michel 1 (ingång via rue Père de Deken 23), 1040 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid öppnandet av anbud (pass eller id-kort ska uppvisas). Anbudsgivare som önskar delta ska skriftligen meddela enhet DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel senast 2 arbetsdagar före mötet för öppnande av anbud (se adressuppgifter som ges i punkt I.1).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1226 Intresserade parter uppmanas att registrera sig via webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel har varit Emas-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sina miljöprestanda.
2) Ett obligatoriskt platsbesök kommer att anordnas i enlighet med de förfaranden som anges i förfrågningsunderlaget.

3) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna av offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel, se ”Guide for tenderers” och broschyren ”Europeiska kommissionen som affärspartner”, som finns tillgängliga på följande länk: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

4) Arbetena kommer att utföras under sommaren (mitten av juni 2016 till mitten av september 2016 eller mitten av juni 2017 till mitten av september 2017), beroende på det datum som kontraktet undertecknas. Kontraktets löptid uppskattas att bli upp till 36 månader (inbegripet slutligt godkännande).
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15.12.2015