Υπηρεσίες - 453363-2019

27/09/2019    S187

Γερμανία-Κολωνία: Πρόγραμμα έρευνας Ορίζοντας 2020: Ευπάθεια των επανδρωμένων αεροσκαφών όσον αφορά τις επιθέσεις από μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drones)

2019/S 187-453363

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
Ταχ. διεύθυνση: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Πόλη: Cologne
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 50668
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@easa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5478
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ασφάλεια της αεροπορίας, περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πρόγραμμα έρευνας Ορίζοντας 2020: Ευπάθεια των επανδρωμένων αεροσκαφών όσον αφορά τις επιθέσεις από μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drones)

Αριθμός αναφοράς: EASA.2019.HVP.09
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι να επιτύχει μια επιβεβαιωμένη αντίληψη του αποτελέσματος της ενδεχόμενης σύγκρουσης μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών μαζικής αγοράς («απειλή») με τα επανδρωμένα αεροσκάφη drones («στόχος»), να εντοπίσει και να προτείνει στρατηγικές σχεδιασμού μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών drones ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος που αυτή η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει στο αεροσκάφος και στους επιβαίνοντες του, να ορίσει ένα πρότυπο σχεδιασμού/δοκιμής για μελλοντικά μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drones) που θα διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο της ανοικτής κατηγορίας του EASA.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κατάλογος καθηκόντων:

1) προετοιμασία σχεδίου,

2) προσδιορισμός του φακέλου σύγκρουσης,

3) ανάπτυξη και επικύρωση μοντέλων απειλής,

4) ανάπτυξη και επικύρωση μοντέλων τοπικών στόχων,

5) ανάπτυξη και επικύρωση μοντέλων σύγκρουσης και συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ευπάθεια των επανδρωμένων αεροσκαφών,

6) Μελέτη της επίπτωσης της σύγκρουσης συσσωρευτών,

7) Σχεδιασμός και ανάπτυξη του “εργαλείου σύγκρουσης”,

8) Ανάλυση και προσδιορισμός των στρατηγικών σχεδιασμού για την UA με χαμηλή πιθανότητα ζημιών σε περίπτωση σύγκρουσης,

9) Σύσταση για στρατηγικές σχεδιασμού και καθορισμός προτύπων σχεδιασμού και/ή προτύπων δοκιμών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική ποιότητα / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ορίζοντας 2020

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/12/2019
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στις εγκαταστάσεις του EASA.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/09/2019