Diensten - 453363-2019

27/09/2019    S187

Duitsland-Keulen: Onderzoeksproject Horizon 2020: Kwetsbaarheid van bemande vliegtuigen bij drone-aanvallen

2019/S 187-453363

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Postadres: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Plaats: Cologne
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postcode: 50668
Land: Duitsland
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adres van het kopersprofiel: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5478
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: veiligheid van de luchtvaart, milieu.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoeksproject Horizon 2020: Kwetsbaarheid van bemande vliegtuigen bij drone-aanvallen

Referentienummer: EASA.2019.HVP.09
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstellingen van het project zijn: het verkrijgen van gevalideerd inzicht in de uitkomst van een mogelijke botsing tussen commerciële drones („dreiging“) en bemande vliegtuigen („doelwit“); het identificeren van strategieën voor het ontwerpen van drones ter beperking van het risico dat een botsing tussen een drone en een vliegtuig kan veroorzaken voor het vliegtuig en de inzittenden; het definiëren van een proefontwerp/teststandaard voor drones die in de toekomst op de markt worden gebracht en onder de „open categorie“ van EASA vallen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lijst van taken:

1) Projectvoorbereiding;

2) Vaststelling van de botsing en alle aanverwante zaken;

3) Ontwikkeling en goedkeuring van dreigingsmodellen;

4) Ontwikkeling en goedkeuring van modellen met betrekking tot plaatselijke doelen;

5) Ontwikkeling en goedkeuring van botsingsmodellen en syntheseverslag over de kwetsbaarheid van bemande vliegtuigen;

6) Onderzoek naar het effect van botsing van batterijen;

7) Ontwerp en ontwikkeling van het „botsingsinstrument“;

8) Analyse en vaststelling van ontwerpstrategieën voor UA met weinig schadepotentieel in geval van botsing;

9) Aanbeveling voor ontwerpstrategieën en bepaling van ontwerp- en/of teststandaards.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: technische kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Horizon 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/12/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

kantoren van het EASA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2019