Služby - 453363-2019

27/09/2019    S187

Nemecko-Kolín: Výskumný projekt Horizont 2020: Zraniteľnosť lietadiel s ľudskou posádkou voči útokom bezpilotných lietadiel (dronov)

2019/S 187-453363

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva
Poštová adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mesto/obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Štát: Nemecko
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5478
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: bezpečnosť letectva, životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výskumný projekt Horizont 2020: Zraniteľnosť lietadiel s ľudskou posádkou voči útokom bezpilotných lietadiel (dronov)

Referenčné číslo: EASA.2019.HVP.09
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecným cieľom projektu je dosiahnuť overené porozumenie výsledku možnej kolízie bezpilotných lietadiel – dronov – z masového trhu („hrozba“) s lietadlami s ľudskou posádkou („cieľ“), identifikovať a odporučiť stratégie navrhovania dronov s cieľom obmedziť riziká, ktoré by kolízia lietadla s dronom mohla spôsobiť lietadlám a ich pasažierom, definovať návrh konštrukčných/testovacích noriem budúcich dronov, ktoré sa majú uviesť na trh v rámci otvorenej kategórie agentúry EASA.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zoznam úloh:

1) príprava projektu;

2) určenie kolízneho plášťa;

3) vývoj a validácia modelov hrozieb;

4) vývoj a validácia modelov miestnych cieľov;

5) vývoj a validácia kolíznych modelov a súhrnná správa o zraniteľnosti lietadiel s ľudskou posádkou;

6) štúdia účinku kolízie batérií;

7) návrh a vývoj „kolízneho nástroja“;

8) analýza a stanovenie stratégií navrhovania pre bezpilotné lietadlá s nízkym potenciálom spôsobenia poškodenia v prípade kolízie;

9) odporúčanie pre stratégie navrhovania a určovanie konštrukčných noriem a/alebo testovacích noriem.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Technická kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Horizont 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/12/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/12/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

priestory EASA.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/09/2019