Storitve - 453375-2019

27/09/2019    S187

Luksemburg-Luxembourg: Študija o obveznostih Evropske unije v zvezi s pokojninami in drugimi zaslužki zaposlenih – aktuarske storitve

2019/S 187-453375

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Service des appels d'offres et contrats
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5455
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o obveznostih Evropske unije v zvezi s pokojninami in drugimi zaslužki zaposlenih – aktuarske storitve

Referenčna številka dokumenta: AO 702
II.1.2)Glavna koda CPV
66523000 Svetovalne storitve pri pokojninskih skladih
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je oddati neposredno naročilo storitev za izvedbo strokovne študije o preverjanju letnih izračunov:

— generalnega direktorata Evropske komisije, pristojnega za statistiko (Eurostat), in

— generalnega direktorata Evropskega parlamenta, pristojnega za finance (GD FINS), glede obsega obveznosti Evropske unije v zvezi s pokojninami in drugimi zaslužki zaposlenih.

Naročilo zajema 5 delovnih paketov, pri čemer se delovni paketi 1–4 nanašajo na letne naloge, ki so že opredeljene za naslednja 4 leta, delovni paket 5 pa na dodatne naloge, ki jih lahko naročnik zahteva med izvajanjem naročila.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca, razen srečanj v Luxembourgu/Bruslju. Zaradi varnosti in zaupnosti osebnih podatkov zaposlenih se lahko od izvajalca zahteva delo v varnem podatkovnem prostoru.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni del naročila zajema 4 letne naloge, in sicer za leta 2019, 2020, 2021 in 2022. Za to nalogo bo moral svetovalec v skladu z določbami mednarodnega računovodskega standarda za javni sektor (IPSAS) 25 – „Zaslužki zaposlenih“ – oceniti naslednje sisteme:

— obveze za določene zaslužke ob koncu let 2019 in 2021 v okviru pokojninskega sistema za evropske uradnike (PSEO),

— obveze za določene zaslužke ob koncu let 2020 in 2022 v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja (JSIS),

— obveze za določene zaslužke ob koncu let 2020 in 2022 v okviru pokojninskega sistema članov nekaterih evropskih institucij (PSMI),

— obveze za določene zaslužke ob koncu let 2020 in 2022 v okviru sistema obveznega pokojninskega zavarovanja in začasnih nadomestil za poslance Evropskega parlamenta (PSMEP/TASMEP) in

— obveze za določene zaslužke ob koncu let 2019 in 2021 v okviru sistema prostovoljnega pokojninskega zavarovanja za poslance Evropskega parlamenta [Priloga VII k Pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta] (VPSMEP).

Dodatne naloge, predvidene v nalogi 15 (glejte oddelek 2 spodaj) se nanašajo na dodatne aktuarske študije, ki jih lahko Sodišče zahteva med izvajanjem naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Splošni proračun EU.

II.2.14)Dodatne informacije

Uvodna srečanja z Evropskim računskim sodiščem, Evropskim parlamentom in Eurostatom bodo predvidoma potekala 2020.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Sodišče lahko zavrne vsako ponudbo ter naloži upravne in denarne kazni, če ponudnik izpolnjuje 1 od meril za izključitev iz členov 136 in 141 finančne uredbe, pod pogojem, da o tem odloči komisija iz člena 143 navedene uredbe. Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero oddajajo prijavo. Ponudbi je treba priložiti častno izjavo v zvezi z merili za izključitev in izbor. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s pravno sposobnostjo:

(1) dokazilo o vpisu v register poklicev ali trgovski register v skladu s pogoji iz zakonodaje države, v kateri ponudniki prebivajo ponudniki; in

(2) čitljiva kopija obvestila o imenovanju osebe/oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika pri sklepanju pogodb, če ta ni vključena v zgoraj navedeni dokument.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Za dokazovanje sposobnosti mora letni promet ponudnika v vsakem od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni (2017 in 2018), znašati najmanj 200 000 EUR. Ponudniki, ki bodo predlagani za oddajo naročila, bodo morali predložiti kopije izkazov poslovnega izida in bilanc stanja.

Ponudniki morajo imeti tudi zavarovanje poklicne odgovornosti v vrednosti najmanj 150 000 EUR.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Povprečni letni promet v vsakem od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni (2017 in 2018), mora znašati najmanj 200 000 EUR.

Ponudniki morajo imeti tudi zavarovanje poklicne odgovornosti v vrednosti najmanj 150 000 EUR.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Da bi ponudnik dokazal izpolnjevanje zahteve tehnične in strokovne sposobnosti, mora na obrazcu 6 iz Priloge 3 predložiti kratek opis 3 podobnih projektov (z navedbo imena naročnika, datuma in obdobja trajanja projekta, predmeta aktuarskih izračunov, pristojbin za projekt in ponudnikove vloge pri izvajanju storitve v primeru konzorcija). Vse informacije bodo obravnavane ob upoštevanju popolne zaupnosti. Sodišče si pridržuje pravico, da po potrebi zahteva ustrezna dokazila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Ponudnik je moral v zadnjih 3 letih izvesti najmanj 3 projekte na področju aktuarskih izračunov. Povprečna letna vrednost 3 projektov mora znašati najmanj 60 000 EUR na projekt. Projekte je moral izvesti ponudnik. Če je bil ponudnik del konzorcija, je treba navesti vlogo ponudnika pri izvajanju storitve.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 08/11/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 14/11/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki oziroma njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (faks (+352) 4398-46667, e‑naslov: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najpozneje do 13.11.2019 (12:00) in predložiti pooblastilo podjetja, ki oddaja ponudbo. Odpiranja se lahko udeleži le 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Kakršne koli prošnje za dodatne informacije je treba oddati v pisni obliki prek navedenega spletnega mesta za e-razpise TED na naslovu https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5455 v zavihku „Vprašanja in odgovori“, s klikom na povezavo „Ustvari vprašanje“.

Prošnje za dodatne informacije, ki bodo prejete manj kot 6 delovnih dni pred rokom za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane.

Ponudniki naj upoštevajo, da se lahko dokumentacija javnega naročila spremeni, vključno z obrazcem ponudbe cen in drugimi prilogami. Zato se ponudnikom priporoča, da se registrirajo na spletnem mestu za e-razpise TED, da bodo lahko prejemali obvestila. Ponudniki so sami odgovorni za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožba na Splošnem sodišču Evropske unije v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku v zvezi z uspešnostjo ali neuspešnostjo njegove ponudbe ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je bil tožnik o njem obveščen. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, Service des appels d'offres et contrats
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955
Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/09/2019