Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 453385-2022

19/08/2022    S159

Polska-Katowice: Azot ciekły

2022/S 159-453385

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 150-426679)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 9542270611
Adres pocztowy: ul.Francuska 20/24
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Sekuła
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU I DZIERŻAWA ZBIORNIKA

Numer referencyjny: ZP-22-098UN
II.1.2)Główny kod CPV
24111800 Azot ciekły
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa ciekłego azotu o czystości 99,99% w ilości 160 000kg na okres 12 m-cy. Dzierżawa zbiornika magazynowego na okres 12 m-cy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 150-426679

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 08:15
Powinno być:
Data: 23/08/2022
Czas lokalny: 08:15
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 23/08/2022
Czas lokalny: 08:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: