Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 453485-2018

17/10/2018    S200

Belgija-Bruxelles: Višestruki okvirni ugovori za „Intra muros“ savjetodavne usluge i usluge s navedenim otprilike utvrđenim vremenom i sredstvima u vezi informatičkih sustava Europske unije i programa korištenih na području carina, trošarina i oporezivanja - TIMEA3

2018/S 200-453485

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Poštanska adresa: J79 05/33
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Stéphane Mail Fouilleul
E-pošta: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Telefaks: +32 22995444
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3926
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Oporezivanje i carinska unija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Višestruki okvirni ugovori za „Intra muros“ savjetodavne usluge i usluge s navedenim otprilike utvrđenim vremenom i sredstvima u vezi informatičkih sustava Europske unije i programa korištenih na području carina, trošarina i oporezivanja - TIMEA3

Referentni broj: TAXUD/2018/AO-03
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72600000 Usluge računalne potpore i savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj postupak nabave obuhvaća pružanje intra-muros savjetodavnih usluga o vremenu i sredstvima (TM) i usluga o približno određenom vremenu i sredstvima (PQTM) u poslovnim, tehničkim i projektnim aktivnostima za sadašnje i buduće informatičke projekte i operacije u okviru aktivnosti DG TAXUD-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 96 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Na prostorima komisije u Bruxellesu i Luxembourgu i iz uobičajenih prostora ugovaratelja na području EU-a.

II.2.4)Opis nabave:

Ovaj postupak obuhvaća nabavu usluga savjetnika s iskustvom u upravljanju projektima i uslugama, projektnim potporama, upravljanju poslovnim procesima (BPM) i informatičkoj analizi, arhitekturi poduzeća, aplikacija i infrastrukture, operacijama, aplikacijama i sigurnosti, kako bi pomogao voditeljima projekata u njihovoj misiji na područjima informatičkih aplikacija za oporezivanje, trošarinu i carine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Moguća su 2 neobvezna obnavljanja, svaki put za 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Provedba se odnosi na programe „Customs 2020“ i „Fiscalis 2020“ Europske unije i programa koji slijede nakon njih.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/12/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/12/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Rue Joseph II 79 — 1000 Brussels — BELGIJA

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Poštanska adresa: J79 05/33
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Telefaks: +32 22995444
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/10/2018