Услуги - 453486-2018

17/10/2018    S200

Бeлгия-Брюксел: „Euroscola“ – подготовка, координиране и управление на програмата

2018/S 200-453486

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, direction générale de la communication
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Bureau de liaison Strasbourg
Електронна поща: sabine.gross@ep.europa.eu
Телефон: +33 388174001
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.europarl.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3936
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Bureau de liaison du Parlement européen à Strasbourg
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Лице за контакт: Sabine Gross
Електронна поща: sabine.gross@ep.europa.eu
код NUTS: FR FRANCE
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Euroscola“ – подготовка, координиране и управление на програмата

Референтен номер: COMM/DG/AWD/2018/482
II.1.2)Основен CPV код
79952000 Услуги, свързани с организирането на събития
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

От 1989 г Службата на ЕП в Страсбург разработи програма за срещи с млади хора, които да им позволят да опознаят ролята на ЕП и да разберат необходимостта от лична ангажираност в демокрацията. Целта на тази програма е да подготви младите хора за ролята им на европейски граждани.

Като част от програма, съответстваща на симулация на дейността на членовете на ЕП (заседание на комисията, пленарна сесия , гласуване, обсъждане, приемане на резолюции и т.н.) се организират за около двадесет дни, в които участват 600 младежи от страни от Европейския съюз и техните преподаватели. Под ръководството на служител на ЕП, екип по провеждането ще трябва да осигури подготовката, координирането и провеждането на тези дни.

Избраното дружество е призовано да разнообразява програмата и да мотивира участниците, да наблюдава младите хора през деня и да гарантира тяхното активно и оживено участие в програмата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 540 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FR FRANCE
Основно място на изпълнение:

Страсбург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избраното дружество е призовано да разнообразява програмата и да мотивира участниците, да наблюдава младите хора през деня и да гарантира тяхното активно и оживено участие в програмата (вж. приложение I - технически спецификации).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 540 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката може да бъде подновена с мълчаливо съгласие на годишна база до 3 пъти. Общата продължителност не може да надвишава 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/12/2018
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/12/2018
Местно време: 10:00
Място:

Европейски парламент, bâtiment Louise Weiss (LOW), 67000 Strasbourg, ФРАНЦИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/10/2018