Dostawy - 453511-2021

08/09/2021    S174

Polska-Bytom: Pompy wodne

2021/S 174-453511

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP-S-0002/21
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Bocian
E-mail: kbocian@srk.com.pl
Tel.: +48 324321085
Faks: +48 323513584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Górnictwo - likwidacja kopalń

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”

Numer referencyjny: ZP-S-0002/21
II.1.2)Główny kod CPV
42122130 Pompy wodne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”:

— etap I: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

— etap II: wykonanie i zabudowanie konstrukcji w szybie I,

— etap III: dostawa oraz montaż pomp wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w szybie I,

— etap IV: podłączenie pomp do istniejących rurociągów i sieci elektrycznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 650 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruda Śląska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1.1. wykonanie kompletnego projektu pompowni przewałowej zawierającego:

— dobór pomp głębinowych, armatury, rurociągów dla podanych parametrów: wydajność – 7 m3/min, geometryczna wysokość podnoszenia – 70 m, odległość od szybu do osadników pompowni głównego odwadniania – 1 200 mb. Projektowana liczba agregatów (zabudowanych i rezerwowego) musi pozwolić na prowadzenie odwadniania w sposób pewny ruchowo, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz niedopuszczenie do podniesienia się lustra wody powyżej dopuszczalnej rzędnej spiętrzenia,

— projekt techniczny zasilania i sterowania silników napędowych pomp głębinowych, Zamawiający zapewnia zasilanie niskiego napięcia wraz z wyłącznikami ognioszczelnymi.

— projekt automatycznego systemu pracy pomp,

— projekt pomostu (pomostów) technologicznego na poz. 765 m w przedziale zachodnim,

— dobór i projekt urządzeń do opuszczania (wyciągania) pomp głębinowych,

— niezbędne schematy, obliczenia i rysunki konstrukcyjne,

— przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski,

— projekt pompowni przewałowej powinien obejmować wszystkie niezbędne projekty branżowe i technologie wykonawcze. Projekt winien zawierać pozytywne opinie rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego, właściwych dla przedmiotu zamówienia (w przypadku wystąpienia konieczności wynikających z przepisów i założeń projektowych) i wszelkie niezbędne dokumentacje;

1.2. wykonanie i zabudowanie konstrukcji w szybie I obejmuje:

— wykonanie warsztatowe, dostawę i zabudowę pomostu (pomostów) technologicznego na poz. 765 m w przedziale zachodnim,

— dostawę i montaż urządzeń do opuszczania (wyciągania) pomp głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą,

— zabezpieczenie konstrukcji i wyrobów stalowych powłoką antykorozyjną zgodnie z normą EN ISO 12944;

1.3. dostawa oraz montaż pomp wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w szybie I obejmuje:

— odbiór pomp na stanowisku prób u Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego,

— dostawę pomp głębinowych wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą. Pompy winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.,

— zabudowę pomp głębinowych wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w przedziale zachodnim szybu I;

1.4. podłączenie pomp do istniejących rurociągów i sieci elektrycznej obejmuje:

— dostawę i zabudowę elementów rurociągów niezbędnych do podłączenia się do istniejących rurociągów,

— zabezpieczenie elementów stalowych powłoką antykorozyjną zgodnie z normą EN ISO 12944,

— dostawę i zabudowę elementów instalacji elektrycznej niezbędnych do podłączenia się do istniejącej sieci elektrycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 100-263227
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Robót Gorniczych GÓRREM Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 634-01-99-624
Adres pocztowy: ul. Ks. Ludwika Tunkla 120
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-707
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Grafen Adam Zdebel
Krajowy numer identyfikacyjny: 954-23-10-032
Adres pocztowy: ul. Ks. Ludwika Tunkla 120
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-707
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 650 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 240 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

ODWOŁANIE 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021