TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 453534-2022

19/08/2022    S159

Danmark-Odense: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2022/S 159-453534

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sarah Lindberg
E-mail: salin@odense.dk
Telefon: +45 65512050
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5c6e909b-cf2e-4548-a8ce-4f08aba74bb4/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5c6e909b-cf2e-4548-a8ce-4f08aba74bb4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5c6e909b-cf2e-4548-a8ce-4f08aba74bb4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5c6e909b-cf2e-4548-a8ce-4f08aba74bb4/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vikarydelser vedrørende rengørings- og køkkenpersonale (genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af vikarydelser til ordregiver. Udbuddet er et genudbud af delaftalerne 1 og 4 vedrørende henholdsvis rengøring i borgerens eget hjem og madudbringning.

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler, og tilbudsgiver kan tildeles én eller begge delaftaler. Der kan således indgås aftale med en eller to leverandører.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 650 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vikarydelser vedrørende rengøring i borgerens eget hjem

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører vikarydelser til rengøring i borgerens eget hjem i Odense Kommune. Der vil være tale om grundlæggende rengøring. Der vil være fokus på rehabilitering hos borgeren, og det vil fremgå af vikarens køreliste, såfremt borgeren skal hjælpe med visse dele af rengøringen. Der vil være tale om rengøring på hverdage og i dagtimerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Ansættelsesprocedure / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Opgaveløsning / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/01/2023
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på 12 måneders forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.

Den af ordregiver i denne bekendtgørelses pkt. II.2.6) oplyste anslåede samlede værdi af rammeaftalen er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vikarydelser til madudbringning

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55521100 Madudbringning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 vedrører vikarydelser til madudbringning i Byens Køkken, for Odense Kommune. Der vil være tale om vikariater for Byens Køkkens madudbringere. Der er tale om udbringning af maden til botilbud og ældre borgere i eget hjem. Vikariater for madudbringere kan varetages af ufaglærte vikarer. Det er dog et krav, at vikaren har kørekort kategori B og praktisk erfaring indenfor området. Arbejdsopgaverne er at bringe maden ud til borgerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Ansættelsesprocedure / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterium til "Kvalitet": Opgaveløsning / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/01/2023
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på 12 måneders forlængelse

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.

Den af ordregiver i denne bekendtgørelses pkt. II.2.6) oplyste anslåede samlede værdi af rammeaftalen er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive minimum én og maksimum tre sammenlignelig(e) reference(r), som ikke er mere end 3 år gammel (regnet i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencen skal vedrøre opgaver af samme art som den delaftale, tilbudsgiver afgiver tilbud på. Det skal således anføres, hvilken type af vikarer, der er brugt til at udføre den pågældende opgave.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte aftaleudkast inkl. bilag, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige aftale mellem ordregiver og den valgte leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 072-192411
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/09/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Medio 2025 eller medio 2026, såfremt forlængelsesmuligheden udnyttes.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022