Dostawy - 453833-2018

17/10/2018    S200

Polska-Kraków: Silniki elektryczne

2018/S 200-453833

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3, pokój 138, I piętro
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Studencki
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl
Tel.: +48 122691505
Faks: +48 122691510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

Numer referencyjny: KHK/ZP/PN/15/2018
II.1.2)Główny kod CPV
31110000 Silniki elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych części zamiennych. Zamówienie składa się z 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie dostarczane części muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji.

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.3. dotyczy części 1: Rzeczywista ilość zamawianych części wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie 75 % maksymalnych ilości podanych w załączniku 1 do Specyfikacji.

3.4. W przypadku w którym zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych.

Za równoważne zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności i wytrzymałości nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa różnego rodzaju części elektrycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31211300 Bezpieczniki
31211310 Wyłączniki
31214100 Przełączniki
31214130 Wyłączniki bezpieczeństwa
31214190 Wyłączniki krańcowe
31220000 Elementy składowe obwodów elektrycznych
31321210 Kabel niskiego napięcia
31351000 Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu
31681400 Elektryczne elementy składowe
31682100 Skrzynki elektryczne
31710000 Sprzęt elektroniczny
31711100 Elektroniczne elementy składowe
31711110 Przekaźniki
31730000 Sprzęt elektrotechniczny
42140000 Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe
44163200 Osprzęt do przewodów rurowych
44163230 Złącza do przewodów rurowych
44164200 Przewody rurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZTPO – Kraków, ul. Giedroycia 23.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju części elektrycznych. W skład części wchodzi 428 pozycji szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla części.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium wynosi 7 000,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa różnego rodzaju części mechanicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421000 Urządzenia do pomiaru przepływu
38412000 Termometry
38423000 Urządzenia do pomiaru ciśnienia
42130000 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
42131142 Zawory sterujące
42140000 Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe
42160000 Układy kotłów grzewczych
42913300 Filtry oleju
44163230 Złącza do przewodów rurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZTPO – Kraków, ul. Giedroycia 23.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju części mechanicznych. część składa się z 97 pozycji. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium wynosi 5 500,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zawiera wzór umowy - załącznik do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 13:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Miejsce składania ofert: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, p. 138 (sekretariat, I piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.

1.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1.1.1. umocowanie do składania oświadczeń woli

1.1.2. formularz ofertowy

1.1.3. arkusz cenowy

1.1.4. Oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – składane w formie elektronicznej

1.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu.:

1.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.

1.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów.

1.2. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego):

1.2.1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP lub zagraniczny dokument równoważny;

1.2.1.2. Oświadczenie wykonawcy o:

• braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

• o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

• o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

SIWZ dostępna będzie na stronie: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

18.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018