Varer - 453921-2020

28/09/2020    S188

Danmark-Odense: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2020/S 188-453921

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Kløvervænget 16
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Majbritt Christesen
E-mail: majbritt.christensen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440380
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Scanner til SNP array, NextSeq 550, Klinisk Genetisk Afdeling, SLB, Vejle

Sagsnr.: 15370
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

1. Stk NextSeq 550, anskaffes på vegne af: Klinisk Genetisk afdeling, Sygehus Lillebælt - Vejle.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 580 104.20 USD
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, Beridderbakken 4, 7100 Vejle, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

1. Stk NextSeq 550, anskaffes på vegne af: Klinisk Genetisk afdeling, Sygehus Lillebælt - Vejle.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Genetisk Afdeling på Vejle Sygehus påtænker at anskaffe back-up apparatur til Next Generation Sequencing (NGS) og scanning af SNP-arrays for øget driftssikkerhed og fleksibilitet. Afdelingen har implementeret protokoller til prøveforberedelse af NGS-biblioteker og Infinium HumanCytoSNP-12 array, hvor sekventering og scanning af SNP-arrays foregår på NextSeq550. Det vil sige, at prøver, der er undergået den samme prøveforberedelse, skal kunne sekventeres/scannes på det nye apparat. Dette er væsentligt for at sikre kort svartid, høj sikkerhed og kvalitet af analysen. Det er endvidere væsentligt, at apparaturet er fleksibelt for at imødekomme afdelingernes behov. Afdelingerne ønsker således, at de forberedte NGS-biblioteker kan loades direkte på apparaturet, og at dette kan sekventere 20-120 Gigabaser i en kørsel på 12-30 timer. Det er et krav, at apparaturet bruger princippet »sequencing by synthesis« med enkeltbase ekstension og reversible terminator baseret kemi for at sikre optimal læsning af homopolymere sekvenser. Dette vil reducere både falske positive og negative resultater i analyserne og dermed resultere i mere sikre svar til patienterne. Det er endvidere afgørende for en række kommende analyser, at apparaturet kan lave paired-end og dual index sekventering. Derudover er det væsentligt, at apparaturet kan scanne SNP-arrays. Dette vil være en afgørende fordel for afdelingernes analyser af DNA kopi-antals mutationer. Endvidere skal apparaturet kunne scanne SNP-arrays (Infinium HumanCytoSNP-12), da disse SNP-arrays anvendes til eksisterende post- og prænatale analyser. Ovenforstående ønsker er foreneligt med et indkøb af en Illumina NextSeq550.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15370
V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Illumina Denmark ApS
Postadresse: Ørestads Boulevard 73
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: mterndrup@illumina.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 580 104.20 USD
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2020