Fournitures - 454021-2015

Afficher la vue résumée

24/12/2015    S249

Hongrie-Budapest: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2015/S 249-454021

Avis de marché

Fournitures

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Numéro national d'identification: AK14540
Adresse postale: Elnök u. 1.
Ville: Budapest
Code postal: 1089
Pays: Hongrie
À l'attention de: Kovács Csaba, vezérigazgató
E-mail: info@rsoe.hu
Téléphone: +36 13030168
Fax: +36 14770549

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.rsoe.hu

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Nom officiel: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Adresse postale: Alkotás u. 53., E épület III. em.
Ville: Budapest
Code postal: 1123
Pays: Hongrie
À l'attention de: dr. Schmalz Péter
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Téléphone: +36 17961010
Fax: +36 17961001

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Nom officiel: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Adresse postale: Alkotás u. 53., E épület III. em.
Ville: Budapest
Code postal: 1123
Pays: Hongrie
À l'attention de: dr. Schmalz Péter
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Téléphone: +36 17961010
Fax: +36 17961001

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Nom officiel: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Adresse postale: Alkotás u. 53., E épület III. em.
Ville: Budapest
Code postal: 1123
Pays: Hongrie
À l'attention de: dr. Schmalz Péter
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Téléphone: +36 17961010
Fax: +36 17961001

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: egyesület
I.3)Activité principale
Autre: hírközlés
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Adásvételi szerződés a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban megvalósuló „A magyarországi folyami információs szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges eszközök tervezésére, szállítására, beállítására és üzembe helyezésére.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóság ajánlati dokumentációban meghatározott telephelyei.

Code NUTS HU221 Győr-Moson-Sopron,HU212 Komárom-Esztergom,HU102 Pest,HU101 Budapest,HU211 Fejér,HU331 Bács-Kiskun,HU233 Tolna,HU231 Baranya

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Adásvételi szerződés a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban megvalósuló „A magyarországi folyami információs szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges eszközök tervezésére, szállítására, beállítására és üzembe helyezésére.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

32000000 Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes, 32510000 Système de télécommunications sans fil, 32352100 Pièces pour matériel radio et radar, 71351810 Services topographiques, 38221000 Systèmes d'information géographique (GIS ou équivalent), 34931500 Équipement de contrôle du trafic maritime, 38100000 Instruments de navigation et de météorologie, 38424000 Matériel de mesure et de contrôle, 32441100 Système de surveillance télémétrique, 72222200 Services de planification de systèmes ou de technologies de l'information, 80511000 Services de formation du personnel

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Adásvételi szerződés a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban megvalósuló „A magyarországi folyami információs szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges eszközök tervezésére, szállítására, beállítására és üzembe helyezésére.
A CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban megvalósuló „A magyarországi folyami információs szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges eszközök tervezése, szállítása, beállítása és üzembe helyezése az alábbiak figyelembevételével, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint:
I. a magyarországi folyami információs szolgáltatások infokommunikációs rendszerének kiegészítése, bővítése;
1. a mikrohullámú rendszer kiegészítése, bővítése (ezek keretében rendszertervezés);
2. a vezeték nélküli beszédátviteli rendszer kiegészítése, bővítése (ezek keretében rendszertervezés);
3. a belvízi közlekedésben alkalmazott automatikus azonosító rendszer kiegészítése, bővítése (ezek keretében rendszertervezés) 2005/44/EK irányelvnek megfelelően;
4. a vízi úti információs felület megvalósítása;
5. diszpécseri megjelenítő felület megvalósítása;
II. szabványos és naprakész elektronikus hajózási térképek előállítása és karbantartása:
1. adatgyűjtés, adatbeszerzés (mederhez kapcsolódó adatok, hajózási jelzések, utak, medret nem érintő műtárgyak, hullámtéri, part menti adatok, védett területek, általános topográfiai adatok);
2. adatbázis-építés, karbantartás, üzemeltetés (vízügyi adattár, vízügyi adatátviteli hálózat, vízügyi szervezetek NTG hálózati csatlakozása);
3. a belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus navigációs térképszolgáltatás nyújtásához digitális hidrográfiai adatokra vonatkozó átviteli szabványnak megfelelő térkép készítése, ellenőrzése;
4. frissítési feltételek megvalósítása;
III. a vízi közlekedés ellenőrzését biztosító parti rádióérzékelő, távmérő- és elektrooptikai elven működő távérzékelő rendszer, meteorológiai rendszer, hajózóút kitűzését biztosító rendszerek kialakítása:
1. a vízi közlekedés ellenőrzését biztosító parti rádióérzékelő, távmérő- és elektrooptikai elven működő távérzékelő rendszer kialakítása;
2. a vízi közlekedésben részt vevők tájékoztatását szolgáló meteorológiai rendszer kialakítása;
3. a hajóút kitűzését és a hajóvezetők valós idejű tájékoztatását biztosító eszközök és szolgáltatások;
IV. a vízi közlekedés biztonságát fokozó differenciált helymeghatározási rendszer kialakítása:
1. központi vezérlőállomáson szoftveres növelt pontosságú navigációs referenciaállomás megvalósítása tartalékolással (előállítja és kiküldi a hálózatba a jeleket, amelyeket a belvízi közlekedésben alkalmazott automatikus azonosító rendszer bázisállomások sugároznak le);
2. integritás-ellenőrző állomások és központ kialakítása (a kisugárzott jelek megfelelőségének, pontosságának folyamatos ellenőrzése, a belvízi közlekedésben alkalmazott automatikus azonosító rendszer bázisállomások segítségével).
A részletes műszaki paramétereket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 18 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetők, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér mértéke:
— a nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a késedelmes naptári naponta. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri az ellenszolgáltatás nettó ellenértékének 30 %-át, ajánlatkérő – a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy attól elállhat.
Meghiúsulási kötbér mértéke:
— a nettó ellenszolgáltatás 30 %-a.
Teljesítési biztosíték mértéke:
—nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor kell teljesíteni a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon. A teljesítési biztosíték érvényességét a teljesítési időszak végig kell fenntartani.
Jótállási kötelezettség:
— 6 hónap teljes körű jótállás. A jótállás kezdő időpontja az ajánlatkérő által igazolt sikeres átadás-átvétel lezárulta.
Jólteljesítési biztosíték mértéke:
— nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon. A jólteljesítési biztosíték érvényességét a jótállási időszak végig kell fenntartani.
Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke:
— a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. A biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig kell rendelkezésre állnia.
A nyertes ajánlattevőnek az irányító hatóság javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania, és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania.
Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
A jelen közbeszerzés támogatási intenzitása 100 %, a jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződést 50 %-ban az Európai Unió Kohéziós Alapja és 50 %-ban a magyar állami költségvetés együttesen finanszírozza, a nem elszámolható költségeket teljes egészében ajánlatkérő finanszírozza.
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
— 2015. évi CXLIII. törvény,
— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
Konkrét fizetési feltételek:
— az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF,
— ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a III.1.1) pontban meghatározott, feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra, az első részszámlától kezdve folyamatosan. Az elszámolt előleg mértéke számlánként a számla értékének 50 %-a egészen addig, amíg az előleg teljes összege elszámolásra nem kerül,
— a kifizetésre utólag, a teljesítéssel értékarányosan kerül sor,
— a nyertes ajánlattevő – a végszámlát ide nem értve – legfeljebb 3 db, a teljesítéssel értékarányos összegű részszámlát nyújthat be (1. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a, 2. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a, 3. részszámla a nettó ajánlati ár 20 %-a), minden esetben az igazolt teljesítést követően. A nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő értékű végszámláját a szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz leszállítása után, a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be,
— a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)–(2) és a Kbt. 135. § (1), (4)–(6) bekezdése az irányadó,
— ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint számol el,
— a részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a teljesítés idejére szóló legalább 700 000 000 HUF/év limitösszegű érvényes felelősségbiztosítással a szerződés megkötésének idejére. Ajánlattevők kötelesek nyilatkozni arról, hogy nyertességük esetén a felelősségbiztosítás megkötését vállalják a fenti időpontig.
A felelősségbiztosítás megkötésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Ügyfélszolgálat:
— az informatikai rendszer kapcsán elvárás, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés idejére munkaidőben elérhető ügyfélszolgálatot működtessen a felhasználói kérdések/problémák kezelésére. Az ügyfélszolgálat felé elvárás, hogy a projekt felhasználóit egyszeri alkalommal térítésmentesen oktassa le a rendszer használatára 3 órás időtartamban.
Ajánlattevők kötelesek nyilatkozni arról, hogy nyertességük esetén az ügyfélszolgálat működtetését vállalják a fenti időpontig.
Az ügyfélszolgálat működtetésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8–14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: P.1/ A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
— a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás.
(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti);
P.2/ a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző 3, beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket;
P.3/ a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet 1 évnek tekintve).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1/ bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő;
P.2/ a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző 3, beszámolóval lezárt üzleti évben 1-nél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízi úti információs rendszerek kialakításához kapcsolódó tervezésből és/vagy szállításából és/vagy rendszer-integrációból és/vagy üzembe helyezéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 1 500 000 000 HUF-ot;
P.3/ a közbeszerzés tárgyából (vízi úti információs rendszerek kialakításához kapcsolódó tervezésből és/vagy szállításából és/vagy rendszer-integrációból és/vagy üzembe helyezéséből) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 üzleti évben nem éri el a 1 500 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.3/ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1/–P.2/ pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
M.1/ A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 4 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik fél,
— a szállítás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás összege, továbbá
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények;
M.2/ a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a műszaki-technikai felszereltségnek a leírása cégszerű nyilatkozattal.
Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti vagy tartós bérleti jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is.
A szoftver/informatikai rendszer esetében csatolandó a termékleírás és a szoftver/informatikai rendszer végfelhasználói szerződésének másolata, amellyel igazolható, hogy az eszköz megfelel a minimumkövetelménynek, a hajó esetében csatolandó az eszköznyilvántartó lap.
Amennyiben a megajánlott eszköz az ajánlattevő saját tulajdonában van, kizárólag a fenti dokumentumok csatolása szükséges a fenti tartalommal.
Amennyiben tartós bérleti vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett eszköz az ajánlattevő rendelkezésére, akkor a cégszerű nyilatkozaton felül a bérleti jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges az alkalmasság megállapításához;
M.3/ a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével –, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M.1/ nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 4 év összességében:
a) digitális kezelővel ellátott vezeték nélküli beszédátviteli rádió és/vagy mikrohullámú adatátviteli rendszerek tervezésére és/vagy szállítására és beállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával, amely referenciák együttes értéke elérte a nettó 120 000 000 HUF-ot, a referencia több szerződésből is teljesíthető;
b) legalább 1 db, az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK (7.9.2005.) irányelvben is szereplő, műszaki követelmények szerint teljesített referenciával belvízi közlekedésben alkalmazható automatikus azonosító rendszer tervezése és szállítása és beállítása és üzembe helyezése tárgyában;
c) legalább 1 db növelt pontosságú navigációs referenciaállomás tervezése, szállítása, beállítása és üzembe helyezése tárgyban teljesített referenciával.
A növelt pontosságú navigációs helymeghatározó rendszeren egy olyan komplex, sokrétegű, méréseken és számításokon (többszörösen mért, helyesbített és visszaellenőrzött korrekciós adatok előállítása) alapuló, összetett rendszer megalkotása és üzemeltetése értendő, amelyben a szállító már bizonyítottan létrehozott egy elfogadott és ellenőrizhetően működő rendszert.
Az alkalmasság megállapításhoz a b) és c) pont szerinti referenciák együttes értéke el kell hogy érje a nettó 800 000 000 HUF-ot;
M.2/ nem rendelkezik
a) legalább 1 db olyan, a tervezői team munka pontos végigkövetésére alkalmas jogtiszta szoftverrel és/vagy informatikai rendszerrel, amely a jelen felhívás VI.3) pontjának 23) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel;
b) legalább 1 db hidrográfiai célú mérőrendszerrel, amely kis merülésű, kövezett köves partszakasz megközelítésére alkalmas úszólétesítmény, amely azonos időben, körülményektől függetlenül, pontos mérési adatokat képes szolgáltatni az alábbi eszközök együttműködése révén:
— meder keresztszelvények felvételére alkalmas egyfejes ultrahang rendszerű mélységmérő műszer,
— a meder „folytonos” letapogatására alkalmas ultrahangos többsugaras, állítható mérésszélességű, legalább ±5 cm pontosságú mérőrendszer,
— az ultrahang terjedési sebességének mérésére alkalmas legalább ±0,01 m/s pontosságú műszer,
— a szükséges parti-sekélyvízi mérések és pozicionálások elvégzésére alkalmas, geodéziai pontosságú, folyamatos követést lehetővé tevő mérőállomással és RTK GPS vevőpár,
— a detektált nyers adatok szűrését és elő-feldolgozását biztosító szoftver;
M.3/ legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő projektmenedzserrel (projekt koordinációs szervezet vezetővel), aki rendelkezik:
— műszaki, vagy közgazdasági területen szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, továbbá
— legalább 2 éves, közlekedési beruházások területén szerzett projektmenedzseri tapasztalattal, és
— projektmenedzserként részt vett legalább 1 db, kikötőt és/vagy hajózási infrastruktúrát érintő közlekedésfejlesztési projekt kivitelezésében;
b) legalább 1 fő belvízi közlekedésben alkalmazott automatikus azonosító rendszer szakértő, aki igazolhatóan legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, és tagja a hajó-helyzetmegállapítással és nyomon követéssel foglalkozó valamely európai szakértői csoportnak;
c) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki részt vett a digitális hidrográfiai adatokra vonatkozó átviteli szabvány szerinti belvízi elektronikus navigációs térkép előállításában, és legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik;
d) 1 fő, a Duna magyarországi szakaszára érvényes kisgéphajó-vezető „A” képesítéssel, valamint 3 éves mérőhajó-vezetői gyakorlattal és/vagy vízügyi technikus végzettséggel.
Egy megjelölt szakemberrel több (maximum 3) alkalmassági pontnak is meg lehet felelni.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

Autres publications antérieures

Numéro de l'avis au JOUE: 2014/S 138-247273 du 22.7.2014

Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 024-039307 du 4.2.2015

IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26.1.2016 - 11:00
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
26.1.2016 - 11:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
hongrois.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 60 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres
Date: 26.1.2016 - 11:00

Lieu:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. E épület III. emelet)

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése alapján.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) pályázati konstrukcióban finanszírozásra kerülő „A magyarországi folyami információs szolgáltatások hatékonyságának növelése” megnevezésű projekt.
VI.3)Informations complémentaires
1) Formai előírások:
— az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) – a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve – is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson „ Ajánlat – RSOE – Vízi úti információs rendszer”, illetve „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell).
3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot;
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl. bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
— a közös ajánlattevők nevét,
— azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet,
— az ajánlat aláírása módjának ismertetését,
— a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet,
— valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért,
— az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11) Az ajánlattétel során a különböző devizák HUF-ra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem HUF-ban (magyar forintban) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
12) A III.2.2) P.1/–P.3/ pont, valamint a III.2.3) M.1/–M.3/ pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
13) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

— a közbeszerzési dokumentumok („dokumentáció”) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://www.rsoe.hu/magunkrol

ezen belül a dokumentumok/felhívások fül alatt. A dokumentáció Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
14) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadó.
15) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
16) A jelen felhívásban előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
17) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
18) Irányadó idő:
— az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
19) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
20) Ajánlattevő köteles az ajánlatában megajánlott eszköz(ök) műszaki adatlapját vagy az eszköz(ök) műszaki adatait tartalmazó cégszerű nyilatkozatát ajánlatához csatolni. Az adatlapból/nyilatkozatból megállapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott eszköz(ök) a felhívásban és a dokumentációban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel(nek).
21) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
— az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett, 10200940-20713209-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetésével vagy átutalással (ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának),
— feltétel nélküli, visszavonhatatlan, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— befizetést/átutalást igazoló dokumentum,
— garancia biztosításával való teljesítés esetén a garancialevél, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló dokumentum,
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
A fenti megjelölt dokumentumok valamelyikét az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
22) Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a jótállás időtartama alatt a kiszállás költségét is.
23) A jelen felhívás III.2.3) M/2. pontjában meghatározott szoftvernek vagy informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a projekt végigkövetése során felmerülő tervezési, szállítási, beállítási és üzembe helyezési tevékenységek ellátásának követésére, a szerződéskötéstől a kész anyag átadásáig, és ennek keretében legalább az alábbi feladatok ellátására, a projekt komponenseinek összehangolása érdekében:
— feladat és dokumentum kezelési funkciók megléte, tételesen naplózottan és visszakereshetően/visszaállíthatóan, automatikus értesítési funkcióval, valamint ütemterv és pénzügyi adatok követésére alkalmasság,
— jogosultsági beállítások: tekintettel az áruszállítási és telepítési/oktatási feladatok különbözőségére az összes felhasználó számára elvárás az automatizált hozzáférés/jogosultság védelem a dokumentumok, és a funkcionalitás tekintetében. A rendszer biztosítsa, hogy abban kezelhető legyen a projekt megvalósításában részt vevő összes fél (pályázó, tervezők, szállítók, trénerek, közbeszerzési tanácsadók, minőségbiztosítók) összes dokumentuma úgy kerüljön tárolásra, hogy a dokumentumok a feltöltést követően ne igényeljenek külön jogosultságbeállítást, de a feltöltést követően minden dokumentumhoz csak és kizárólag az arra jogosult fél és csak és kizárólag a számára engedélyezett módon férjen hozzá,
— adatbiztonság: az informatikai rendszer adatbiztonságát garantálni kell oly módon, hogy az azt üzemeltető szervezet (amelynek a szerverén a szoftver fut) rendelkezzen ISO 27001 információbiztonság irányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű az információbiztonság érdekében tett intézkedések bemutatásával,
— rendelkezésre állás: az informatikai rendszer adatvesztési biztonságát garantálni kell oly módon, hogy az azt üzemeltető szervezet biztosítson éves szinten 98 %-os rendelkezésre állást, valamint maximum 24 órás adatvesztést (biztonsági mentés naponta) a rendszer futtatásában vis maior esetére is.
24) Ajánlattevő köteles az ajánlatában csatolni a 2. számú értékelési részszempontra vonatkozó szakmai ajánlatát (rendszertechnikai tervét). Az összehasonlíthatóság érdekében a 2. részszempontra vonatkozó szakmai ajánlat terjedelme – 12-es betűmérettel – összesen legfeljebb 50, A4-es oldallal egyenértékű lehet (pl. az A3-as formátum két A4-esnek felel meg).
25) Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. A bírálati részszempontok és a súlyszámok az alábbiak:
1. ajánlati ár (nettó HUF) – 70;
2. műszaki terv szakmai minősége – 20;
3. a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata – 10.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100, ahol 1 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
— az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás,
— a 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.B.1. pontja szerinti „pontozás”, valamint a III.A.1 bb) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:
az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P=(Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin
— P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
— Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100,
— Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1,
— Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,
— Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2. részszempont esetén ajánlatkérő az ajánlatokat a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.B.1. pontja szerinti „pontozás”, valamint a III.A.1 bb) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazásával értékeli az alábbiak szerint:
— a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása pontozással történik – a dokumentáció II. 9. pontjában meghatározott –, vizsgálati elemenként külön-külön. A dokumentáció II. 9. pontjában meghatározott szakmai szempontok (preferenciák) alapján kerülnek pontozásra az ajánlatok, azokhoz ajánlatonként és vizsgálati elemenként a dokumentáció II. 9. pontjában meghatározottak szerinti pontszámot rendelve. Az egyes ajánlatok azonos pontszámot is kaphatnak,
— a bírálat során indoklással ellátott szöveges értékeléssel kerülnek alátámasztásra az adott ajánlat adott vizsgálati elemre kiosztott pontszámok. Az ajánlatok vizsgálati elemenként külön-külön kerülnek pontozásra, majd az egyes ajánlattevők pontszámai összegzésre. Amelyik ajánlat a legtöbb pontot kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 100 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalmazásával kap pontot:
P=(Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin
— P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
— Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100,
— Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1,
— Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,
— Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.B.1 pontja szerinti „pontozás” az alábbiak szerinti pontkiosztással:
— amennyiben ajánlattevő bemutatja az alábbi kritériumoknak megfelelő szakembereket, úgy a pozíciónként megjelölt pontot kapja (max. 5 x 2). Amennyiben nem mutat be egy megfelelő szakembert sem, úgy 1 pontot, míg az összes pozícióra történő megfelelő szakember jelölése esetén 100 pontot kap ajánlattevő.
A) 1 fő műszaki vezető, aki felsőfokú műszaki végzettségű és legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik belvízi hajózáshoz kapcsolódó távközlési rendszerek tervezése és szállítása és/vagy beállítása – üzembe helyezése területén. 20 pont;
B) 1 fő vezető tervező, aki felsőfokú műszaki végzettségű és legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik belvízi hajózáshoz kapcsolódó távközlési rendszer tervezés területén. 20 pont;
C) 1 fő műszaki vezető, aki minősített automatikus azonosító rendszer szakértő és 3 év belvízi közlekedésben alkalmazott automatikus azonosító rendszer területén szerzett tapasztalata van. 20 pont;
D) 1 fő okleveles villamosmérnök legalább 3 éves, végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal. 10 pont;
E) legalább 2 fő felsőfokú végzettségű mérnök, akik egyenként minimum 2 év tapasztalattal rendelkeznek hajózási információs rendszer üzemeltetésében és fejlesztésében és egyenként minimum 3 év J2EE fejlesztői tapasztalattal rendelkeznek. 1 fő 15 pont + 1 fő = 30 pont.
Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához – amennyiben megjelöl szakembereket – a fenti pozíciókra megjelölt szakemberek megnevezését és az adott szakemberrel igazolni kívánt pozíció megjelölését (betűjellel) tartalmazó nyilatkozatot.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
A 2. részszempont esetében a vizsgálati elemek az alábbiak:
I. a rendszer összefoglaló leírása;
II. a rendszer topológiája, amely tartalmazza az egyes részelemek várható telepítési helyszínét;
III. a rendszer blokkvázlata, amely tartalmazza a rendszerelemek közötti kapcsolat típusát, leírását;
IV. a rendszerek biztonság és hatékonyság érdekében hatóság által működtetett hajóforgalmi rendszerhez való kapcsolódásának leírása;
V. a rendszerelemek részletes leírása és a megajánlott berendezések részletes adatlapjai.
26) Ajánlatkérő nem konzultációs jelleggel helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja:
— a jelen felhívás TED-en történő megjelenésétől számított 9. munkanapon 9:00 órai kezdettel.
Találkozó helyszíne:
— Navinfo Diszpécser Központ, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. címen.
A helyszíni bejárás tervezett időtartama hozzávetőleg 5 óra. A helyszíni bejáráson felmerült kérdések csak írásban, és minden esetben a kiegészítő tájékoztatás kérésére vonatkozó szabályok szerint tehetők fel és válaszolhatók meg. A helyszíni bejárás részvétel költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) az ajánlattevők maguk viselik. A helyszíni bejáráson való részvétel nem kötelező.
27) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás eredményeként létrejövő szerződés – amennyiben a szerződő felek aláírásukkal már ellátták – a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba (felfüggesztő feltétel), rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatálybalépésének napja korábbi dátumra esik, mint az eljárás eredményeként létrejövő szerződés létrejöttének napja, úgy e szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró szerződő fél általi aláírás napján) hatályba lép.
A szerződés teljesítésének jelen ajánlati felhívás II.3) pontjában meghatározott időtartama a szerződés hatálybalépésének napjától számítódik.
28) A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl. tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát ajánlatkérő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Ajánlatkérő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet ajánlatkérő bármely okból nem valósítja meg vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát ajánlatkérő a támogatóra vagy az általa megjelölt személyre ruházza át.
29) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE), mint megvalósítók által alkotott konzorcium vezető tagjaként az RSOE folytatja le, és írja alá a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződést.
30) Ajánlattevő köteles az ajánlata részeként rádiótechnikai tervet és kockázatkezelési tervet csatolni az ajánlati dokumentáció III. 6. pontjában meghatározott tartalommal, amelyek a szakmai ajánlat részeként a szerződés részévé válnak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a rádiótechnikai és a kockázatkezelési terv kismértékű, nem jelentős módosítása valamint esetleges jövőbeni jogszabályváltozásoknak történő megfelelés folytán történő módosulása új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megtehető. Amennyiben a rádiótechnikai terv és/vagy a kockázatkezelési terv nem vagy nem az ajánlati dokumentáció III.6. pontjában meghatározott tartalommal kerül csatolásra, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján hiánypótlásra hívja fel ajánlattevőket. A jelen pontban meghatározott dokumentumok tartalma teljes egészében hiánypótlás tárgyát képezheti, a hiányok pótlása nem ütközik a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába. Amennyiben az ajánlat a hiánypótlást követően sem felel meg e pont és a dokumentáció rendelkezéseinek, az a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerint érvénytelen.
31) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi ajánlati felhívás III.2.3) M.3/ b) pontja tekintetében „európai szakértői csoporton” az Európai Bizottság 415/2007/EK rendelete szerinti hajó-helyzetmegállapító és nyomon követő rendszerekkel foglalkozó szakértői csoportban való részvételt érti, amelyre tekintettel a fentieknek megfelelő szakértői csoportban fennálló tagságot fogadja el.
32) A Kbt. 56. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet.
33) Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Nom officiel: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21.12.2015