Suministros - 454025-2018

17/10/2018    S200    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura

2018/S 200-454025

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Kolanko
Teléfono: +48 224902902
Correo electrónico: przetargi@tdt.gov.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tdt.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.tdt.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Dozór techniczny w zakresie transportu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i WIFI

Número de referencia: ZP 27/2018
II.1.2)Código CPV principal
30233000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci bezprzewodowej spełniającej minimalne wymagania funkcjonalne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ;) wraz z dostawą

Dostawą urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i sieci bezprzewodowej oraz ich wdrożenie.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000
48822000
72222300
72253200
72265000
80510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) rozbudowa sieci bezprzewodowej spełniającej minimalne wymagania funkcjonalne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ;)

2) dostawa urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i sieci bezprzewodowej spełniających minimalne wymagania funkcjonalne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ);

3) wdrożenie urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i WiFi spełniających minimalne wymagania funkcjonalne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ);

4) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami OPZ;

5) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami OPZ;

6) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia użytkowników zaoferowanego Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Rozszerzony serwi/gwarancja / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: dodatkowa osoba / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/05/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy Pzp;

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

2) Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej (zgodnie z zapisami VII Rozdziału SIWZ), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ ust. 1 oraz, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 SIWZ. Jednolity europejski dokument zamówienia, sporządza się zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Zakres oświadczenia JEDZ Zamawiający wskazał w załączniku nr 5 do SIWZ;

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów;

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

6) zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę

W formularzu JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców;

7) szczegółowy wykaz oferowanych urządzeń i licencji zawierający co najmniej: numer producenta („part number”), opis danej pozycji, ilość sztuk, przeznaczenie – wykaz stanowi integralną część oferty;

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa pkt 4 lit. a) powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 2a) SIWZ, Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) zdolności zawodowej dotyczącej doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykazie, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń́ okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu urządzeń sieciowych, o wartości co najmniej 1 500 000,000 PLN brutto każde.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wskazany powyżej warunek może zostać spełniony łącznie, tzn.: co najmniej 1 z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi wykazać, co najmniej 3 zamówienia obejmował dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto (każda).

Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania wymaganej kwoty zamówienia. Podana przez Wykonawcę wartość brutto musi być wartością zrealizowanego zamówienia w ramach jednej umowy/kontraktu.

b) zdolności zawodowej dotyczącej osób:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają:

(i) jedna osoba - ważny ekspercki certyfikat w zakresie urządzeń sieciowych wystawiony przez producenta oferowanego systemu lub inny dokument równoważny wystawiony przez producenta oferowanego systemu oraz

(ii) jedna osoba – ważny ekspercki certyfikat w zakresie next generation firewalla wystawiony przez Palo Alto Networks oraz

(iii) jedna osoba - ważny certyfikat w zakresie zarządzania projektami AgilePM na poziomie co najmniej Practicioner.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ dotyczących zdolności zawodowej, Zamawiający żąda wykazu usług i dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi i dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ);

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 2c) SIWZ dotyczących zdolności zawodowej osób Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ) wraz z zaświadczeniem (certyfikatem), o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2c) SIWZ

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą na podstawie faktur, do których dołączono Protokóły odbioru, Protokół odbioru dostaw lub Protokół odbioru usług podpisany przez obie Strony, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, 00-613 Warszawa, 44 piętro – kancelaria, pok. 62, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Procedura odwrócona – Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

1) Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), w tym nie bada wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej również formularz JEDZ lub oświadczenie wstępne JEDZ;

2) Zamawiający wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej Wykonawcy pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne JEDZ, a następnie zażąda przedłożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 4 niniejszego rozdziału;

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Forma wadium.

Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj:

Pieniądzu;

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

Gwarancjach bankowych;

Gwarancjach ubezpieczeniowych;

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

Termin i miejsce wniesienia wadium.

1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr:

43 1130 1017 0020 1237 5820 0004

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Zaznaczając w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu nr: ZP 27/2018

Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych i wyposażenia serwerowni zapasowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci LAN i WIFI

Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu powinien być załączony do oferty w osobnej kopercie. Oprócz oryginału ww. dokumentu do oferty należy przedłożyć jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przedmiotowy dokument winien być sporządzony w języku polskim;

Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % od wartości zamówienia w PLN brutto.

Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach tj:

Pieniądzu;

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

Gwarancjach bankowych;

Gwarancjach ubezpieczeniowych;

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/10/2018