W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 454076-2015

Wyświetl widok skrócony

24/12/2015    S249

Polska-Dąbrowa Górnicza: Centra obróbkowe

2015/S 249-454076

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PEGAS” S.C. J. Gąsior, J.P.P. Paulukiewicz
Krajowy numer identyfikacyjny: 6290007314
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 6a
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PEGAS” S.C. J. Gąsior, J.P.P. Paulukiewicz
Osoba do kontaktów: Jacek Gąsior
E-mail: j.gasior@pegas.biz.pl
Tel.: +48 322649993
Faks: +48 322619933

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pegas.biz.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.pegas.biz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: przedsiębiorstwo prywatne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: przemysł wytwórczy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa 5-cio osiowego Pionowego Centrum Obróbczego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6a.

Kod NUTS PL22B Sosnowiecki

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie dotyczy dostawy nowego 5-cio osiowego centrum obróbczego. Wymagane parametry techniczne (minimum):
1. Płynne – symultaniczne sterowanie w 5-ciu osiach
2. przejazdy min. w osiach X 630 / Y 1100 / Z 600
3. Zakres ruchu osi A (Wychyl stołu)/indeksowanie co 0.0001°: -120° do +30°
4. Elektro-wrzeciono o prędkości 18000 obr/min
5. Chwyt wrzeciona stożek nr 40 BIGPLUS
6. Wrzeciono tokarskie 1100 obr/min z momentem 1310 Nm
7. Magazyn minimum 40 narzędzi
8. Maksymalne obciążenie stołu 700 kg
9. Prędkość szybkiego posuwu (X/Y/Z) – 60000/60000/56000 mm/min
10. Prędkość posuwu roboczego (X/Y/Z) – 56000 mm/min
11. Prowadnice toczne rolkowe
12. Kompletna osłona przestrzeni roboczej
13. Chłodzenie śrub tocznych (osie X,Y,Z)
14. Kompletny system chłodziwa
15. System kalibracji wrzeciona frezarskiego
16. System pomiaru narzędzi tokarskich
17. Automatyczny pomiar długości narzędzia
18. Bezwzględny system pozycjonowania
19. Sterowanie dialogowe pięcioosiowe
20. 19" wyświetlacz kolorowy Lcd z ekranem dotykowym
21. Wieża świetlna 3 kolorowa
22. Dodatkowe oświetlenie przestrzeni roboczej
23. Nadmuch powietrza na detal obrabiany
24. System chłodzenia wysokociśnieniowego przez narzędzie (15kg)
25. 3-szczekowy uchwyt samocentrujacy (21")
26. Sonda pomiarowa (Rmp600) typ radio
27. Tylny transporter wiórów typ do aluminium
28. Gwintowanie synchroniczne (opcja CNC)
29. Kompensacja promienia narzędzia w obróbce 5 osiowej
30. Kompensacja dynamiczna M173, M174
31. Maks. rozmiar programu: 8MB
32. Konwersja układu współrzędnych
33. Optymalizacja ruchu G00
34. Interpolacja cylindryczna
35. Pakiet obróbki w 5 osiach dla sterowania
36. Sterowanie dialogowe z możliwością importu modeli CAD 3D detalu bezpośrednio do programu
37. Tryb umożliwiający obróbkę powierzchni swobodnych i obróbki w 5-ciu osiach z prędkością min. 540m/min z krokiem 1 mm oraz prędkością przetwarzania bloku programu 0.1 ms
38. Rok produkcji ≥ 2015 roku (maszyna nowa)
39. Gwarancja min. 24 miesięcy od chwili podpisania protokołu odbioru/instalacji
Cena musi zawierać:
1. Transport maszyny DDP do siedziby Zamawiającego
2. Instalację i uruchomienie maszyny
3. Szkolenie personelu w zakresie obsługi i programowania maszyny CNC
4. Serwis gwarancyjny – czas reakcji na zgłoszenie serwisowe maksymalnie 48 h
Oferent musi zapewnić również serwis pogwarancyjny maszyny oraz oryginalne części zamienne. Wymagany maksymalny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe pogwarancyjne wynosi 48h.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42612000 Centra obróbkowe

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość powyżej 207 000 Euro.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 207 000 i 1 000 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Nie wymagane.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Nie dotyczy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia warunków w zakresie zdolności ekonomicznej ani finansowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają minimum doświadczenie wskazane poniżej:
a) w ciągu ostatnich 3 lat do dnia ostatecznego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczyli i uruchomili należycie (potwierdzone listami referencyjnymi bądź innymi dokumentami o analogicznym znaczeniu wskazującymi poprawność wykonanych prac) przynajmniej 3 maszyny sterowane numerycznie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena netto. Waga 50

2. Czas realizacji. Waga 30

3. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (w godzinach). Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
1/2015_PEGAS
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 31.3.2016
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.2.2016 - 12:30

Miejscowość:

Dąbrowa Górnicza

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zakup będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
I. Oferta musi zawierać następujące elementy:
— pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr identyfikacyjny, nr telefonu, adres e-mail),
— dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
— zakres oferty zgodny z zapytaniem ofertowym, w tym opis techniczny oferowanych maszyn w ramach oferty z odniesieniem do każdego wymaganego parametru technicznego,
— cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia,
— terminy realizacji zamówienia,
— odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
— na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.III.5.. Zapytania ofertowego, do oferty należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. referencje, zaakceptowane protokoły odbioru, faktury, CV itp.) potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie oraz potwierdzające umiejętności/wiedzę osób zaangażowanych w realizację projektu
— oferta musi również zawierać warunki transakcyjne (wysokość zaliczki i terminy zapłaty, warunki dostawy, okres dostawy).
— termin ważności oferty (termin ważności nie może być krótszy niż do końca marca 2016r.) oraz datę sporządzenia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
II. Oferta może zostać złożona na kilka sposoby:

— elektronicznie na adres j.gasior@pegas.biz.pl

lub
— osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Budowlanych 6a, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Poland
lub
— listem poleconym/przesyłką kurierską do siedziby Zamawiającego ul. Budowlanych 6a, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Poland
III. Kryterium wyboru oferty będzie stanowić:
A. Cena – waga 50 % ; Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według
poniższego wzoru: PCi = (Cmin/Ci)*100 [pkt] gdzie PCi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”, Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, Ci – cena całkowita oferty nr „i”
B. Czas realizacji – waga 30 % Liczba punktów w kryterium „czas realizacji” będzie przyznawana według wzoru: PRi = (Rmin/Ri)*100 [pkt] gdzie, PRi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „czas realizacji”, Rmin – najkrótszy czas realizacji ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich oferentów, Ri – czas realizacji oferty nr „i”
C. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – waga 20 % ; Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PRi = (Rmin/Ri)*100 [pkt] gdzie, PRi – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe”, Rmin – najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie serwisowe ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich oferentów, Ri – czas reakcji na zgłoszenie serwisowe w ofercie nr „i”
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta zostanie uznana za nieważną.

IV. Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją zamieszczono na stronie Zamawiającego www.pegas.biz.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2015