Pakalpojumi - 454155-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Slēgta procedūra 

Dānija-Helsingora: Ugunsdzēšanas aprīkojuma uzstādīšanas darbi

2017/S 218-454155

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Helsingør Kraftvarmeværk A/S
32322735
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Dānija
Kontaktpersona: Camilla Sørensen
Tālrunis: +45 56401475
E-pasts: casn@cowi.com
NUTS kods: DK013

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://permalink.mercell.com/74573883.aspx

Pircēja profila adrese: http://www.cowi.dk/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://permalink.mercell.com/74573883.aspx
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Dānija
Kontaktpersona: Camilla Sørensen
Tālrunis: +45 56401475
E-pasts: CASN@cowi.dk
NUTS kods: DK012

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://permalink.mercell.com/74573883.aspx

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://permalink.mercell.com/74573883.aspx
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), Lot 5.L.

II.1.2)Galvenās CPV kods
45343200
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

I forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk skal der etableres et sprinkleranlæg.

Tryk her https://permalink.mercell.com/74573883.aspx

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45343230
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DK013
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Fornyelsen af Helsingør kraftvarmeværk består i etablering af et træflisfyret kraftvarmeværk, hvor der skal installeres et eksternt udløst sprinkleranlæg for brandslukning af brændselssiloer og brændselstransportanlæg. Kraftvarmeværket er døgnbemandet, og hvis driftspersonalet vurderer at der er opstået en væsentlig brand i siloer eller transportanlæg, der ikke kan slukkes med simple midler, aktiveres sprinklingen. Sprinklervandet tages fra en fjernvarmetank, der indeholder fjernvarmevand på 45°C-95°C. Sprinkleranlægget udføres som et vådt/vandfyldt anlæg med trykholdesystem og trykovervågning.

Entreprenøren er ansvarlig for levering af pumpeinstallationer, rørsystemer inklusiv sprinklerrør, elinstallationer, styring og regulering inden for leveringsgrænserne.

Entreprenørens opgaver inkluderer design, fremstilling, montage, idriftsættelse og myndighedsgodkendelse af den samlede leverance.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 29
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 3
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

Hvis Ordregiver modtager mere end 3 egnede ansøgninger, vil Ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, som opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der efter Ordregivers vurdering vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte kontrakt. Udvælgelsen foretages på baggrund af de fem nyeste referencer. Ved relevante referencer forstås referencer vedrørende levering og installation af sprinkleranlæg til brandslukning til brug for kraftvarmeværker af tilsvarende art og omfang som det udbudte.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Oplysninger om:

— Soliditetsgrad

— Positiv egenkapital.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ovenstående økonomiske nøgletal indskrives i eESPD, del IV, afsnit B. Bemærk, at flere nøgletal kan indskrives i 1 felt.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Referencer fra lignende eller sammenlignelige opgaver vedr. levering og installation af HHS- og HHP sprinklerinstallationer fra de seneste 3 år. Referencerne skal desuden være udført i henhold til DBI retningslinie 251/4001 med betydelig kompleksitet — herunder projektering i 3D samt koordinering med øvrige entreprenører.

Hver reference skal angive 1) ydelsens art og omfang, 2) kundens navn og kontaktperson, 3) kontraktværdi og 4) udførelsesperiode (start- og sluttidspunkt). Ansøgeren skal mindst vedlægge 3 referencer og må maksimalt vedlægge 5 referencer. Hver reference må fylde 1 A4-side. Hvis flere end 5 referencer vedlægges, vil kun de nyeste 5 referencer blive vurderet.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Ansøger skal mindst vedlægge 3 referencer fra lignende eller sammenlignelige opgaver.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Se udbudsmateriale.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/12/2017
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Dāņu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Yderligere oplysninger om forhandlingsprocessen fremgår af udbudsmaterialet. Dog bemærk, at ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dānija
Tālrunis: +45 35291000
E-pasts: klfu@naevneneshus.dk
Fakss: +45 33307799

Interneta adrese: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dānija
Tālrunis: +45 41715000
E-pasts: kfst@kfst.dk
Fakss: +45 41715100

Interneta adrese: http://www.kfst.dk

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017