Pakalpojumi - 454164-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Apkures centrāļu remonta un uzturēšanas darbi

2017/S 218-454164

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polija
Kontaktpersona: Krzysztof Motyka
Tālrunis: +48 225878433
E-pasts: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
Fakss: +48 225878468
NUTS kods: PL911

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.termika.pgnig.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.termika.pgnig.pl
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Remont układu wody chłodzącej i układu wody technologicznej w Elektrociepłowni Siekierki.

Atsauces numurs: 17DFZZ928
II.1.2)Galvenās CPV kods
45259300
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układu wody chłodzącej i układu wody technologicznej w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury oraz urządzeń.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na dwie części

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia.– Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Wykonania remontu układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Siekierki

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
50530000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL911
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury oraz urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 17DFZZ928-1 stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców.

Prace na obiekcie: od dnia 15.4.2018 do dnia 30.9.2018.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Okres gwarancyjny / Svērums: 10
Cena - Svērums: 90
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 31/03/2018
Beigu datums: 16/11/2018
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Wykonanie remontu układu wody technologicznej w Elektrociepłowni Siekierki

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
50530000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL911
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układu wody technologicznej w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury oraz urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu 2 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 17DFZZ928-2 stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

Prace na obiekcie: 15.4.2018 do dnia 30.9.2018.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Okres gwarancyjny / Svērums: 10
Cena - Svērums: 90
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 31/03/2018
Beigu datums: 16/11/2018
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy:

— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia;

— będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w— art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub— art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie (Dz.U. 2016 poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy – art. 133 ust. 4 Ustawy);

— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

— który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

— w stosunku do którego otwarto likwidację.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej

— 4 000 000 PLN – dla pierwszej części zamówienia,

— 4 000 000 PLN – dla drugiej części zamówienia,

— 8 000 000 PLN – w przypadku składania ofert na obie części zamówienia

za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za ten okres określonym na podstawie „Rachunku zysków i strat” części sprawozdania finansowego (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży rachunek zysków i strat albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – minimum 1 remontu pompy o wydajności powyżej 7 tys m3/h i wartości co najmniej 100 000 PLN i 1 remontu armatury minimum Dn 900 i ciśnienie minimum PN 10 bar i wartości minimum 30 000 PLN – warunek dotyczy 1 części zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – minimum 1 remontu pompy o wydajności minimum 150 ton/h i ciśnieniu 10 MPa o wartości co najmniej 100 000 PLN – warunek dotyczy 2 części zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży do każdej pozycji wykazu prac dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac w wyżej opisanym zakresie.

Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac w zakresie opisanym powyżej mogą być:

1) poświadczenie (np. referencja);

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1);

3) Jeśli usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobligowany do złożenia dowodów na prawidłowe wykonanie tych usług.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości:

25 000 PLN dla 1 części zamówienia

30 000 PLN dla 2 części zamówienia

Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr 17DFZZ928 – …. Część zamówienia”.

Wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 Ustawy – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności.

Wadium w pieniądzu wpłacane na konto BRE Bank SA nr 85 1140 1010 0000 2963 3400 1042.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Warunki płatności określa projekt umowy 17DFZZ928-1, 17DFZZ928-2 wraz z załącznikami.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Warunki realizacji umowy określono we wzorze umowy 17DFZZ9928-1, 17DFZZ928-2 wraz z załącznikami.

Okres realizacji zamówienia – w zakresie daty rozpoczęcia realizacji zamówienia podano planowany termin podpisania umowy. Ostateczny termin podpisania umowy może ulec zmianie ze względu na czas trwania postępowania przetargowego, nie później jednak niż do upływu terminu związania ofertą. Zmiana daty podpisania umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę zmian terminów przewidzianych we wzorze umowy.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole
Papildu informācija par elektronisko izsoli:

W przypadku złożenia w 1, 2 części zamówienia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia, w których został spełniony warunek minimalnej ilości ofert, aukcję elektroniczną zgodnie z zapisami SIWZ.

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 20/12/2017
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 17/02/2018
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 20/12/2017
Vietējais laiks: 12:30
Vieta:

W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, sala 204 w budynku biurowym Elektrociepłowni Żerań.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.termika.pgnig.pl informacje dotyczące:

a)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)ceny, terminu wykonania.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Wykonawca dodatkowo jako materiał pomocniczy dla Zamawiającego złoży ofertę w 1 egz. na nośniku elektronicznym (CD-ROM). Wypełnione Załączniki nr 1 – Cennik i zakres prac, do wzorów umów z podanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi za wykonanie prac i dostarczone materiały zostaną umieszczone na płycie w formacie .xls.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej pod adresem internetowym www.termika.pgnig.pl

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.

Zamawiający na podstawie Art. 24aa. ust. 1. Ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, w tym przeprowadzi aukcje dla wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wizja lokalna

1 Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców (wizję lokalną miejsca przyszłych prac), które odbędzie się 23.11.2017 na terenie EC Siekierki w Warszawie przy

ul. Augustówka 30. Spotkanie o godz. 10:00 na portierni.

2 Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

3 Zamawiający odpowie na wszystkie pytania (przekazane na piśmie prowadzącemu wizję lokalną) związane z realizacją przedmiotu zamówienia zadane przez Wykonawcę. Pytania i odpowiedzi na nie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.termika.pgnig.pl).

4 Zamawiający dla przeprowadzenia wizji lokalnej zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejście na teren swojego zakładu. Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) i ppoż. (przeciwpożarowych).

5 Zamawiający nie ubezpiecza przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie takiej wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli.

6 Wykonawca w terminie do 22.11.2017 do godz. 12:00 prześle Zamawiającemu na numer faksu +48 225878787 wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej z podaniem imion i nazwisk oraz numerów dowodów osobistych lub paszportów (dot. obywateli zagranicznych). Prosimy o delegowanie max 3 osób.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017