Pakalpojumi - 454193-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2017/S 218-454193

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 186-381610)

Legal Basis:

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polija
Kontaktpersona: Sylwia Bielińska-Sęk
E-pasts: sylwia.bielinska-sek@plk-sa.pl
NUTS kods: PL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.plk-sa.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera projektu dla zadania pn.: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec" w ramach projektu pn.: „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71520000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera projektu dla zadania pn.: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec” w ramach projektu pn.: „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/11/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 186-381610

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Tekstu:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jednej usługi

o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto każda, polegającej na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowej obejmującej w swoim zakresie urządzenia sterowania ruchem kolejowym (urządzenia stacyjne – na stacji o wielkości co najmniej 15rozjazdów, urządzenia komputerowe, zdalne sterowanie z LCS). modernizacji układu torowego z zabudową warstwy podstawowej urządzeń srk (urządzenia blokady liniowej, urządzenia SSP) przy czym usługa ta musi dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 15 000 000 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

1) Inżynier Rezydent

2) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym

3) Projektant w specjalności inżynieryjnej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Zamawiający dopuszcza by osoby wchodzące w skład Zespołu stałego mogły prowadzić równoległą pracę na kontrakcie – Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania pn. Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E59 odcinek Wrocław – Poznań.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20aust.2-6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie muszą spełniaćww. osoby zawarte są w pkt 8.6.2 Tom I SIWZ – IDW. Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW.

Lasīt šādi:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jednej usługi

o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto każda, polegającej na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowej obejmującej w swoim zakresie urządzenia sterowania ruchem kolejowym (urządzenia stacyjne – na stacji o wielkości co najmniej 15 rozjazdów, urządzenia komputerowe, zdalne sterowanie z LCS). modernizacji układu torowego z zabudową warstwy podstawowej urządzeń srk (urządzenia blokady liniowej, urządzenia SSP) przy czym usługa ta musi dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia(protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 15 000 000 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

1) Inżynier Projektu

2) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym

3) Projektant w specjalności inżynieryjnej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20aust.2-6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie muszą spełniać ww. osoby zawarte są w pkt 8.6.2 Tom I SIWZ – IDW. Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW.

Iedaļas numurs: IV.2.2
Tekstu:
Datums: 20/11/2017
Vietējais laiks: 11:30
Lasīt šādi:
Datums: 28/11/2017
Vietējais laiks: 11:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Tekstu:
Datums: 20/11/2017
Vietējais laiks: 11:30
Lasīt šādi:
Datums: 28/11/2017
Vietējais laiks: 11:30
VII.2)Cita papildu informācija: