Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 454266-2021

Submission deadline has been amended by:  511378-2021
08/09/2021    S174

Sverige-Alingsås: Vakttjänster

2021/S 174-454266

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Alingsås kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1553
Postadress: Stora torget 1
Ort: Alingsås
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 44181
Land: Sverige
Kontaktperson: Helena-Maria Olsson Hedberg
E-post: helena-maria.olssonhedberg@alingsas.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.alingsas.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftcfsmuhw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftcfsmuhw&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bevakningstjänster

Referensnummer: 2021.440 KS
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79713000 Vakttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Om upphandlingen

Alingsås kommun, nedan kallad köparen, genomför en upphandling avseende Bevakningstjänster och bjuder in anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument. Upphandlingen är indelad i delområden som kommer att utvärderas var för sig. Anbudsgivaren väljer vilket/vilka delområden hen vill besvara. Följande delområden upphandlas: Delområde 1: Ronderande väktarbevakning Delområde 2: Larmcentralstjänster Delområde 3: Parkeringsövervakning Delområde 4: Teknisk utrustning personlarm. Till varje delområde finns mer utförliga bilagor som en del av upphandlingsdokumenten.

Avtalet planeras att starta 2022-06-01 och den planerade avtalslängden är 48 månader.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79710000 Säkerhetstjänster
79711000 Larmövervakningstjänster
79714000 Övervakningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alingsås

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Om upphandlingen

Alingsås kommun, nedan kallad köparen, genomför en upphandling avseende Bevakningstjänster och bjuder in anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.Upphandlingen är indelad i delområden som kommer att utvärderas var för sig. Anbudsgivaren väljer vilket/vilka delområden hen vill besvara. Följande delområden upphandlas:Delområde 1: Ronderande väktarbevakningDelområde 2: LarmcentralstjänsterDelområde 3: ParkeringsövervakningDelområde 4: Teknisk utrustning personlarmTill varje delområde finns mer utförliga bilagor som en del av upphandlingsdokumenten.

Syftet med denna upphandling är att upphandla larmmottagning- och bevakningstjänster samt viss teknisk utrustning av hög kvalité och effektivitet som motsvarar de krav som beskrivs i detta upphandlingsdokument. Upphandlande myndighet förutsätter att den/de som blir ramavtalsleverantör på ett aktivt och engagerat utveckla säkerhetsarbetet inom Alingsås kommunkoncern.

Ingen garanti om volym för tilläggstjänster eller optioner.

Avtalet planeras att starta 2022-06-01 och den planerade avtalslängden är 48 månader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2022
Slut: 31/05/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/10/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/10/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/09/2021