Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 454323-2021

08/09/2021    S174

Francja-Trappes: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

2021/S 174-454323

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: saint-Quentin-En-Yvelines
Adres pocztowy: service marchés publics 1 rue Eugène Hénaff
Miejscowość: Trappes Cedex
Kod NUTS: FR103 Yvelines
Kod pocztowy: 78192
Państwo: Francja
E-mail: julie.gonzalvez@sqy.fr
Tel.: +33 139448294
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

maintenance des ouvrages d'assainissement dans les bâtiments de Saint-Quentin-En-Yvelines

Numer referencyjny: 2100073
II.1.2)Główny kod CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

interventions et entretien des réseaux, bacs et fosses

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90480000 Usługi gospodarki ściekowej
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR103 Yvelines
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

le marché est reconductible tacitement trois fois, pour une durée d'une année, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

maintenance préventive et curative des installations spécifiques d'assainissement

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
90480000 Usługi gospodarki ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR103 Yvelines
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

le marché est reconductible tacitement trois fois, pour une durée d'une année, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021