Būvdarbi - 454484-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Žešova: Celtniecības darbi

2017/S 218-454484

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Staszica 24, jw., Kontaktpersona(-as): Barbara Blajer-Pisarek, Anna Brylewska, Łukasz Paja, Rzeszów 35-051, Polija. Tālrunis: +48 178545222. Fakss: +48 178541707. E-pasts: przetargitt@mpecrzeszow.pl

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 20.10.2017, 2017/S 202-417250)

Priekšmets:
CPV:45000000, 45100000, 45200000, 45231000, 45231110, 45232140, 45233000, 45112710, 45236000

Celtniecības darbi

Būvlaukuma sagatavošana

Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi

Cauruļvadu ielikšanas būvdarbi

Centrālapkures maģistrāļu būvdarbi

Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi

Zaļo zonu ainavas veidošana

Seguma līdzināšana

Šī teksta vietā: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, III/4, pkt 4.7.

—.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt 2. Warunki udziału w postępowaniu/kryteria kwalifikacji pkt 2.2. a).

Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy nominalnej minimum 350 mm i łącznej długości co najmniej 550,00 mb, w tym każda z robót o długości nie mniejszej niż 550 mb.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, VII Wykaz Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lit. C, pkt 1.1.

Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy nominalnej minimum 350 mm i łącznej długości co najmniej 550 mb, w tym każda z robót o długości co najmniej 550 mb (Poprzez wykonanie 550 mb przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej rozumie się wykonanie 550 mb rurociągu zasilającego i 550 mb rurociągu powrotnego (2xDN) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne, pkt 1.1.

Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy nominalnej minimum 350 mm i łącznej długości co najmniej 550 mb, w tym każda z robót o długości co najmniej 550 mb (Poprzez wykonanie 550 mb przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej rozumie się wykonanie 550 mb rurociągu zasilającego i 550 mb rurociągu powrotnego (2xDN) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

VI.3) Informacje dodatkowe, pkt I.1.

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.04.2018 r., w tym:

1.1. roboty technologiczne umożliwiające przepływ czynnika grzewczego – od daty zawarcia umowy do 26.01.2018 r.

1.2. roboty odtworzeniowe:

a) roboty odtworzeniowe do 23.02.2018 r.

b) prace porządkowe, na które składa się wyrównanie i grabanie terenu, zasianie trawy do 30.04.2018 r.

Uwaga:

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych.

Prace porządkowe należy wykonywać w miarę możliwości łącznie z robotami odtworzeniowymi.

Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę zgłoszenia wykonania robót potwierdzoną sporządzonym protokołem częściowym (po wykonaniu robót z pkt 1.1 i 1.2 a) i protokołem końcowym (po wykonaniu robót z pkt 1.2 b) odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń.

Jābūt: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu, III/4, pkt 4.7.

4.7. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania od dnia 1.3.2018 r. do momentu wykonania całego odcinka przyłącza (w zakresie umożliwiającym przesłanie nim ciepła sieciowego dla odbiorców) nieprzerwanej dostawy ciepła do budynku Bazy Transportowej Samochodów Ciężarowych przy ul. Rzecha poprzez ustawienie kotłowni kontenerowej olejowej lub gazowej o mocy min. 300 kW sterowanej automatyką pogodową. Podłączenie w budynku instalacji c.w.u., c.o. c.t. z budowanym przyłączem cieplnym, kwestie formalno-prawne związane z ustawieniem kotłowni ( w tym wykonanie przyłącza energetycznego do kotłowni), serwis gwarancyjny, konserwacja oraz ponoszenie wszelkich kosztów eksploatacyjnych związanych z wytworzeniem ciepła oraz zasileniem kotłowni w prąd leżą po stronie Wykonawcy.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt 2. Warunki udziału w postępowaniu/kryteria kwalifikacji pkt 2.2. a).

Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy nominalnej minimum 350 mm i łącznej długości co najmniej 550 mb.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, VII Wykaz Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lit. C, pkt 1.1.

Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy nominalnej minimum 350 mm i łącznej długości co najmniej 550 mb. (Poprzez wykonanie 550 mb przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej rozumie się wykonanie 550 mb rurociągu zasilającego i 550 mb rurociągu powrotnego (2xDN) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne, pkt 1.1.

Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy nominalnej minimum 350 mm i łącznej długości co najmniej 550 mb. (Poprzez wykonanie 550 mb przyłącza cieplnego lub sieci ciepłowniczej rozumie się wykonanie 550 mb rurociągu zasilającego i 550 mb rurociągu powrotnego (2xDN) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

VI.3) Informacje dodatkowe, pkt I.1.

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.4.2018 r., w tym:

1.1. roboty technologiczne umożliwiające przepływ czynnika grzewczego oraz roboty odtworzeniowe – od daty zawarcia umowy do 30.3.2018 r., z zastrzeżeniem, że odcinek od budynku Bazy Transportowej Samochodów Ciężarowych przy ul. Rzecha do pkt TR 2, zostanie w całości (roboty technologiczne i odtworzeniowe) wykonany do 26.1.2018 r., z zastrzeżeniem, że Wykonawca od dnia 1.3.2018 r. zapewni nieprzerwaną dostawę ciepła do budynku poprzez podłączenie kotłowni kontenerowej, o której mowa w Rozdziale III, Podrozdziale III/4 pkt 4.7.”.

1.2. prace porządkowe, na które składa się wyrównanie i grabanie terenu oraz zasianie trawy do 30.4.2018 r.

Uwaga:

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych.

Prace porządkowe należy wykonywać w miarę możliwości łącznie z robotami odtworzeniowymi.

Za datę wykonania przedmiotu zamówienia/umowy uznaje się datę zgłoszenia wykonania robót potwierdzoną sporządzonym protokołem częściowym (po wykonaniu robót z pkt 1.1) i protokołem końcowym (po wykonaniu robót z pkt 1.2) odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń.

Cita papildu informācija

Informācija, kas jālabo vai jāpapildina attiecīgajos konkursa dokumentos.

Sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgā konkursa dokumentus.