Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 454552-2021

08/09/2021    S174

Francja-Lyon: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

2021/S 174-454552

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lyon Métropole Habitat
Krajowy numer identyfikacyjny: 81375594900019
Adres pocztowy: 194 rue Duguesclin, CS 43813
Miejscowość: Lyon cedex
Kod NUTS: FRK26 Rhône
Kod pocztowy: 69433
Państwo: Francja
E-mail: marches@lmhabitat.fr
Tel.: +33 478716100
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lmhabitat.fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Entretien robinetterie avec garantie totale, P3r et toutes prestations de services associées

Numer referencyjny: 21s0001
II.1.2)Główny kod CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Le contrat a pour objectif la réduction des fuites et le maintien des performances opérationnelles des équipements de robinetterie dans les logements collectifs, individuels et locaux divers (hors parties communes et commerces) de Lyon métrople Habitat.Il porte principalement sur 2 types de prestations:

- La prestation annuelle : maintenance préventive et corrective P2+P3 avec garantie totale réalisées dans le cadre d'1 visite préventive obligatoire (en 2022 uniquement), des dépannages et de visites à la relocation

- Des travaux de remplacement programmé d'équipements P3r (représentant chaque année à minima 5% des résidences couvertes par le contrat).

accord-cadre composite correspondant pour partie à un marché ordinaire (prestation annuelle) et pour partie à un accord cadre à bons de commande alloti en 7 lots. le contrat ne comprend pas de minimum ni maximum en valeur o

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 055 491.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Agences de Carré de Soie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
50513000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK26 Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

Nombre de logements : environ 3089

estimation annuelle : prestation annuelle P2/P3: 77 225,00 EUR HT - P3r: 37 068,00 EUR HT

niveaux spécifiques minimaux exigés:

- Effectif: 3 personnes,

- Chiffre d'affaires annuel : 220 000,00 EUR HT dont minimum 50% correspondant à l'objet du contrat (= dédié à la robinetterie)

- Formation amiante dite « sous-section 4»: une attestation de compétence «encadrement technique et/ou encadrement de chantier» et une attestation de compétence «opérateur de chantier» en cours de validité

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique au regard du mémoire technique / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La durée initiale du contrat de 18 mois est donnée à titre indicatif. La durée initiale du contrat est : de sa notification au 31.12.2022.

estimation du contrat donnée pour une durée de 4,5 ans

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Agences de Porte de l'Ouest

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
50513000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK26 Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

Nombre de logements : environ 2711

estimation annuelle : prestation annuelle P2/P3: 67 775,00 EUR HT et P3r: 32 532,00 EUR HT

niveaux spécifiques minimaux exigés:

- Effectif: 3 personnes,

- Chiffre d'affaires annuel: 200 000,00 EUR HT dont minimum 50% correspondant à l'objet du contrat (= dédié à la robinetterie)

- Formation amiante dite « sous-section 4»: une attestation de compétence «encadrement technique et/ou encadrement de chantier» et une attestation de compétence «opérateur de chantier» en cours de validité

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique au regard du mémoire technique / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La durée initiale du contrat de 18 mois est donnée à titre indicatif. La durée initiale du contrat est : de sa notification au 31.12.2022.

estimation du contrat donnée pour une durée de 4,5 ans

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Agences de Porte des Alpes

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
50513000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK26 Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

Nombre de logements : environ 3316

estimation annuelle : prestation annuelle P2/P3: 82 900,00 EUR HT et P3r: 39 792,00 EUR HT

niveaux spécifiques minimaux exigés:

- Effectif: 3 personnes,

- Chiffre d'affaires annuel: 245 000,00 EUR HT dont minimum 50% correspondant à l'objet du contrat (= dédié à la robinetterie)

- Formation amiante dite « sous-section 4»: une attestation de compétence «encadrement technique et/ou encadrement de chantier» et une attestation de compétence «opérateur de chantier» en cours de validité

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique au regard du mémoire technique / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La durée initiale du contrat de 18 mois est donnée à titre indicatif. La durée initiale du contrat est : de sa notification au 31.12.2022.

estimation du contrat donnée pour une durée de 4,5 ans

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Agences de Lyon

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
50513000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK26 Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

Nombre de logements : environ 4 186

estimation annuelle : prestation annuelle P2/P3: 104 650,00 EUR HT et P3r: 50 232,00 EUR HT

niveaux spécifiques minimaux exigés:

- Effectif: 4 personnes,

- Chiffre d'affaires annuel: 300 000,00 EUR HT dont minimum 50% correspondant à l'objet du contrat (= dédié à la robinetterie)

- Formation amiante dite « sous-section 4»: une attestation de compétence «encadrement technique et/ou encadrement de chantier» et une attestation de compétence «opérateur de chantier» en cours de validité.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique au regard du mémoire technique / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La durée initiale du contrat de 18 mois est donnée à titre indicatif. La durée initiale du contrat est : de sa notification au 31.12.2022.

estimation du contrat donnée pour une durée de 4,5 ans

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Agences de Val de Saône

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
50513000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK26 Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

Nombre de logements : environ 4 018

estimation annuelle : prestation annuelle P2/P3: 100 450,00 EUR HT et P3r: 48 216,00 EUR HT

niveaux spécifiques minimaux exigés:

- Effectif: 4 personnes,

- Chiffre d'affaires annuel: 290 000,00 EUR HT dont minimum 50% correspondant à l'objet du contrat (= dédié à la robinetterie)

- Formation amiante dite « sous-section 4»: une attestation de compétence «encadrement technique et/ou encadrement de chantier» et une attestation de compétence «opérateur de chantier» en cours de validité.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique au regard du mémoire technique / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La durée initiale du contrat de 18 mois est donnée à titre indicatif. La durée initiale du contrat est : de sa notification au 31.12.2022.

estimation du contrat donnée pour une durée de 4,5 ans

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Agences de Givors

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
50513000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK26 Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

Nombre de logements : environ 2 848

estimation annuelle : prestation annuelle P2/P3: 71 200,00 EUR HT et P3r: 34 176,00 EUR HT

niveaux spécifiques minimaux exigés:

- Effectif: 3 personnes,

- Chiffre d'affaires annuel: 210 000,00 EUR HT dont minimum 50% correspondant à l'objet du contrat (= dédié à la robinetterie)

- Formation amiante dite « sous-section 4»: une attestation de compétence «encadrement technique et/ou encadrement de chantier» et une attestation de compétence «opérateur de chantier» en cours de validité.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique au regard du mémoire technique / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La durée initiale du contrat de 18 mois est donnée à titre indicatif. La durée initiale du contrat est : de sa notification au 31.12.2022.

estimation du contrat donnée pour une durée de 4,5 ans

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Agences de Porte du Sud

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
50513000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK26 Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

Nombre de logements : environ 4 518

estimation annuelle : prestation annuelle P2/P3: 112 950,00 EUR HT et P3r: 54 216,00 EUR HT

niveaux spécifiques minimaux exigés:

- Effectif: 4 personnes,

- Chiffre d'affaires annuel: 330 000,00 EUR HT dont minimum 50% correspondant à l'objet du contrat (= dédié à la robinetterie)

- Formation amiante dite « sous-section 4»: une attestation de compétence «encadrement technique et/ou encadrement de chantier» et une attestation de compétence «opérateur de chantier» en cours de validité.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique au regard du mémoire technique / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La durée initiale du contrat de 18 mois est donnée à titre indicatif. La durée initiale du contrat est : de sa notification au 31.12.2022.

estimation du contrat donnée pour une durée de 4,5 ans

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 008-014276
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Agences de Carré de Soie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ista - Siret: 790 098 065 - Tel: +33169195300 - Fax: +33 169530100 - Mail: ao@ista.fr
Adres pocztowy: 30 avenue Carnot
Miejscowość: Massy
Kod NUTS: FR104 Essonne
Kod pocztowy: 91300
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 103.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Agences de Porte de l'Ouest

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ista - Siret: 790 098 065- Tel: +33169195300 - Fax: +33 169530100 - Mail: ao@ista.fr
Adres pocztowy: 30 avenue Carnot
Miejscowość: Massy
Kod NUTS: FR104 Essonne
Kod pocztowy: 91300
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 109 577.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Agences de Porte des Alpes

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ISERBA - Siret: 793 797 283 00363 - Tel: +33 478800328 - Fax: +33 478803173- Mail: servicecommercial@iserba.fr
Adres pocztowy: 303 rue du Chat Botté
Miejscowość: Beynost
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01700
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 144 726.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Agences de Lyon

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/07/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CGMI - Siret: 389 337 718 00065 - Tel: +33 557923535 - Mail: cgmi@cgmi.fr
Adres pocztowy: 4 RUE DU GALUS
Miejscowość: Mérignac
Kod NUTS: FRI12 Gironde
Kod pocztowy: 33700
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 189 373.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Agences de Val de Saône

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/07/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CGMI - Siret: 389 337 718 00065 - Tel: +33 557923535 - Mail: cgmi@cgmi.fr
Adres pocztowy: 4 RUE DU GALUS
Miejscowość: Mérignac
Kod NUTS: FRI12 Gironde
Kod pocztowy: 33700
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 181 554.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Agences de Givors

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ista - Siret: 790 098 065 - Tel: +33169195300 - Fax: +33 169530100 - Mail: ao@ista.fr
Adres pocztowy: 30 avenue Carnot
Miejscowość: Massy
Kod NUTS: FR104 Essonne
Kod pocztowy: 91300
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 114 968.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Agences de Porte du Sud

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ISERBA - Siret: 793 797 283 00363 - Tel: +33 478800328 - Fax: +33 478803173 - Mail: servicecommercial@iserba.fr
Adres pocztowy: 303 rue du Chat Botté
Miejscowość: Beynost
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01700
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 196 190.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

La consultation est passée par procédure avec négociation en application du code de la commande publique.

accord-cadre composite correspondant pour partie à un marché ordinaire traité à prix forfaitaire annuel et pour partie à un accord cadre à bons de commande conclu avec un seul opérateur économique par lot .

les valeurs totale du marché et de chaque lot indiquées dans le présent avis correspondent au montant retenu pour le jugement des offres à savoir : montant annuel forfaitaire + Dqe mais les lots sons conclus sans minimum ni maximum en valeur ou quantité.

modalités de consultation du contrat: prendre rendez-vous par courriel au marches@lmhabitat.fr

conclusion du contrat

lots n°1 à 3 - 6 et 7: le 30.06.2021.

lots n°4 et 5: le 02.07.2021

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Lyon
Adres pocztowy: 184, rue Duguesclin
Miejscowość: Lyon
Kod pocztowy: 69433
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Tel.: +33 478141010
Faks: +33 478141065
Adres internetowy: http://lyon.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Lyon
Adres pocztowy: 184, rue Duguesclin
Miejscowość: Lyon
Kod pocztowy: 69433
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Tel.: +33 478141010
Faks: +33 478141065
Adres internetowy: http://lyon.tribunal-administratif.fr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants, et R421-1 du Code de Justice Administrative et à la décision du Conseil d'Etat n°358994 du 04.04.2014 (Département de Tarn et Garonne).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021