Supplies - 454647-2019

27/09/2019    S187

Polska-Zawiercie: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2019/S 187-454647

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 099-225524)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zawiercie (Pełnomocnik Grupy Zamawiającej)
Adres pocztowy: ul. Leśna 2
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Felczuk lub Anna Siejka
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Tel.: +48 324941267/+48 324941245
Faks: +48 326722684/+48 326721513
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zawiercie.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szczekociny
Adres pocztowy: ul. Senatorska 2
Miejscowość: Szczekociny
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-445
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Derda, Artur Gąsior
E-mail: umig@szczekociny.pl
Tel.: +48 343557069
Faks: +48 343557145
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szczekociny.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
E-mail: um@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960600
Faks: +48 322960506
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sosnowiec.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Poręba
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Poręba
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Ostrowska, Adam Grzeszny
E-mail: sekretariat@umporeba.pl
Tel.: +48 326771355
Faks: +48 326771746
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umporeba.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łazy
Adres pocztowy: ul. Traugutta 15
Miejscowość: Łazy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ściślicka
E-mail: um@lazy.pl
Tel.: +48 326729422
Faks: +48 326729488
Adresy internetowe:
Główny adres: http://nowe.lazy.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Irządze
Adres pocztowy: Irządze 124
Miejscowość: Irządze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-446
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Czesław Słuszniak
E-mail: urzad@irzadze.pl
Tel.: +48 343543009
Faks: +48 343453110
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.irzadze.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Numer referencyjny: ZP.271.46.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1 068 instalacji solarnych, 2 034 mikro-instalacji fotowoltaicznych, 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania oraz 162 instalacji z kotłem na biomasę – pellet w ramach programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w: gminie Irządze, gminie Łazy, gminie Poręba, gminie Sosnowiec, gminie Szczekociny oraz gminie Zawiercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 099-225524

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: