Diensten - 454776-2018

17/10/2018    S200

Polen-Lubin: Kredietverlening

2018/S 200-454776

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lubin - Urząd Gminy w Lubinie
Postadres: ul. Księcia Ludwika I 3
Plaats: Lubin
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 59-300
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Kosydor, Magdalena Giezek, Jagoda Tomaszewska
E-mail: zamowienia@ug.lubin.pl
Telefoon: +48 8403100/ +48 8403106/ +48 8403129/ +48 8403157
Fax: +48 768403140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 PLN

Referentienummer: OR.271.52.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000 Kredietverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 PLN zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubin na rok 2018, zgodnie § 1 pkt ust 3 pkt. 2 Uchwały Nr LXI/449/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 27.6.2018 zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2018. Zamówienia udziela się na podstawie Zarządzenia nr 1662/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 13.7.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy oraz formularz cenowy, stanowiące załączniki do SIWZ.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące następujące czynności:

— zatrudnione na stanowisku pracy ds. obsługi oraz kontaktów z Zamawiającym.

Były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks Pracy.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ppkt 1), uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa w ppkt 1), sankcje z tytułu niespełnienia wymagań o których mowa w ppkt 1), określa SIWZ.

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 18/12/2030
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującymi kryteriami: A/ cena oferty - 60 %, B/ prowizja od wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu – 32 %

C/ marża odsetek za opóźnienie – 8 %.Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 25 000,00 PLN. Szczegółowe zapisy dot. kryteriów oceny ofert i wadium zawiera SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunki udziału w postępowaniu:

I. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

Zezwolenie do rozpoczęcia działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2017.1876), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Banki państwowe przedkładają statut.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

W Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 113 (I piętro), POLSKA.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 3 – Kancelaria ogólna, 59-300 Lubin, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie odbywa się z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego, po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i wyłonieniu oferty z najwyższą ilością punktów otrzymanych na podstawie kryteriów oceny ofert:

A) aktualne zezwolenie do rozpoczęcia działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2017.1876), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Banki państwowe przedkładają statut.

B) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

C) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

D) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

E) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 do SIWZ. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały określone w SIWZ.

W postępowaniu ofertę i oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym, że Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami w Rozdziale XIII pkt 10 SIWZ. Wymagania dotyczące ofert składanych przez wykonawców występujących wspólnie, podwykonawstwa oraz podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca zostały określone w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2018