Dostawy - 45486-2021

29/01/2021    S20

Polska-Płużnica: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2021/S 020-045486

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 232-569613)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Płużnica
Krajowy numer identyfikacyjny: GPI.271.15.2020
Adres pocztowy: Płużnica
Miejscowość: Płużnica
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 87-214
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Stanula
E-mail: a.stanula@pluznica.pl
Tel.: +48 566875200
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pluznica.pl/subpage-cityhall/11

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II

Numer referencyjny: GPI.271.36.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II, obejmujący w szczególności:

— ­instalacje fotowoltaiczne - 28 szt., obejmująca w szczególności montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 28 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii,

— pompy ciepła do CWU – 6 szt.,

— kolektory – 2 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 232-569613

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: