Usługi - 454863-2018

17/10/2018    S200    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 200-454863

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 190
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jędrzejczak
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl
Tel.: +48 426649100
Faks: +48 426649102

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lsi.net.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź, w imieniu którego działa Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-926
Państwo: Polska
E-mail: komunalny@uml.lodz.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://uml.lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.lsi.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi (...)

Numer referencyjny: BZU.AJ.2291-29/18
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI Sp. z o.o. i Miasto Łódź”.

Przedmiot zamów:

1) paszportyzacja istniejąc. sieci kanalizacji ogólnospław. i deszcz. m. Łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

2) opracow., kalibracja i wdrożenie matematycz. modelu hydr. sieci kanalizacji ogólnospław. i deszczowej m. Łodzi,

3) opracowanie i prezentacja wielobranż. koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestyc.

4) uzyskanie decyzji o środowisk. uwarunkowaniach dla działań inwestyc. oraz decyzji lokalizacyj.

5) świadczenie usługi wsparcia technicz. dla modelu hydr.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 481 800.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71311300 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
71322100 Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódż

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Zawarty w pkt. II.2.1)

2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) uPzp. Zakres tego zamów. obejmuje: opracowanie nowych modułów-aplikacji zwiększ. funkcjonalność modelu, zwiększ. ilości paszportyzow. sieci, przeprowadz. kamp. pomiarowej, zwiększ. ilości punktów pomiar., dodatk. szkolenia, aktualizację przedmiotu zamówienia, wsparcie tech.-asysta tech. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawarte są w Rozdz. 2 SIWZ.

3.Termin realizacji zamówienia (uzupełnienie informacji z sekcji II.2.7): 28/32/36 m-cy od dnia podpisania umowy (odpow. do deklaracji Wykonawcy złożonej w treści Formularza oferty w zakresie wydłużenia czasu trwania Etapu 5b w stosunku do terminu zakończenia Etapu 8), w tym terminy pośrednie dla poszczegól. Etapów zamówienia-określone szczegółowo w Tab. zawartej w § 2 ust. 2 wzoru umowy-Zał. nr 11 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia-Zał. nr 10 do SIWZ. Ostateczny termin realizacji zamów. zależy od czasu trwania Etapu 5b zadeklarowanego przez Wykonawcę. Wydłużenie czasu trwania Etapu 5b w stos. do term. zakoń. Etapu 8 stanowi kryt. oceny ofert - szczegółowe uregulowan. w tym zakresie znajdują się w Rozdz. 9 SIWZ.

4. Uzupełnienie informacji z sekcji II.2.5).

4.1. W ramach kryterium „dodatk. doświadczenie zaw. w zakr. model. hydr. Specjalisty ds. modelowania hydraulicz., nabyte po uzysk. dyplomu ukończenia studiów, o których mowa w Rozdz. 5 pkt 1.2.3.2.ppkt 1a) SIWZ, obejmujące udział w realizacji zakończ. modeli hydraulicz./hydrod. sieci kanaliz. opracowanych na co najmniej 50 km łącznej długości sieci kanalizacyjnej każdy z modeli” Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

— Wykonawca nie poda w pkt. 5A Form. oferty dodatk. doświadcz. Specj. ds modelowania hydraulicz.lub poda to samo doświadcz. które wykazał na potwierdz. spełn. warunku udziału w post.(R. 5 pkt 1.2.3.2. ppkt 1b) SIWZ- 0 pkt

— Liczba zakończonych modeli hydraulicz./hydrodynam. sieci kanaliz., z których każdy został opracow. na co najmniej 50 km łącznej długości sieci kanaliz., w realizacji których Osoba, którą dysponuje Wykonawca brała udział: 1 model-5 pkt, 2 modele-10 pkt, 3 modele-15 pkt, 4 modele i więcej-20 pkt

4.2 W ramach kryterium „wydłużenie czasu trwania Etapu 5b - Wsparcie techniczne dla modelu hydrod. sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej – asysta techniczna - w stosunku do terminu zakończ. Etapu 8” Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) wg reguły:

— Wykonawca nie wydłuży czasu trwania Etapu 5b w stos. do term. zakończ. Etapu 8 - 0 pkt,

— Okres, o jaki Wykonawca wydłuży czas trwania Etapu 5b - Wspar. techn. dla modelu hydro. sieci kanaliz. ogólnospław.i deszcz. – asysta technicz. - w stos. do term. zakończ. Etapu 8 w miesiącach: 4 m-ce-5 pkt, 8 m-cy-10 pkt

4.3.W ramach kryterium „instalacja dodatk. deszczomierzy o wysokiej rozdzielczości na potrzeby prowadzenia kampanii pomiarowej oraz kalibracji modelu hydrodynamicz.” Zamawiający będzie przyznawał punkty (P4) wg reguły:

— Wykonawca nie zainstaluje dodatk. deszczomierzy o wysokiej rozdzielcz. na potrzeby prowadz. kamp. pomiar. oraz kalibr. modelu hydr.-0pkt

— liczba dodatk. deszczomierzy o wysok. rozdzielcz., które Wykonawca zainstaluje na potrzeby kamp. pomiar. oraz kalibr. modelu hydr.: 1 deszcz.-1 pkt, 2 deszcz.-2 pkt, 3 deszcz.-3 pkt, 4 deszcz.-4 pkt, 5 deszcz-5 pkt.

4.4.W ramach kryterium „instalacja dodatk. punktów pomiaru na kanalizacji na potrzeby prowadz. kampanii pomiarowej oraz kalibracji modelu hydro.” Zamawiający będzie przyznawał punkty (P5) wg reguły:

— Wykonawca nie zainstaluje dodatk. punktów pomiaru na kanaliz. na potrzeby prowadz. kamp. pomiar. oraz kalibr. modelu hydr.-0pkt

— liczba dodatk. punktów pomiaru na kanaliz., które Wykonawca zainstaluje na potrzeby kamp. pomiar. oraz kalibr. modelu hydr.: 1 punkt pom.-1 pkt, 2 punkty pom.-2 pkt, 3 punkty pom-3 pkt, 4 punkty pom.-4 pkt, 5 punktów pom.-5 pkt.

4.5. Szczegółowe zapisy w zakresie kryteriów oceny ofert zawarte są w Rozdz. 9 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Specjalisty ds. modelowania hydraulicznego, nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1.2.3.2. ppkt 1a) SIWZ (...) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie czasu trwania Etapu 5b - Wsparcie techniczne dla modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej – ASYSTA TECHNICZNA - w stosunku do terminu zakończenia Etapu 8 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Instalacja dodatkowych deszczomierzy o wysokiej rozdzielczości na potrzeby prowadzenia kampanii pomiarowej oraz kalibracji modelu hydrodynamicznego / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Instalacja dodatkowych punktów pomiaru na kanalizacji na potrzeby prowadzenia kampanii pomiarowej oraz kalibracji modelu hydrodynamicznego / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 761 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO zawarta w Rozdziale 19 SIWZ - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 6 481 800,00 PLN netto, w tym: wartość zamówienia podstawowego: 5 761 600,00 PLN, z czego: ŁSI - 4 480 000,00; Miasto Łódź - 1 281 600,00; wartość zamówienia uzupełn.: 720 200,00 PLN, z czego: ŁSI-560 000,00; Miasto Łódź-160 200,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

* Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp, (przesłanki obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w sekcji III.1.2) III.1.3)

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających:

1.brak podstaw wykluczenia wskazany został w sekcji III.1.1) VI.3)

2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazany został w sekcji III.1.2)III.1.3),

III. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.:

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp, (przesłanki obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp (przesłanki fakultatywne).

4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) i powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ),dotyczące tych podmiotów.

IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1.Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania

2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków opisanych w sekcji III.1.2) i III.1.3)

3.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa JEDZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

V.W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1.1.Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje dotyczące formy JEDZ zawarte są w Rozdz. 6 pkt.1.1 oraz Rozdz 12 SIWZ

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamów. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1 usługi polegającej na przeprowadzeniu kampanii pomiarowej: a) na sieci kanalizacyjnej obejmującej wykonanie pomiarów przepływu i napełnienia ścieków w kanałach lub b) obejmującej wykonanie pomiarów przepływów i napełnień w wybranych przekrojach poprzecznych rzek oraz 1 usługi polegającej na wdrożeniu modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej o łącznej długości co najmniej 100 km

Uwaga

1.Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

2.W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.

3.W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy/zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo prace, o których mowa powyżej.

4.W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy/zamówienia zakres prac, obejmujący łącznie obie usługi wskazane w pkt 1.2.3.1. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt.1.2.3.1. ppkt 1) i 2), Zamawiający dopuszcza wykazanie się tym samym zamówieniem (usługą).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu wymienionego powyżej w pkt.1, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami art. 26 ust 2c ustawy Pzp;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.d. z sekcji III.1.2)

2.Wykonawca musi dysponować personelem (zwanym na etapie realizacji umowy personelem kluczowym), złożonym co najmniej z następujących specjalistów: 1) Specjalista ds. modelowania hydraulicznego (2 osoby), który spełnia następujące warunki: a) ukończył studia i posiada wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) w zakresie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub informatyki, b) posiada doświadczenie w zakresie modelowania hydraulicznego, nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, o których mowa w pkt a), obejmujące udział w realizacji co najmniej dwóch zakończonych modeli hydraulicznych/hydrodynamicznych sieci kanalizacyjnej; 2) Specjalista ds. zarządzania projektami (1 osoba), który spełnia następujące warunki: a) ukończył studia i posiada wykształcenie wyższe (I lub II stopnia), b) posiada doświadczenie, w zarządzaniu projektami, nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, o których mowa w pkt a), obejmujące zarządzanie co najmniej trzema zakończonymi projektami o budżecie min. 1 000 000 PLN netto każdy, w tym co najmniej jeden w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej; 3) Specjalista ds. koncepcji programowo - przestrzennej – programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny (1 osoba), który spełnia następujące warunki: a) ukończył studia i posiada wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) w zakresie inżynierii/ochrony środowiska, b) posiada doświadczenie zawodowe, nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, o których mowa w pkt a), polegające na: -opracowaniu, jako członek Zespołu, koncepcji skanalizowania o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto, -opracowaniu dokumentacji projektowej wymagającej uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.

W celu wykazania spełniania warunku doświadczenia zawodowego przez w/w specjalistę, dopuszczalne jest posłużenie się jednym opracowaniem, o ile jego zakres, wartość, przedmiot umożliwiają wykazanie spełnienia wszystkich wymogów, o których mowa w pkt b).

Uwaga:

I.Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

II.Wymienieni powyżej specjaliści nie wyczerpują w pełni wymagań Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia przedmiotu zamówienia i powinni być traktowani jako minimalne wymogi Zamawiającego stawiane w trakcie realizacji zamówienia.

III.W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1.Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz usług powinien być sporządzony, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;

2.Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ, w szczególności zmiany umowy oraz warunki ich dokonywania zostały przewidziane w § 17 wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1.Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91a-91e Pzp.

2.Zamawiający przeprowadzi aukcję (adres strony: www.lsi.eb2b.com.pl), jeżeli zostaną złożone w postępowaniu co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu.

3.Podstawowy czas trwania aukcji wynosi 30 minut.

4.Szczegółowe informacje zawiera R. 14 SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Łódź, ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, I p. (sala konferencyjna), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysok.: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100);

2.Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (cd. infor. z sekcji III.1.1))

Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23Pzp -zał. nr 5 do SIWZ.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w niniejszym punkcie.

2. Dokumenty, składane są na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni)

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.;

3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu-art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.;

4)aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.;

5)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. - zał. nr 6 do SIWZ;

6)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.-zał. nr 7 do SIWZ;

7)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.- zał. nr 9 do SIWZ;

3 Podmioty, na których zasobach powołuje się Wykonawca, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w sekcji III.1.1)

4.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów określonych w pkt. 2 1)-7)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 – 186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018