Diensten - 454933-2020

28/09/2020    S188

België-Middelkerke: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2020/S 188-454933

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Middelkerke
Nationaal identificatienummer: 0207.495.668_22917
Postadres: Spermaliestraat 1
Plaats: Middelkerke
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8430
Land: België
Contactpersoon: Stijn Van Loock
E-mail: Stijn.vanloock@middelkerke.be
Telefoon: +32 59313016
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.middelkerke.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387512
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387512
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Middelkerke-2020%2FAN%2F0017-F24
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leidraad domeinconcessie voor muziekoptredens en toeristisch georiënteerde events in het vrijetijdspark De Krokodiel

Referentienummer: Middelkerke-2020/AN/0017-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Middelkerke (concessiegever) beoogt een domeinconcessie te verlenen op een gedeelte van het vrijetijdspark De Krokodiel met het oog op (het installeren en exploiteren van een all-weather infrastructuur gericht op) de organisatie van muziekoptredens en toeristisch georiënteerde events.

De concessiegever is op zoek naar een concessiehouder die tijdens het zomerseizoen een aantrekkelijk toeristisch aanbod in dit vrijetijdspark wenst te realiseren dat complementair is aan het reguliere aanbod van de gemeente Middelkerke en dat voldoende ambitieus is om zowel regionale als nationale uitstraling te genereren.

In eerste instantie wordt gedacht aan een programma met concerten en muzikale events, doch dit kan aangevuld worden met andere activiteiten gericht op en toegankelijk voor een breed publiek. Loutere privé-initiatieven, zoals bedrijfsfeesten, trouwfeesten e.d.m. worden alleszins niet toegestaan.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Middelkerke (concessiegever) beoogt een domeinconcessie te verlenen op een gedeelte van het vrijetijdspark De Krokodiel met het oog op (het installeren en exploiteren van een all-weather infrastructuur gericht op) de organisatie van muziekoptredens en toeristisch georiënteerde events.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/06/2021
Einde: 30/09/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2020