Services - 454950-2018

17/10/2018    S200

België-Brussel: Vertaaldiensten

2018/S 200-454950

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel - Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Centraal secretariaat, bureau D12
E-mail: CDA.ServicesDiensten@brucity.be
Telefoon: +32 2794200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322520
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het vertalen en het corrigeren, gedurende 48 maanden, van teksten

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/009981/BIL-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het vertalen en het corrigeren, gedurende 48 maanden, van teksten

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 661 158.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het vertalen en het corrigeren, gedurende 48 maanden, van teksten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 661 158.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt bij zijn offerte:

— een verklaring van uitvoering van drie diensten waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

De opgetelde jaarlijkse waarde van de drie diensten bedraagt minstens 200 000 EUR exclusief btw, en dit voor minstens een van de afgelopen drie jaar.

— een gedetailleerde tabel met de identificatiegegevens (naam, vorming, ervaring en specialisatiedomein) van de personen die hij ter beschikking stelt voor de uitvoering van de diensten.

Deze personen zijn native speakers die ook perfect de brontaal beheersen; vertrouwd zijn met de in de brontekst behandelde thema’s, minimum 3 jaar ervaring hebben en, voor het vertalen van disciplinaire dossiers, beëdigd zijn.

Behalve in geval van overmacht (ontslag, ziekte, enz.) moeten deze personen effectief beschikbaar zijn voor de uitvoering van de prestaties

— een certificaat van kwaliteitsbewaking dat op de Europese normenreeksen ISO 9001 gebaseerd is en dat gecertificeerd is door geaccrediteerde instanties die voldoen aan de Europese normenreeks EN 45000.

De aanbestedende overheid erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties.

Ze aanvaardt eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het vlak van kwaliteitsbewaking. In dat geval voegt de inschrijver het bewijs van de gelijkwaardigheid bij zijn offerte.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. In dat geval vermeldt hij in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van deze andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Negende Linielaan 39, lokaal C08b, te 1000 Brussel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Openbare zitting

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

— Telefoon van de Raad van State (griffie): +32 2234 96 11

— Internetadres van de Raad van State (griffie): http://www.raadvst-consetat.be

— Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: +32 2508 61 11

— Internetadres van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040 / 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd

Zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17-6-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

Inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23-8-1948 tot regeling van de

Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2018