Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 455076-2021

08/09/2021    S174

Szwecja-Sztokholm: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

2021/S 174-455076

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening
Krajowy numer identyfikacyjny: 716419-3323
Adres pocztowy: Box 1026
Miejscowość: STOCKHOLM
Kod NUTS: SE Sverige
Kod pocztowy: 10138
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Musa Bargabriel
E-mail: musa.bargabriel@sinfra.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sinfra.se
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Inköpscentral

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pumpstationer med tillhörande produkter och tjänster

Numer referencyjny: 21/20
II.1.2)Główny kod CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE Sverige
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 förlängning/ar á 12 månader

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2021