Szolgáltatások - 455081-2019

Submission deadline has been amended by:  536011-2019
27/09/2019    S187

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2019/S 187-455081

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
E-mail: erdei.gabor@kkbk.hu
Telefon: +36 204512014
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001149072019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001149072019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BDVFP Infra tervező

Hivatkozási szám: EKR001149072019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezői művezetésre és kapcs. tan.adásra irányuló megbízással vegyes Tervezési keretmegállapodás az „Infrastruktúra hálózat előkészítői infratervezői feladatok ellátása” tárgyában

A Déli Városkapu - Budapest Diákváros Fejlesztési Program (BDVFP) hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen, a soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeken. A Programban több ezer fős egyetemváros mellett, a lakosság számára is használható sport, rekreációs és kapcsolódó infrastr. fejl.-ek valósulnak meg.

A BDVFP egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek.

A közb. elj. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) szerinti vegyes keretmeg. megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az AK az AT által ajánlata keretében benyújtott Árazott Ktgvetésben foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával vagy azon kívül konz. felv.-sal élhet.

A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet szabályai is irányadóak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71330000 Különféle mérnöki szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71410000 Várostervezési szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi projekt nevén Déli Városkapu - Budapest Diákváros Fejlesztési Program keretében megvalósítandó fejl.-ek hiánypótló beruh.-okat indítanak el Észak-Csepelen és Dél-Pesten. Új városrész születik, amely Bp. legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. Az évtizedek óta elhanyagolt, lerobbant területen több ezer fős egyetemváros épül, és elhagyott, környezeti tájsebként éktelenkedő barnamezős területek újulnak meg. Sport- és rekreációs létesítmények épülnek, széles körű sport- és szabadidős lehetőségeket kínálva a Diákváros lakóinak, a helyi lakosságnak és a tágabb városi térség lakóinak. A projekttel megújul a természeti környezet, aktív, egészségmegőrzésre, pihenésre, sportolásra alkalmas zöldterületek jönnek létre, a beruházással mindenki nyer: a lakosság, a sportolók és a környezet is. A közb. elj. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontjai szerinti vegyes keretmegállapodás (Tervezési Keretmegállapodás= TK) megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az AK a Nyertes AT által ajánlata keretében benyújtott Árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával vagy az Árazott költségvetésen kívüli tételek megrendelése esetén konzultációs felhívással élhet. A TK Keretösszege nettó 2 961 110 000,- Ft, melynek részei közötti AK általi átcsoportosítás lehetséges és melynek kimerítésére nem vállal kötelezettséget az AK. A jelen közb. elj. tárgya a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program részét képező beruházások (1. Budapesti Atlétikai Aréna; 2. Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák; 3. Fedett Atlétikai Csarnok; 4. Budapest Xtrém Szabadidő Park; 5. Dunai Evezős Központ; 6. Budapest Diákváros) megvalósítása érdekében a dél-pesti és észak-csepeli területen megtartásra kerülő épületek, építmények feltárásához, kiszolgálásához és üzemeltetéséhez szükséges műszaki infrastruktúra-hálózat (közlekedés, kötött pályás közlekedés (HÉV, vasút, villamos), közút és kötött pályás közlekedés keresztezés műtárgyai, közmű és közműkiváltás, smart infrastruktúra, partvédelem/árvízvédelem, stb.) megvalósítása érdekében szükséges tervezési és tervezői művezetői feladatok ellátása, ezekkel kapcsolatos intézkedések biztosítása, szakmai támogatása (együttesen: Beruházás/Szolgáltatások). A Nyertes AT a Szolgáltatásokat az alábbi feladatok ellátásával köteles nyújtani: 1. Laza beépítésű belterületi Projektelemek (Budapesti Atlétikai Aréna, Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák, Fedett Atlétikai Csarnok, Budapest X-trém Szabadidő Park, Dunai Evezős Központ (Klubház és hozzá tartozó épületek, területek), valamint kapcsolódó infrastruktúra elemeik feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat és Ráckevei (Soroksári) Duna-ág Gubacsi hídtól északra eső folyamszakaszán, valamint a Francia-öböl területén kialakításra kerülő Dunai Evezős Központhoz tartozó evezős pályák kialakítása a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág Gubacsi hídtól északra eső folyamszakaszán, valamint a Francia-öböl területén, illetve híd a Francia-öböl felett kapcsán a Műszaki Leírásban szereplő tervezési, tervezői művezetési feladatok ellátása (Becsült telj. mennyiség: 134 ha), 2. Sűrű, intenzív beépítésű belterületi Projektelemek (Budapest Diákváros területén létesítendő szállás, lakó, iroda és egyéb szolgáltatási funkciók részére fenntartott terület feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat, valamint a Budapest X-trém Szabadidő Park területén lehatárolt, iroda és egyéb szolgáltatási funkciók részére fenntartott terület feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat, továbbá a Budapesti Atlétikai Aréna és a Diákváros területéhez kapcsolódó, Budapest IX. kerületén elhelyezkedő és ezek környezetében lévő közlekedési csomópontokat is magába foglaló, cca. 28 ha alapterületű területrész feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat,valamint kapcsolódó infrastruktúra elemek) kapcsán tervezési, tervezői művezetési

Folyt. a III.1.2. pontba

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.1. szakember (projekt darabszámban kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.2. szakember (hónap mértékegységben kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.3. szakember (hónap mértékegységben kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.4. szakember (projekt darabszámban kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.5. szakember (projekt darabszámban kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 108
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodás az alap 38 hónapos időtartamon felül legfeljebb 2 alkalommal hosszabbítható meg összességében 70 hónap időtartammal az alábbiak szerint:

Az 1. meghosszabbítás során legfeljebb 10 hónappal hosszabbítható meg a keretmegállapodás időtartama.

A 2. második meghosszabbítás során legfeljebb további 60 hónappal hosszabbítható meg a a keretmegállapodás időtartama.

Folyt II.2.14 pontban

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A meghosszabbításról a keretmegállapodás aktuális lejárati határidejét legalább 30 nappal megelőzően tájékoztatja az AK szerződő fél az ajánlattevőként szerződő tervezőt.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 108 hónapos határidő a szerződéskötés napjától számított 108. hónap szerződéskötés napjának számával azonos napon jár le (a Ptk. 8:3. § (2) bek-ben foglaltakra tekintettel)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 1. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról.

Bírálat alatti későbbi igazolás:

Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai nyilvántartásban szereplés:

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) KR. 26. § (1) bek. b) pontja alapján AK előírja a tervezői szolg. nyújtásához az AT letelepedése szerinti országban előírt kamarai tagság követelményét (Magyarországon: az illetékes országos szakmai kamara a Magyar Mérnöki Kamara). A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.

Alkalmasság előzetes igazolása:

AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén az ALKSZ-nek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alk.-i min. követelménynek megfelel.

Alkalmasság utólagos igazolása:

Az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az AT köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30.) KR. 26. § (3) bek. az előírt SZ/1. követelmény tekintetében a kamarai tagságról szóló igazolást.

Kbt. 65.§ (6)-(7), (11) bek., 69. § (11) bek. is irányadó. A tervezési tevékenységet végző AT, ALV, Kap.szerv. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát a letelepedés szerinti tervezői mérnöki nyilvántartásba.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT köteles csatolni:

P1) 321/2015. KR. 19. § (1) bek. c): előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (infrastruktúra tervezés) szerinti tevékenységből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot.

321/2015. KR. 19. § (3) bek. + Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bek., 69. § (11) bek. is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására. AK a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtott igazolódokumentumok segítségével (P/1. követelmény esetén: közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozat).

II.2.4. pont folyt. 1.:

Feladatok ellátása (Becsült teljes mennyiség: 92 ha),

3. A Laza beépítésű belterületi Projektelemek és a Sűrű, intenzív beépítésű belterületi Projektelemek vonatkozásában szükséges az AD III. kötetben (ML-ban) megadott vonalas és egyéb műszaki létesítmények (Közlekedési építmények (közút),, Közlekedési építmények (kötöttpályás közlekedési elemek, Közművek, Elektromos közműhálózat, Árvízvédelemi és vonalas vízi létesítmények és azokkal összefüggésben létesítendő egyéb árvízvédelmi mérnöki létesítmények) területarányosan számított díjazással elszámolásra kerülő tervezési feladatok ellátása: 4. Egységáras elszámolású feladatok: közúti híd és vagy különleges egy- vagy többnyílású kötöttpályás közlekedési híd [előirányzott mennyiség (e.m.) 1 db], gyalogos és kerékpáros híd [e.m. 1 db] építése Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág felett; közúti híd és vagy különleges egy- vagy többnyílású kötöttpályás közlekedési híd [előirányzott mennyiség (e.m.) 4 db], gyalogos és kerékpáros híd [e.m. 2 db] építése keskeny csatorna felett; helyi közúti villamos vasút építésének megtervezése szükséges egyéb műtárgyakkal [e.m. 2,5 km]; meder, rézsű és parvédelemi művek és vízi létesítmények létesítésének megtervezése [e.m. 3,8 km] 5. A Keretmegállapodás teljes időtartama alatt (előkészítés és megvalósítás során) a Beruházás teljes területét, illetve valamennyi infrastruktúra elemet érintő egyéb, időarányosan elszámolásra kerülő mérnöki feladatok ellátása. A tervezői művezetési feladatok kiterjednek a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban történő közreműködésre (keret 27785000,-Ft), továbbá a kivitelezési szerződés időtartama alatt az Étv. 33. § (4) bek. szerinti tervezői művezetés elvégzésére (keret 140312000,-Ft). A TK hatálya alatt Megrendelő max 14560000,- Ft értékben rendelhet meg Írásbeli Konzultációt követő szerződéssel további egyedi feladatokat. A Tervezés fázisai: 1. fázis: Vázlat- és Koncepcióterv fázis (ami magában foglalja a végleges tervezési programot, az előkészítő tervezést és a koncepciótervet), 2. fázis: (szükség szerint készítendő) Felmérési és Bontási terv fázis 3. fázis: Engedélyezési tervezési fázis (ami magában foglalja magát a végleges tervezési program alapján készülő engedélyezési tervet valamennyi szakág vonatkozásában), 4. fázis: Kiviteli tervezési fázis. Részletes követelmények az AD III. kötetben (Műszaki Leírás) találhatóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P/1. ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (infrastruktúra tervezés) szerinti tevékenységből származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 200 000 000,-HUF-ot.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.

III.1.3. Min.köv. folyt 2.:

Okleveles szakirányú gépészmérnök, VAGY okleveles villamosmérnök, VAGY okleveles energetikai mérnök, VAGY gépészmérnök, VAGY villamosmérnök, VAGY energetikai mérnök, VAGY okleveles szerkezet-építőmérnök VAGY (tartószerkezeti kredit-teljesítéssel) okleveles építészmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel

ÉS

Okleveles szakirányú gépészmérnök vagy okleveles villamosmérnök vagy okleveles energetikai mérnök (vagy ezek bármelyikével egyenértékű) végzettség esetén min. 3 év (36 hó) szakmai tapasztalattal, VAGY gépészmérnök vagy villamosmérnök vagy energetikai mérnök (vagy ezek valamelyikével egyenértékű) végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal VAGY okleveles szerkezet-építőmérnök vagy (tartószerkezeti kredit-teljesítéssel) okleveles építészmérnök (vagy ezek valamelyikével egyenértékű) végzettség esetén min. 7 év (84 hó) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,

ÉS

M.2.4.) min. 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266. Kr.) 1. sz. melléklet I. (Tervezés) 2. rész 26. pont szerinti „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultsággal,

VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles szerkezet-építőmérnök végzettséggel VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel ÉS min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

ÉS

M.2.5.) min. 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266. Kr.) 1. sz. melléklet II. (Szakértés) 2. rész 23. pont szerinti „SZB” (Építési beruházási szakértői szakterület) jogosultsággal ÉS min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,

VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles építészmérnök VAGY okleveles építőmérnök VAGY ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

AK a párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot a gyakorlati idő megítélésekor csak egyszer veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolása körében egy szakemberrel 1 alkalmassági követelmény igazolható, tehát 1 szakember csak 1 pozícióra ajánlható meg. Az M.2.1-M.2.5. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

VI.3. folyt. 2.:

A keretmegállapodás a tervezési feladatok tekintetében 38+10 hónapra, vagyis 4 évre jön létre, a járulékos feladatok: tanácsadás a tervezéssel érintett kivitelezési közbeszerzési eljárások során, tervezői művezetés, kapcsolódó tanácsadás miatt került az időbeli hatály kiterjesztésre, figyelemmel az engedélyek és kivitelezés megkezdési időpontok jogszabályi idejére is.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT köteles csatolni:

M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. b) pontja) alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett és 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásról szóló referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 22. § (1) bek. (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal:

— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kizárólag referencia előírásonként 1 szerződés keretében teljesített referenciával igazolható.

M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a végzettségre vagy képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására. AK a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtott igazolódokumentumok segítségével (M/1. követelmény esetén: referencianyilatkozat és a 322/2015. Kr. 22. § (1) bek. a) pontja szerinti esetben referenciaigazolás, M/2. követelmény esetén: bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozat, szakember(ek) rendelkezésre állási nyilatkozatát is tartalmazó, aláírt szakmai önéletrajza(i), végzettséget igazoló dokumentum másolata, kamarai tagságról szóló igazolás másolata).

III.1.3. Min.köv. folyt 1.:

— az előírt SZVV 3.5. jogosultság hiánya esetén: a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) a 297. Kr. 2. sz. melléklet III/5. pont A) vagy B) alpontjában meghatározott valamely végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS a 297. Kr. 6. § (5) bek. a)-d) pontjai szerinti mértékű, a 297. Kr. 6. § (3) bek. szerinti szakirányú szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

ÉS

M.2.3.) min. 1 fő 266. Kr. 1. sz. melléklet I. (Tervezés) 2. rész 22. pont szerinti „EN-VI” (Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület) jogosultsággal,

VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén:

A jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik (a 321/2015. Kr. 21. § (3a) bek. b) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 9 éven belül megkezdett és 6 éven belül befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, alább részletezett tevékenység(ek) ből származó alábbi referenciákkal:

M.1.1 min. 1 db olyan, településtervezési körbe tartozó tervezési tevékenységre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, a településrendezési közlekedési szakterületek körébe tartozó, min 1 db min. 50 ha egybefüggő területű településrendezési egységre vonatkozó, engedélyezési és vagy kiviteli tervezési tevékenységre vonatkozó referencia;

ÉS

M.1.2 min. 1 db olyan, sajátos építményfajtákkal összefüggő, szerződésszerűen teljesített tervezési referencia, amely közlekedési építmények (közúti közlekedési, villamos vasúti közlekedési, víziközlekedési építmények, továbbá különleges eszközök és pályák) tervezési részszakterület vonatkozásában min. 1 db egybefüggő min. 1,8 km hosszúságú villamos vasúti közlekedési vonal engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési munkáinak elvégzésére vonatkozik, ÉS min. 1 db gyalogos és/vagy 1 db kerékpáros műtárgy (így különösen: híd, áteresz, alagút, aluljáró) tervezését tartalmazza.

ÉS

M.1.3 min. 1 db olyan, szerződésszerűen teljesített, külső közműellátással összefüggő, min 1 db, egybefüggő min 50 ha területű településrendezési egység közműellátás hálózat (szennyvíz, ivóvíz és csapadékvíz és tűzivíz és földgáz és elektromos energia ellátás és gyengeáramú infrastruktúra és távhő) tervezési munkáinak elvégzésére vonatkozó tervezési referencia.

A fenti M.1.1.-M.1.3. pontok alatt meghatározott referenciakövetelmények kizárólag referencia előírásonként 1 referenciaszerződésre való hivatkozás útján igazolhatóak.

M2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1.) min. 1 fő (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266. Kr.) 1. sz. melléklet I. (Tervezés) 1. rész 4. pont szerinti „TKö” (Településtervezési közlekedési szakterület) jogosultsággal,

VAGY az előírt jogosultság hiánya esetén a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles közlekedés-építőmérnök VAGY okleveles közlekedésmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

ÉS

M.2.2.) min. 1 fő, 266. Kr. 1. sz. melléklet I. (Tervezés) 2. rész 15. pont szerinti „VZ-TEL” (Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület) jogosultsággal VAGY a 297/2009. (XII. 21.) Korm. (297. Kr.) rendelet 1. sz. melléklet SZVV 3.2. pontja szerinti (Vízgazdálkodási szakterület: ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás részterület) ÉS SZVV 3.5. pontja szerinti (Vízgazdálkodási szakterület: árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterület) jogosultságokkal,

VAGY

— az előírt VZ-TEL jogosultság hiánya esetén: a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú okleveles építőmérnök, építőmérnök, vízépítési üzemmérnök végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS okleveles építőmérnök (vagy egyenértékű) végzettség esetén min. 3 év (36 hó) szakmai tapasztalattal, VAGY építőmérnök vagy vízépítési üzemmérnök (vagy ezek valamelyikével egyenértékű) végzettség esetén min. 5 év (60 hó) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,

— az előírt SZVV 3.2. jogosultság hiánya esetén: a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) a 297. Kr. 2. sz. melléklet III/2. pont A) vagy B) alpontjában meghatározott valamely végzettséggel VAGY ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel ÉS a 297. Kr. 6. § (5) bek. a)-d) pontjai szerinti mértékű, a 297. Kr. 6. § (3) bek. szerinti szakirányú szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek, biztosítékok a Tervezési Keretmegállapodás tervezetében (AD II. kötet) rögzítettek szerint.

Az ellenérték teljesítésére a teljesítés ajánlatkérői igazolását követően benyújtott, a számla ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Ptk. 6:42-45. § rendelkezéseire is. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat az AD II. kötet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

38+10 hó a tervezés tov. 60 hó a művez., tan.adás

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/10/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/10/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001149072019/reszletek)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.10-13.§-ai is irányadóak.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).

5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1., M.1., M.2.

9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.

11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.

I. Ár szempont (súlyszám: 50) tekintetében a Felolvasólapon az Árazott Költségvetés „H” oszlop 52. sorában található cella értékét kell feltüntetni.

Minőségi szempontok és a hozzárendelt súlyszámok:

II. ért. szemp: Alkalmassági követelményként előírt M.2.1.-M.2.5. szakemberek többlettapasztalata, Súlyszám: 50. Alszempontok:

II.1. Az AF III.1.3) pont M.2.1. pont szerinti szakember többlettapasztalata (db projekt), súlyszám: 10,

II.2. Az AF III.1.3) pont M.2.2. pont szerinti szakember többlettapasztalata (hónap), súlyszám: 10,

II.3. Az AF III.1.3) pont M.2.3. pont szerinti szakember többlettapasztalata (hónap), súlyszám: 10,

II.4. Az AF III.1.3) pont M.2.4. pont szerinti szakember többlettapasztalata (db projekt), súlyszám: 10,

II.5. Az AF III.1.3) pont M.2.5. pont szerinti szakember többlettapasztalata (db projekt), súlyszám: 10.

A I. ért.-i szemp. tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. sz. mellékletének 1. A) 1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.

A II. ért. szemp. (és alszempontjai) tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. sz. mellékletének 1. A) 1. a) pont ab) alpontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.

Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben.

12) A IV.2.6. pont alapján az aj. köt. időtartama 30 nap.

13) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

14) FAKSZ: Erdei Gábor, lajstromszám: 01061.

Folytatás a VI.4.3. pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.3) folyt:

15) Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Árazatlan Ktgvetés kitöltésével képzett Árazott Ktgvetést is benyújtani. A felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében kizárólag az Á.-tlan Ktgvetés (Excel táblázat) „H” oszlop 54. sorában található cellában megadott nettó ajánlati ár tüntetendő fel a felolvasólap „Összesített nettó ajánlati ár” értékelési szempontjára vonatkozó megajánlásként.

16) Az ajánlathoz mellékelni kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az Ajánlatkérő által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az előírt biztosítékokat.

17) Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et alkalmazza, melyre tekintettel az értékelési rangsor 1. helyén álló ajánlat vonatkozásában végzi el az esetleges árindokolási, hiánypótlási, felvilágosítás kérési eljárási cselekményeket.

18) A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra [Szakemberek többlettapasztalata] tekintettel ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1.-M.2.5. alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában megjelölésre kerülő szakemberek a nevezett alk. minimumkövetelményeknek megfelelnek, és erre tekintettel az értékelés során AK által figyelembe vehetők.

19) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

20) AK az elj.-ban való részvételt 15 000 000,-Ft összegű aj. bizt. (a.b.)) nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján. Az a.b. a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000100-34770000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerz.alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése (irányadó a Kbt. 41/A. § (2) bek. is az abban foglalt feltételek fennállása esetén).

21) Szerződéskötési feltétel: Nyertes AT köteles min. 50 millió,- Ft/kár/alkalom, minimum 100 000 000,- Ft/kár/év fedezeti értékű, a keretmegállapodás szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Beruházás megvalósítását követő 36 hónapig fenntartani.

22) Szintén szerződéskötési feltétel: az AT-nek az AF III.1.3) pont M.2.1.-M.2.5. pontok szerinti alk. köv.-eknek történő megfelelés érdekében megajánlott szakembereinek a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az előírt kamarai jogosultsággal/jogosultságokkal.

23) Az AK nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés olyan komplex tervezői, tervezői művezetői tevékenység ellátására irányul, amelyet célszerű és indokolt egy szerződés keretein belül és ugyanazon gazdasági szereplő által megvalósítani. A rész-ajánlattétel lehetősége gazdaságossági, munkaszervezési és időtakarékossági okból sem célszerű. A részajánlattétel műszaki, gazdasági és jogi szempontból nem ésszerű. Az egyes területek tervezése szakáganként nem bontható részekre az egyes infrastruktúra elemek átfedései és összefüggései miatt. A földrajzi bontás nem lehetséges, mert az infrastruktúra kapacitásokat, keresztmetszeteket, csatlakozásokat egységesen szükséges kezelni. A tervezési feladatok részekre bontásával többlet felelősségi kockázat és annak kezelésével, illetve a generáltervezői feladatok külön történő beszerzésével többletköltség keletkezik.

Folytatás a III.1.2. pontban

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/09/2019