Építési beruházás - 45510-2020

Submission deadline has been amended by:  147289-2020
30/01/2020    S21

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 021-045510

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 14694427
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001404742019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001404742019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése – Pécs

Hivatkozási szám: EKR001404742019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése és meglévő épület átalakítása 2 ütemben a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” a Pécs, Engel János u. 1. sz. (35317/1. hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület részbeni bontásával/átalakításával és új laktanyaépület építésével.

2. rész: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében a Pécs, Tüzér u. 30. (Hrsz.: 3685/39.) szám alatti ingatlanon.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen – I.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111100 Bontási munka
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs, Engel János József u. 1. (35317/1. hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pécs MJV Önk-i Tűzoltósága, valamint a Baranya Megyei Kat. véd. Ig. a Pécs 35317/1 hrsz. alatti laktanyaépületben működik.

A közb tárgya szerinti beruházás egymás utáni 2 ütemben valósul meg.

1. ütem: az új laktanyaépület felépítése (haszn.alapter: 6322,10 m2)

2. ütem: a szerkezetileg már meglévő épületrész átalakítása. 4871m2 alapter. épületrész teljesen, az alagsor (1896,81 m2) pedig szerkezetig kerül elbontásra. Az új épület haszn. alapter. 6322m2 lesz.

A kivitelezés tart. a szükséges elektromos, gépészeti, gyengeáramos (tűzjelző, hangosítás, strukturált hálózat, vagyonvédelmi és beléptető rendszer, CCTV, épületautomatikai), kertészeti, útépítési és forgalomtechnikai munkákat. A feladat része a tűzoltótechnológia beszerzése,beszerelése,üzembe helyezése is.

Az 1. ütemben megépülő új laktanyaépületben került elhelyezésre 10db (2db hosszú,8 db rövid) új szerállás. Az új épület udvarszint + földszint+ 2 em. szintbeépítésű. Ebben az épületben került elhelyezésre a Pécsi Kat.véd. Kirendeltség irodái (udvarszint), a Baranya Megyei Kat.véd Ig. (I-II. em.), valamint a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyiségei (fszt+I. em).

A 2.ütemben átalakításra/részben lebontásra kerülő régi épület udvarszintjén 9db szerállás kerül kialakításra, a hozzátartozó raktárhelyiségekkel, konditeremmel és öltözőkkel, vizesblokkokkal, szertárral, teakonyha-pihenővel. Ebben az épületszárnyban került elhelyezésre az aggregátor helyiség és elektromos főkapcsoló, mindkét épületszárny fűtési és használati melegvíz energiáját biztosító távhő központ, és 2 db műhely helyiség.

Felvonulási kérdések: A nyertes ajánlattevőnek mind a tervezett anyagmozgatás, mind a kivitelezési munkálatokhoz szükséges technológiai területek lehatárolásánál, mind pedig felvonulási irodakonténerek telepítésnél, figyelembe kell vennie, hogy a régi laktanyaépületnek, benne a szerállásoknak az 1. ütem szerinti kivit. ideje alatt is - párhuzamosan az 1. ütem szerinti munkálatokkal - üzemszerűen működnie kell. Telj. határidő: 1. ütem: 540 nap, 2. ütem: 240 nap.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerz. terv. tartalmazza.

Ha a kivitelezéshez egyéb (pl. területelőkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, vagy a vállalkozó szerint, a sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében AT feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 46.§(3)bek alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott GSZ termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az AT feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. r. szerinti kiviteli tervdok került elkészítésre, amely a Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.

AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a KD-ban megfogalmazott feladatok teljeskörű megvalósításához szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3) szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 26
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0-15-2016-00013

A VI.3. pont folyt: Tov. inform. a KD tart. Kieg. tájék: EKR.

A II.2.7. pontban foglalt 26 hónap alatt a szerz. tervezet szerinti 780 nap értendő.

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§ (2)e) pontját alkalmazza.

A Kbt. 27.§ (3) és a 14/2016 (V. 25.) MvM r. 6.§ (7) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs, 00356.

A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

AK a 424/2017Kr. szerint jár el.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - II.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs, Tüzér u. 30. (HRSZ:3685/39)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Pécs II. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság épületének megvalósítása.

Az építési munka rövid leírása:

A tervezett épület felszerkezetében 3 szintes vasbeton szerkezetű, földszint + 2. emelet magas melyen belül a gépkocsi szerállás két kiszolgáló szintnyi belmagasságú. Az épület 33 méter hosszú, és 24,30 méter széles, 1 dilatációs egységből áll. Az épület az utca felöl lejtősen kialakított behajtó rámpával közelíthető meg. A szerállások kapui az utca felé nyílnak.

Az épület vasbeton lemez alapra, gerendarács merevítéssel és szabályos raszterben cölöpcsoport alapokra épül be a gerendarács alá. Az első emelet feletti födém nem teljes felületen elkészül. A második emelet feletti vasbeton födém zárja teljes felületen az épületet.

Az épület vasbetonból készül ahol a homlokzati 30 cm vastag, valamint a belső 20 cm vastag vasbeton falak adják a tartószerkezetet. A lépcsők - pihenők: monolit vb. szerkezetek.

Alapterületek: földszint 662,77 m2, I. emelet 390,74 m2, II. emelet 578,30 m2, mindösszesen: 1 642,35 m2

Az ingatlan összközműves. Az épületben majdan elhelyezendő létszám: a tervezett új épületben ca. 86 fő alkalmazott részére kell a jogszabályban előírt munkakörülményeket biztosítani. Ebből 8 órás munkarendben: 21 fő, 24/48 órás munkarendben: 65 fő dolgozik.

Továbbá az alábbi gépjárműveket kell elhelyezni: 4 db személygépkocsi, 4 db szerállás (2 db 3450x2552x7650) méretű gépjárműfecskendő, 1 db 2590x1967x5910 mm műszaki mentő és 1 db 3600x2500x10500 mm méretű magasból mentő szerkocsi.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.

Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához - kivitelezéséhez - szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0-15-2016-00013

A VI.3. pont folyt: Tov. inform. a KD tart. Kieg. tájék: EKR.

A II.2.7. pontban foglalt 14 hónap alatt a szerz. tervezet szerinti 420 nap értendő.

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő (AK) a Kbt.75.§(2)e) pontját alkalmazza.

A Kbt.27.§(3) és a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356

A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

AK a 424/2017Kr. szerint jár el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1. és 2. rész:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. AK-nak ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt.74.§ (1))

Előzetes igazolási mód:

A 321/2015.(X.30.) Kr. 1.§ (1) szerint (EEKD). AT az alkalmasságot igazoló AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kr. 15.§ (1) bek.) Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67.§(4)bek. szerint nyilatkozik (Kr.15.§ (2) bek.)

AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. és a Kr.1.§(7)bek., 8.§, 10.§,14.§ és 16.§ szerint jár el.

Az EEKD kitöltésére irányadó a Kr. 4.§, 6.§ (1)-(2) bek. AT-nek a 62.§(1) kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a Kr. 8.§ ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10.§ gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A kizáró okokat a Magyarországon letelepedett AT a Kr. 8.§, a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr.10.§ szerint köteles igazolni.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az EEKD benyújtása az EKR-ben történik. Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést. AK EEKD-ban elfogadja a GSZ-k egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán (Kr. 1.§ (1) Az EEKD kapcsán AK a Kbt. 41/A. §. szerint jár el.

Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11) és (11a) bek. szerint jár el. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, az azt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy e tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.

Az alk. követelménynek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

SZ/1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ-nek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. Előzetese igazolás módja: EEKD nyilatkozat.

Utólagos igazolás: az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem magyarországi letelepedésű GSZ-nek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.

A felhívás VI.3. pontjához: Az 1. rész kapcsán az 1. és 2. ütemre vonatkozó vállalkozói díj megbontást a KD 10.sz. mell. benyújtandó RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT megnevezésű iratmintában kéri Ajánlatkérő az ajánlattal együtt benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. és 2. rész:

P/1. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtsa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a közbeszerzés tárgya (épület építése és/vagy bontása) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. §-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, vagy az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.

Az ajánlatkérő csak akkor nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (épület építése és/vagy bontása) szerinti nettó árbevétele nem éri el az 1 500 000 000 HUF-ot.

2. rész:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (épület építése és/vagy bontása) szerinti nettó árbevétele nem éri el az 500 000 000 HUF-ot.

1. és 2. rész:

Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2.§ 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, vagy az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték.

AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (alfa pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. Az utólagos igazolás AT nyilatkozata alapján történik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. és 2. rész:

M/1. AT-nek a 321/2015.(X.30.)Korm. r. 21.§(2)bek a) pontja alapján a Kbt. 69.§(4)bek szerinti felhívásra be kell nyújtania a jelen felhívás feladásától legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (azaz 60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, épület építésére vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. r. 22.§(3)bek szerinti, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás(oka)t legalább az alábbi tartalommal:

a) ajánlattevő neve;

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy

e-mail címe,

c) a teljesítés helye,

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége az alk. köv. megfelelően részletezett tartalommal),

e) a teljesítés kezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban).

Más GSZ-szel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

AK ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, vagy az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi a referencia tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték.

AK a Kr.21.§ (2) bek. kapcsán a 21.§ (2a) bek. a) pont, valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el.

M/2. AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra be kell nyújtania azon szakemberekről szóló nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, továbbá szakmai tapasztalatukat.

A szükséges végzettség/képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható.

A fentieken túl szükséges a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A végzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajzban a szakmai (többlet) tapasztalatot év/hónap bontásban kell megadni. AK csak egész hónapokat vesz figyelembe.

A 321/2015.(X.30.)Korm. r. 22.§(5)bek is irányadó.

Az alk. ig. irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6),(7), (9) és (11) bekezdése is.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M1) és M/2) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a GSZ megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az AK az M1) és M/2) pontban meghatározott dokumentum benyújtása helyett.

AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik.

Egy szk több alk. feltételre is jelölhető. Az alk. köv. az előírt jogosultsággal is meg lehet felelni. A jogosultsággal való rendelk. csak szerz. köt. feltétel. Egy szk mindkét rész tekintetében bemutatható.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT a szerz. teljesítésére, ha az ajánlatában (AJ) nem mutat be a jelen felhívás (AF) feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (azaz 96 hó) belül megkezdett és 5 éven (azaz 60 hó) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően teljesített összesen

1. rész:

1.) legalább 4700 m2, OTÉK szerinti hasznos alapterületű, a jelen AF szerinti épület fogalomnak megfelelő épület ép. vonatkozó referenciát.

2.) legalább 2500m2, az OTÉK szerinti hasznos alapterületű, a jelen AF szerinti épület fogalomnak megfelelő épület bontására vonatkozó referenciát.

A A fenti 2 alk. köv. max. négy szerz-ből teljesíthető.

2. rész:

1.) legalább 950 m2, az OTÉK szerinti hasznos alapterületű, a jelen AF szerinti épület fogalomnak megfelelő épület építésére vonatkozó referenciát.

Az M/1.1. alk. köv. max. két szerződésből teljesíthető.

1-2. rész: A műszaki egyenértékűség kapcsán AK rögzíti, hogy ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2.§10.pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, vagy az OTÉK 1.sz.mell. 17.pont szerinti bővítését, a 8.pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1.sz. mell 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi a referencia tárgyát, hanem a bővítéssel,átalakítással együtt végezték.

1-2. rész:

M/2. Alkalmatlan AT a szerz. teljesítésére, ha nem mutatja be AJ-ban az alábbi szakembereket (szk):

1. Min. 1 fő szk, a 266/2013. Kr. 1.sz. mell. IV. Felelős műszaki vezetés (FMV) fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” kat. vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői (fmv) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (sztp) rendelkezik.

2. Min. 1 fő szk, a 266/2013. Kr. 1.sz. mell. IV. FMV fejezet 2. rész 5. pontja „Építési szakterület „MV-ÉV” kat. vagy azzal egyenértékű fmv jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges sztp rendelkezik.

3. Min. 1 fő szk, a 266/2013. Kr. 1.sz. mell. IV. FMV fejezet 2. rész 3. pontja „Építési szakterület „MV-ÉG” kat. vagy azzal egyenértékű fmv jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges sztp rendelkezik.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (ld. 2001.évi C. tvs) az AJ-ban AT köt. és felelőssége. Ha a Kr. 28.§ és 36.§-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§ és 39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a GSZ megfelel az adott alk. köv-nek, a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett GSZ által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt ig. módok helyett.

Az előírt alk. köv. a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alk. ig. irányadó a Kbt.65.§(6)(7)(9)(11) bek is. A Kbt. 65.§(7) bek alapján, az előírt alk. köv. az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az AJ-ban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv-t, amelynek ig. érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az Aj-ban a kap. nyújtó szervezet olyan szerz. vagy előszerz-ben vállalt köt. váll-t tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelk állnak majd a szerz teljesítésének időtartama alatt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1-2. rész: Szerz. bizt. mellékköt.: késedelmi (0,5 %, max. 20 nap), meghiúsulási kötbér (30 %) (alap: net váll.díj); telj., jóltelj., bizt., (5 %), előleg-visszaf. bizt., (elszámolható váll. díj 10 %-a és az igényelt előleg különb.), jótállási köt. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme HUF. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás lezárását követő nap. A jótáll idő az Étv. szerinti épület esetében a 181/2003. (XI. 15.) Korm. r. 3.§ (1) bek. szerint, az épületnek nem minősülő műtárgy esetében legalább 24 hó. Részszla.: 1. rész: 10 db, 2. rész: 5 db a szerz. terv. szerinti telj. arányában, finansz. módja: szállítói, előleg (30 %) igénybevétele a szerz. terv. szerint. Előleg elszámolása: 4 részszla.-ban. A kifizetésre a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek. a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A., 32/B. §, A Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014 Kr. rendelkezései az irányadóak. Tart. keret: nett. váll. díj 3 %-a, de legfeljebb 1 rész: 79 485 000 HUF, 2. rész:15 000 000 HUF, részletes szab. a szerz. tervezetben. Támogatási int.: 100 %. AK a Kbt. 135. § (7) bek. alk.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/03/2020
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/03/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1a)-(1d) és a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az AK és a GSZ-k között a közb. elj. kapcsolatos írásbeli komm. elektr. úton, az EKR-ben történik.

2.Ha a Kbt. vagy annak VHrendelete valamely dok közvetlen megküldését írja elő, azon a dok EKR r. szerinti elektr. hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

3.Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett GSZ-k tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző GSZ-nek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4.Az ajánlat (AJ) összeállítása során az ajánlattevőnek (AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12 §-ában, a Kbt.41/A.§(1)-(6) bek. foglaltakra.

5.Ha az EKR az AK által létrehozandó dok-ra elektr. űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumokat az elektr. űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

6.Az elektr. megküldött dok. beérkezésének tényéről az EKR elektr visszaig-t küld. Az elektr dok beérkezésének ideje az automatikus visszaig-ban szereplő időpont.

7.A Kbt. 35.§(8): AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet megalakítását.

8.AK a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a HP-val az AT az AJ-ban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb HP, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb HP-t elrendelni.

9.AK az alk. felt. és ig. a 321/2015.(X.30.)Kr.28.§(3)bek-hez képest szigorúbban határozta meg: P/1, M/1, M/2

10.Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)c) Az értékelési részszempontokkal kapcsolatos további információk a KD-ban.

11.Az AJ-nak tartalmaznia kell folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.

12.Az AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§(2) szerint(EKR űrlap)

13.AK a Kbt.39.§(1) alapján rögzíti, hogy a KD, a GSZ-k számára elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhető az EKR-ben.

14.Az AJ-nak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§(2),(6) bek, a 67.§(4) bek szerinti nyilatkozatokat, és a Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében, nemleges tartalom esetén is. Változásbejegyzési eljárás és a képviseleti jog igazolása tekintetében a dokumentációban részletezettek szerint kell eljárni. Az AJ-nak a Kbt.66.§(5) alapján felolvasólapot kell tartalmaznia (EKR űrlap) A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalom alapján is kitöltendő.

15.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az AJ-hoz csatolni: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv 9.§(1)bek szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő köt.vállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az AJ aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t.

16.AK a Kbt. 53.§(6) alkalmazza, támogatási igényt nyújtott be, amely alapján a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 sz. projektben támogatási szerződéssel rendelkezik, amely azonban csak az előkészítésre terjed ki, melynek nem része a jelen AF szerinti beruházás. A TSZ módosítása szükséges, melynek feltétele, hogy az IH a Projektdokumentációt és a Megvalósíthatósági Tanulmányt elfogadja.

17.Ak a Kbt. 131.§(4)-(5) bek. 138.§(1)-(2), 136.§ (2) alkalmazza.

18.A helyszíni bejárás ideje, 2020.02.11. 1. rész: 11:00 óra, 2. rész:13:00óra, a teljesítés helyén.

19.Ajánlati biztosíték: A Kbt. 54.§(1)bek. szerint, mértéke: 1. rész: 3 000 000,- Ft, 2. rész: 1 000 000 Ft. A biztosíték teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással (10023002-00283494-00000000), az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az AJ benyújtásának határidejével. Átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt.148. § szerint.

AF VI.3. pont folyt: Az ért. szemp. kapcsán a pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelés módszere: ár: fordított, minőségi kritérium: egyenes arányosítás.

AF II.2.5. pontjához: A min. ért. részszempontokhoz kapcsolódóan: a legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pont meghatározása egyenes arányosítás alapján történik. Ha a 266/2013Korm.r. által előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felül további, egész hónapokban meghatározható szakmai tapasztalatot az AT nem mutat be, akkor 0 (nulla) pontot kap. A max. elfogadott többlet tapasztalat 36 hó, ami 100 pontot jelent, ugyanakkor az e feletti megajánlás is 100 pontot jelent. AK a 36 hónál magasabb megajánlások esetén a képlet alkalmazása során minden esetben a max. megajánlható 36 hónoz viszonyít, mint legjobb megajánláshoz, még akkor is, ha az AT esetleg a 36 hónnál magasabb megajánlást tesz.

AK a min. ért. részszempontok szerinti megajánlások alátámasztására az alábbi dok benyújtását írja elő: nyilatkozat az adott értékelési részszempontra jelölt sz-ről és a ”többlet” szakmai tapasztalat(ok)ról, az adott szk saját kezűleg aláírt önéletrajza, amelyből az értékelési részszempont szerinti feltételek egyértelműen megállapíthatók, szükség szerint az érintett szk végzettségét igazoló dok. Több szk ugyanarra az alkalmassági feltételre vonatkozó bemutatása esetén AK a vonatkozó iratmintában első helyen megjelölt szk tapasztalatát fogja figyelembe venni. (Ez esetben az iratmintát valamennyi szk tekintetében be kell nyújtani és egyértelműen utalni kell arra, hogy melyik szk az ”első” helyen megjelölt.)

AK a Kbt. 61.§(4) bek megvizsgálta, hogy a 1. rész vonatkozásában lehetséges-e a részekre történő ajánlattételt. A beruházás 1 helyszínen valósul meg, műszaki-funkcionálisan egységet képez, így az ép.munka egymásra épülő munkafolyamatokat feltételez. AT feladata, hogy a jogerős ép.eng. és a kivit. tervdok. alapján végezze el a kivitelezést. A beruházás alatt a folyamatos működést biztosítani kell. A beruházás az eng. alapján oszthatatlan szolgáltatásnak minősül, így az új épülettel az építmény még nem alkalmas a végleges haszn. eng. kiadására, az csak a teljes megvalósítás esetén teljesíthető. Az 1. ütemben több egység, gépészeti megoldás kerül beépítésre az új épületben, amelyek a 2. ütemben elkészülő épületrészeket is kiszolgálják, a rákötésük azonban csak a 2. ütem kivitelezése során történhet meg. A felelősségi körök elhatárolása és a jótállási igények érdekében szükséges, hogy az 1. ütem szerinti megoldásokat a 2. ütem során ua a vállalkozó helyezze üzembe. A kialakítás és a rákötés során olyan megoldásokat, anyagokat kell beépíteni, amelyek egymással kompatibilisek, részajánlat esetén pedig előfordulhat, hogy a GSZ-k egyenértékű, de egymással nem kompatibilis megoldásokat ajánlanak. Ez garanciális és működésbeli problémákat is magában hordozhat, különösen a tűzivíz rendszer nyomásfokozója, az iszapfogó, a folyadékhűtő, a komplett hűtési-fűtési automatika, az elektromos főelosztó berendezés, a villámvédelmi rendszer, az aggregátor és a szünetmentes rendszer, a napelemes rendszer, a riadó rendszer és a tűzoltó technológia tekintetében. A munkák a speciális organizációs feltételekre tekintettel a jótáll. igények tekintetében is összekapcsolódnak, hiszen a 2. ütem nem megfelelő organizációja és kivitelezése az 1. ütem kapcsán jótállási igények lehetnek, amelyek elhatárolása különböző GSZ-ek esetén rendkívüli nehézséggel járna.

AK felhívja az érdeklődő GSZ-k figyelmét arra, hogy adott esetben sor kerülhet az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, így az eljárást e körülményre tekintettel kövessék nyomon.

A nyertes AT teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) köteles kötni. Mértéke: 1. rész: min 200M Ft/ káresemény és 500M Ft /kárév, 2. rész: min. 50M Ft/ káresemény és 100M Ft /kárév. A részletes előírásokat a szerz.terv. tart.

AK a 2 hó ajánlati kötöttség alatt a Kbt.81.§(11)alapján 60 napot ért.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2020