Usługi - 455166-2019

27/09/2019    S187

Polska-Rybnik: Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

2019/S 187-455166

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Adres pocztowy: ul. Reymonta 2
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
E-mail: mariola.kantor@zus.pl
Tel.: +48 324391233
Faks: +48 324391295
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa na serwis pogwarancyjny drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Numer referencyjny: 340000/271/1/2019-ZAP
II.1.2)Główny kod CPV
50323000 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału ZUS w Rybniku, Krakowie, Bielsku-Białej i Chrzanowie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w: Rybniku, Krakowie, Bielsku-Białej, Chrzanowie oraz podległych Inspektoratach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej pogwarancyjnych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Oddziale ZUS w: Rybniku oraz podległych Inspektoratach, Krakowie oraz podległych Inspektoratach Bielsku-Białej oraz podległych Inspektoratach, Chrzanowie oraz podległych Inspektoratach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdz. 2 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 2.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dla urządzeń wskazanych w ust. 2.1, pkt 2.1.2, ppkt 1-20 SIWZ

Od dnia 17.8.2020 r do dnia 31.12.2020 r. dla urządzeń wskazanych w ust. 2.1, pkt 2.1.2, ppkt 21 SIWZ, lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę w zakresie świadczenia usługi serwisowej drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych w ilości nie mniejszej niż 800 sztuk, przy czym usługa musi być świadczona przez okres minimum 6 kolejnych miesięcy w sposób ciągły w ramach 1 umowy.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – podmiotowy warunek musi spełniać minimum 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek musi spełniać minimum 1 z tych podmiotów

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2, pokój nr 18, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III-IV kwartał 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia- z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:

1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. W stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia

4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt. 4 ww. Rozporządzenia.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.

7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawy z dnia 12.1.19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716) zgodnie z § 5 pkt 9 ww. Rozporządzenia.

8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia

9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej.

10. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, informacje na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia (w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych) zawiera SIWZ zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (https://www.zus.pl) w zakładce Zamówienia publiczne.

III. Inne informacje dodatkowe

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).

2. Zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

4. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną - wyłącznie na adres zamowienia.rybnik@zus.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zostały określone w rozdz. 10 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2019