Roba - 455173-2020

29/09/2020    S189

Grčka-Maroussi: Prijenosna računala i priključne stanice

2020/S 189-455173

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za kibersigurnost
Poštanska adresa: 1 Vasilissis Sofias Street
Mjesto: Maroussi
NUTS kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
Poštanski broj: 15124
Država: Grčka
Osoba za kontakt: Procurement Officer
E-pošta: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7213
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7213
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Kibersigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prijenosna računala i priključne stanice

Referentni broj: ENISA F-RED-20-T29
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

ENISA bi za svoje osoblje željela nabaviti prijenosna računala i priključne stanice poslovnog razreda. Zahtjevi se odnose na prijenosna računala veličine 13,3 ili 14 inča s najvećom težinom do 1,4 kg odnosno 1,5 kg (punjač nije uključen u izračun težine) i za 100 % kompatibilne priključne stanice.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213100 Prenosiva računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.4)Opis nabave:

Predviđa se da će se potrošiti oko 140 000 EUR do kraja 2020 za naše neposredne potrebe.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Dva obnavljanja po 12 mjeseci, na najduže razdoblje od tri godine od početka ugovora.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/10/2020
Lokalno vrijeme: 18:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/10/2020
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

ENISA Athens office, 1 Vasilissis Sofias Street, Maroussi 151 24 Attiki, GRČKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Na otvaranju ponuda može biti nazočan najviše jedan pravni zastupnik po ponuditelju. Ponuditelji moraju o svojoj namjeri o sudjelovanju obavijestiti Agenciju pisanim putem slanjem e-pošte na adresu procurement@enisa.europa.eu najmanje dva radna dana prije javnog otvaranja ponuda.

Druga je opcija da svi ponuditelji mogu jednostavno zatražiti zaprimanje kopije izvještaja o otvaranju e-poštom.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2600
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/09/2020