Diensten - 455178-2020

29/09/2020    S189

Polen-Warschau: Tweede pilotproject technologie voor maritieme bewakingsaerostaat

2020/S 189-455178

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 177-424145)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.frontex.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tweede pilotproject technologie voor maritieme bewakingsaerostaat

Referentienummer: Frontex/OP/612/2020/JL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79714000 Surveillancediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van deze aanbesteding is het leasen van twee bewakingsaerostaten voor het uitvoeren van een tweede pilotproject met ondersteuning door een gastlidstaat: Griekenland, gericht op de beoordeling van de capaciteit en de kostenefficiëntie van aerostaten die in een operationele omgeving maritieme bewaking uitvoeren. De aanbesteding omvat het sluiten van een dienstenovereenkomst voor het inzetten, exploiteren en beoordelen van twee bewakingsaerostaten voor een periode van minimaal vier maanden en maximaal zes maanden, met inbegrip van de levering van apparatuur en deskundigen om de pilot uit te voeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-424145

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 06/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 20/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 08/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De termijn voor het stellen van vragen wordt uitgesteld van 28.9.2020 om 23:59 naar 12.10.2020 om 23:59.