Usługi - 455178-2020

29/09/2020    S189

Polska-Warszawa: Aerostaty do prowadzenia nadzoru morskiego, drugi pilotażowy projekt technologiczny

2020/S 189-455178

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 177-424145)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.frontex.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aerostaty do prowadzenia nadzoru morskiego, drugi pilotażowy projekt technologiczny

Numer referencyjny: Frontex/OP/612/2020/JL
II.1.2)Główny kod CPV
79714000 Usługi w zakresie nadzoru
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem niniejszego zamówienia jest dzierżawa dwóch aerostatów do nadzoru w celu przeprowadzenia drugiego projektu pilotażowego wspieranego przez przyjmujące państwo członkowskie: Grecję, mającego na celu ocenę przepustowości i efektywności kosztowej aerostatu do nadzoru morskiego w środowisku operacyjnym. Zakres zamówienia obejmuje zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wdrożenia, obsługi i oceny przez okres co najmniej czterech miesięcy i co najwyżej sześciu miesięcy dwóch aerostatów do nadzoru, w tym zapewnienie sprzętu i ekspertów do przeprowadzenia badania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-424145

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Termin zadawania pytań został przesunięty z 28 września 2020 r., godz. 23.59 na 12 października 2020 r. do godz. 23.59.