Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 455398-2016

23/12/2016    S248

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2016/S 248-455398

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Okresowe ogłoszenie informacyjne

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564113
Faks: +48 324762671
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi
I.3)Komunikacja
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Różne usługi inżynieryjne w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w tym: wykonanie pasów podpornościowo – doszczelniających oraz pasów doszczelniających, obsługa klimatyzacji grup.

II.1.2)Główny kod CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Knurów, Jastrzębie-Zdrój, Ornontowice, Pawłowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Różne usługi inżynieryjne w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w tym: wykonanie pasów podpornościowo – doszczelniających oraz pasów doszczelniających, obsługa klimatyzacji grupowej i lokalnej, obsługa i konserwacja agregatów, załadunek i wyładunek materiałów, wykonywanie otworów do przesyłu mieszanin doszczelniających, remonty maszyn i urządzeń, obsługa zwałów węgla, związane z likwidacją, kompleksowa obsługa instalacji doszczelniającej na powierzchni i na dole, budowa stacji odmetanowania, obsługa stacji zagęszczania odpadów flotacyjnych, obsługa lampowni, usługi ratownictwa górniczego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2016